Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Oplev Egedal Ud i naturen Naturområder Værebro Ådal

Værebro Ådal

Værebro Ådal er et stort område med enestående natur, som ligger i kommunens sydlige del. Naturområdet bærer præg af en varieret natur med en stor del uberørthed, trods den bynære beliggenhed. Værebro Ådal er et sammenhængende å-system – Værebro Å - som strækker sig fra Ballerup i øst til Roskilde Fjord i vest.

Landskabet tager her form af en smeltevandsdal med bred og flad dalbund, hvorfra dalsiderne stiger jævnt op mod de omkringliggende moræneflader. Størstedelen af Værebro Ådal ligger under 2,5 meter over havets overflade. Ådalen består af ferske enge, moser og enkel­te større åbne vandflader.

Danmarks eneste ynglende storkepar holder til i området, hvor de søger føde. Derudover består fuglelivet i Værebro Ådal blandt andet af vibe, plettet rørvagtel, rørdrum og rørhøg. Der også bestande af andre dyrearter i ådalen, blandt andet spidssnudet frø, stor vandsalamander og snog. Den sjældne sumpgræshoppe holder også til i ådalen.

Nye stier i Værebro Ådal fredning

I forbindelse med fredningen af Værebro Ådal, er der udlagt nye stier i 2020, som gør det muligt at gå på opdagelse i området. I alt er der anlagt omkring 6 km nye trampestier med gangbro gennem rørskov, udsigtspunkt over ådalen og den spektakulære rute gennem Hellede Mose. Se ruterne her:

Ruter i Værebro Ådal

Dyre- og plantelivet i Værebro Ådal

Ådalen danner fødegrundlag for et af Danmarks få ynglende storkepar, der har rede lige uden for fredningsområdet.

De våde enge og moser i ådalen er gode levesteder for engfugle som vibe og rødben, der begge er i stærk tilbagegang på indlandslokaliteter. Derudover udgør disse naturtyper også gode levesteder for forskellige vadefugle som bl.a. temmincksryle, dobbeltbekkasin og lille præstekrave.

I rørsumpene rundt om i fredningen, bl.a. ved Løje Sø, kan rør­drum og rørhøg opleves.

Rørdrum. Foto: Torben Andersen.

Pattedyrene i fredningen er primært rådyr, dådyr, ræv, lækat, hare og flere arter af flagermus.

I fredningen er der kendte observationer af dværgflagermus, brunflagermus, sydflagermus, skimmelflagermus og vandflagermus, med sydflagermus og dværgflagermus som de umiddelbart mest hyppige.

Alle arter af flagermus er fredet efter dansk lovgivning, ligesom de også er beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV.

Der er observeret flere arter af græshopper i fredningen, herunder den rela­tivt sjældne sumpgræshoppe, der bl.a. er observeret flere steder på Gunds­ømagle Holme og i Hellede Mose. En del insektarter, heriblandt adskillige græshopper og sommerfugle tilbringer hele livet i de lysåbne enge og kær i ådalen.

Sumpgræshoppe. Foto: Natur360

De mange næringsrige søer, hvoraf mange er tidligere tørvegrave, er vigtige levesteder for en række planter og dyr. Der er bl.a. observeret flere arter af frøer og salamandre, herunder både spidssnudet frø og løgfrø samt lille og stor vandsa­lamander. Alle arter er fredede og spidssnudet frø og stor vandsalamander er tillige beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV.

Læs mere om Habitatdirektivets bilag IV og hvor de forskellige beskyttede dyrearter findes i Egedal Kommune her: Truede og sårbare dyre- og plantearter

 

Spidssnudet frø. Foto: Natur360

Der ligger flere rigkær inden for fredningen med store botaniske værdier. Af særlig botanisk værdi er et rigkær ved Østrup Holme, hvor der vokser mange sjældne arter som bl.a. melet kodriver, festgræs, maj-gøgeurt og kødfarvet gøgeurt. Melet kodriver er fredet og vokser kun enkelte steder vest for København og på Bornholm.

Maj-Gøgeurt

Værebro Ådal-fredningen

En stor del af Værebro Ådal er fredet. Værebro Ådal fredningen blev rejst af Danmarks Naturfredningsforening, Roskilde Kommune og Egedal Kommune den 11. april 2013. Fredningsnævnet traf afgørelse om fredningen i 2014, men den endelige afgørelse vedrørende fredningen indtraf først den 24. januar 2017. Fredningen omfatter et område på ca. 615 ha, som fordeler sig med 318 ha i Roskilde Kommune og 297 ha i Egedal Kommune. Desuden omfatter fredningen 91 lodsejere, hvoraf 89 er private.

Fredningen har til formål at:

 • bevare områdets karakter af sammenhængende landskab
 • forbedre levemulighederne for plante- og dyreliv
 • forbedre offentlighedens adgang
 • skabe grundlag for naturpleje og naturgenopretning

Læs mere om Værebro Ådal fredningen her.

Regler for adfærd i Værebro Ådal

 • Hold din færdsel i naturen til de områder, der er offentlig tilgængelige.
 • Benyt de anlagte veje og stier. Når disse stopper, skal du vende om. Dyreveksler, vildtplejespor og traktorspor er ikke anlagte stier og veje.
 • Respektér venligst skiltningen i landskabet – de er der af en grund.

 • Hunde skal føres i snor hele året.
 • Det er tilladt at anvende kørestole, herunder el-kørestole, cykler, barnevogne o. lign.
 • Der er adgang til stierne hele døgnet.
 • Det er ikke tilladt at færdes på dyrkede marker, i indhegninger med græssende dyr eller i private haver
 • Udyrkede arealer er åbne for færdsel til fods og ophold, hvis der er lovlig adgang dertil via offentlig vej eller sti til området. Adgang sker på eget ansvar.
 • Det er ikke tilladt at færdes eller gøre ophold i rørbevoksning.
 • Det er tilladt at ride på stierne i Værebro Ådal. Det skal dog understreges, at de broer og overgange, som er etableret på visse stidele IKKE er bygget til at kunne bære en hest, hvorfor der vil være ridning forbudt på broer og overgange langs stiforløbet i Værebro Ådals fredning. Private lodsejere, der ejer en strækning af stien, kan dog forbyde ridning på sin del af stien, hvis stien ikke er i en stand, der gør den egnet til ridning.
 • Lodsejer kan forbyde færdsel på private enkeltmandsejede veje og -stier i det åbne land på dage, hvor der afholdes selskabsjagt og pürschjagt i perioden 16. maj til 15. juli fra kl. 6 til kl. 7 (jf. Naturbeskyttelseslovens § 26, stk. 2 og bektg. om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig naturen § 23, stk. 2

 

Læs mere om adfærd i naturen her 

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Ring til os

Telefonisk træffetid

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier