Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Byggeri Carport, garage og udhus

Carport, garage og udhus

I de fleste tilfælde skal du søge om byggetilladelse, hvis du skal opføre sekundært byggeri på din grund.

Det kan være kompliceret at komme godt og rigtigt i gang med en byggeansøgning, når det gælder småbyggeri. Nogle bygninger kan opføres uden tilladelse fra kommunen, mens andre kræver en tilladelse.

Det betyder, at det som udgangspunkt ikke kræver ansøgning om byggetilladelse eller anmeldelse til kommunen at opføre garager, carporte, udhuse og lignende bygninger og overdækninger, når småbygningerne sammenlagt har et areal på højst 50 m². 

Bygningerne skal dog stadig leve op til de samme regler som almindelige byggesager. Herunder finder du information om, hvilke oplysninger du skal bruge for at ansøge om byggetilladelse.

Hvad er kategoriseret som sekundært byggeri?

Sekundær bebyggelse er byggeri, der ikke anvendes til beboelse eller længerevarende ophold.

Eksempler på sekundært byggeri er:

 • Garage
 • Carport
 • Udhus
 • Legehus
 • Cykelskur
 • Drivhus
 • Brændehus
 • Overdækning

Listen her er ikke udtømmende.

Eksempler på bebyggelse, der ikke betegnes som sekundært byggeri:

 • Anneks
 • Shelter
 • Udestue
 • Orangeri
 • Sauna
 • Liberalt erhverv
 • Beboelse

 

Har du brug for hjælp eller er du i tvivl om noget? Så finder du oplysninger om ansøgningsprocessen og krav til ansøgningsmaterialet herunder. Du er også velkommen til at skrive til byggesag@egekom.dk, hvis du har brug for yderligere vejledning.

Hvis du vil vide mere

Lokalplan og byplanvedtægt

En lokalplan er en detaljeret plan med bindende bestemmelser for et bestemt område i kommunen. Lokalplaner kan blandt andet indeholde regler for byggeriets udseende, placering og omfang samt veje, friarealer med mere.

Byplanvedtægt er en plantype, som blev udarbejdet i kommunerne indtil slutningen af 1970’erne. En byplanvedtægt indeholder, ligesom en lokalplan, bestemmelser om et områdets anvendelse, bebyggelse med mere. I dag udarbejdes der kun lokalplaner.

Se lokalplaner og gældende byplanvedtægter i Egedal Kommune

Kommuneplanramme

Kommuneplanrammer styrer den overordnede arealanvendelse og danner rammen for indholdet i nye lokalplaner.

Se kommuneplanrammerne i Egedal Kommune

Tinglyste forhold

En tinglysning er en registrering af de bindinger, der knytter sig til en bestemt ejendom. Der kan være bindinger såsom servitutter eller deklarationer, der er pålagt din ejendom på tinglysningen.

Se Det Digitale Tinglysningssystem

Når du søger om en byggetilladelse eller dispensation fra byggeloven, skal du betale et gebyr.

Følgende er fastsat af Byrådet og trådte i kraft den 11. oktober 2023. 

Der opkræves gebyr for byggesagsbehandling af:

 • Byggetilladelser
 • Midlertidige tilladelser
 • Helhedsvurderinger

Gebyr opkræves efter anvendt tid, til en timepris på kr. 749,00.

Timebaserede gebyrer opgøres og opkræves i to rater.

 • samtidig med byggetilladelse
 • ved færdigmelding og ibrugtagning

Se mere her på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Fastsættelse af gebyrer

Folketinget har vedtaget, at byggesagsgebyrer fra 1. januar 2015 skal opkræves i forhold til faktisk anvendt tid. (lov nr. 640 af 12. juni 2013)

Derfor skal gebyr for kommunens sagsbehandling efter byggeloven ske efter den tid, der reelt bruges til behandling og håndtering af byggesagen.

Timeprisen beregnes efter de faktiske omkostninger, som kommunen har i forbindelse med sagsbehandlingen af en byggesag. Målet er en delvis brugerfinansiering af kommunens udgifter til byggesagsbehandling.

Byrådet har besluttet ikke at opkræve gebyr for

 • det første formøde med kommunen,
 • kommunens fremsendelse af og udtalelse om klager, der skal behandles i en klageinstans.

Du skal søge om byggetilladelse, hvis det samlede areal af sekundære bygninger på din ejendom er på over 50 m2 eller ikke overholder byggeretten. Du skal altid afvente tilladelse eller svar, inden du går i gang med dit byggeprojekt.

Se vejledning til sekundær bebyggelse på tilsammen 50 m2 på Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside

Se vejledning til ansøgning om byggetilladelse

Se eksempel på tegningsmateriale til carport/udhus

Det kan være en god idé, at inddrage dine naboer i dine byggeplaner, så du oplyser dem om, hvad du vil bygge og hvor.

Hvis du er i tvivl om noget, kan du sende en mail til byggesag@egekom.dk og du ønsker at aftale tid til et formøde med en byggesagsbehandler. Et formøde kan ofte være en stor hjælp, for at afklare de muligheder du har for at bygge, og hvad vi skal bruge for at behandle din byggesag.

Uanset om dit byggeri kræver tilladelse eller ej, skal du til enhver tid overholde Byggeloven, Bygningsreglementet og lokale bestemmelser i lokalplaner og servitutter, der gælder for din ejendom.

Du kan søge om dispensation ved at sende en begrundet ansøgning, men du skal være opmærksom på, at du ikke har krav på at få en dispensation. Det kan derfor anbefales, at du overvejer at ændre dit byggeri, så det falder inden for det tilladte.

Når du ansøger om dispensation, skal kommunen af og til gennemføre en partshøring hos dine naboer eller en naboorientering, før du kan få svar på din ansøgning. Derfor skal du være opmærksom på, at der kan gå længere tid, inden du får din afgørelse. Du må ikke gå i gang med at bygge, før du har modtaget en dispensation eller tilladelse.

Hvis dit byggeprojekt ikke kan overholde bygningsreglementets bestemmelser, kræver byggeriet byggetilladelse.

Er din ejendom korrekt indberettet i BBR? Eller er der sket en udvidelse på eksisterende bygninger, uden at der er fremsendt anmeldelse eller ansøgning om byggetilladelse til kommunen? Så skal du sørge for at søge om lovliggørelse i selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø.

Lovliggørelse

En bygning eller tilbygning er ulovlig, hvis den er opført uden tilladelse fra myndigheden. Er der behov for at lovliggøre dit byggeri eller byggearbejde, skal du følge sagsgangen for almindelige byggesager. Det vil sige, at du i Byg og Miljø vælger den relevante aktivitet og udfylder de dokumentationskrav, der er til din aktivitet. 

Bemærk, at du under planlagt arbejde skal gøre myndigheden opmærksom på, at det drejer sig om lovliggørelse af eksisterende byggeri eller byggearbejde.

BBR-registret

Hvis der er uoverensstemmelse mellem de fysiske forhold, og hvad der er indberettet i BBR, skal du sørge for at få det ændret. Det gør du ved at fremsende en ansøgning om lovliggørelse af det opførte byggeri.

Ønsker du at flytte, etablere eller udvide en overkørsel til vejen, skal du ansøge om tilladelse hos Vejmyndigheden ved at skrive til vejgruppen@egekom.dk

Skyd genvej til

Enfamiliehus og sommerhus

Byggetilladelse, nybyggeri, tilbygning, ombygning, renovering, BBR

Etagebolig og lejlighed

Byggetilladelse, BBR, byggesagsarkiv, ombygning

Erhvervsbyggeri

Byggetilladelse, tilbygning, ombygning

Byggeri i landzone

Landzonetilladelse, nybyggeri, ændret anvendelse, udstykning

Jordforurening og jordflytning

Jorden på en ejendom kan være kraftigt forurenet eller mindre forurenet. Husk at anmelde, når du flytter forurenet eller større mængder jord.

Kontakt

Byggesag

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Ring til os

Åbningstider

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier