Skip til hoved indholdet
  Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Afgørelse

Afgørelse om, at renoveringsprojekt af Hove Kildeplads ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensrapport

Klima, natur og miljø Tilbage

Tilbage

Egedal Kommune har den 22. december 2022 modtaget anmeldelse efter miljøvurderingsreglerne fra HOFOR A/S. Anmeldelsen omhandler renovering af Hove Kildeplads, hvor der tidligere er givet indvindingstilladelse til 1 mio. m³/år. Mængderne vil efter renovereringen stadig holde sig inden for indvindingstilladelsen. Renoveringen omfatter følgende aktiviteter:

 • overboring af to eksisterende boringer og en tidligere sløjfet boring samt etablering af en ny boring
 • Renovering af ca. 255 meter arbejdsvej og anlæg af ca. 25 meter ny arbejdsvej
 • Etablering af 4 gruspuder til opsætning af boringsafslutninger (huse)
 • Etablering af samleledning mellem boringer med tilslutning til eksisterende råvandsledning til værket ved Islevbro

Efter boringerne er etableret og undersøgelser udført, fremsendes status og orientering om indkøring. Efter indkøringsperioden fremsendes forslag til vilkår om maksimal afsænkning i de enkelte indvindingsboringer.

 Under selve renoveringen etableres en midlertidig byggeplads på kildepladsarealet til opbevaring af materialer samt opstilling af en mobil mandskabsvogn til entreprenøren. Byggepladsen etableres ved huset, umiddelbart efter indkørslen til kildepladsen.

Egedal Kommune skal som miljøvurderingsmyndighed vurdere, om projektet er miljøvurderingspligtigt og dermed om projektet forudsætter udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Afgørelse 

Egedal Kommune har vurderet at projektet kan gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, jf. Miljøvurderingslovens  § 21 (LBK nr. 4 af 3. januar 2023). Afgørelsen er offentliggjort på Egedal Kommunes hjemmeside.

Kommunens vurdering 

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens (LBK nr. 4 af 3. januar 2023) Bilag 2, punkt 13a: Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1). Som bilag til afgørelsen findes HOFORs udfyldte screeningsskema og ansøgning. 

Egedal Kommune har gennemført en screening for miljøvurdering med baggrund i lovens Bilag 6, hvor der især er lagt vægt på:

 • at projektet på baggrund af de indsendte modelleringer kun vil have en begrænset kumulativ effekt på den kvantitative grundvandsforekomst i området
 • at projektet med de tiltag HOFOR tager i projektet , ikke vil være til ninder for opfyldelse af miljømålet for grundvandsforekomsten
 • at projektet med de tiltag HOFOR tager i projektet ikke vil påvirke bilag IV arter
 • at projektet ikke vil påvirke arealets samlede naturtilstand og områdets økologiske funtionalitet opretholdes som hidtil
 • at projektet ikke vil påvirke Natura 2000-områder
 • at fredningen af Katrinebjerg Enge og Nybølle Å ikke er til hinder for projektet

 HOFOR I/S gøres opmærksom på, at ved eventuel midlertidig grundvandssænkning med afledning til kloak eller eventuel afledning af sanitært spildevand fra mandskabsvogn, skal der søges tilladelse hos Egedal Kommunes spildevandsmyndighed.

Konklusion

På baggrund af screeningen vurderer Egedal Kommune at renoveringen af  Hove Kildeplads, hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter i området kan medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet er derfor ikke miljøvurderingspligtigt.

Anden lovgivning m.v.

Vi gør opmærksom på, at der med denne afgørelse om, at der ikke er miljøvurderingspligt, ikke er taget stilling til evt. andre nødvendige tilladelser, herunder blandt andet tilladelser efter miljøbeskyttelsesloven.

Klageadgang

Afgørelsen om at der ikke skal laves en miljøvurdering i ovenstående sag kan påklages jf. miljøvurderingslovens § 49, stk. 1. Der kan udelukkende klages over retlige forhold. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet. 

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Egedal Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage. 

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Egedal Kommune. Hvis Egedal Kommune fastholder afgørelsen, sender Egedal Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt og offentliggjort på kommunens hjemmeside www.egedalkommune.dk. Denne afgørelse er meddelt og offentliggjort den 28. februar 2024, hvor klagefristen er den 27. marts 2024. 

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen, hvilket vil sige senest den 27. august 2024.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier