Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Grøn kommune Natur og biodiversitet Dyreliv og beskyttede natur Truede og sårbare dyre- og plantearter

Truede og sårbare dyre- og plantearter

Læs nærmere om Bilag IV- dyrearter og rødliste-arter, som tilsammen udgør dyrearter, som er særligt sårbare, truede og i fare for udryddelse.

Spidssnudet frø

Bilag IV-arter er dyrearter, som ifølge EU’s Habitatsdirektiv er særligt sårbare og truede. I Danmark har vi 39 dyrearter af de såkaldte bilag IV arter. Bilag IV-arterne er under en streng beskyttelse, hvorfor man ikke må forstyrre eller ødelægge yngle- og rasteområder, hvis det kan påvirke de specifikke arter, lige som de heller ikke må slås ihjel. Bilag IV-listen indeholder ligeledes flere plantearter. Disse må heller ikke påvirkes; bl.a. må man ikke beskære eller grave de særlige planter op.

Rødlistede arter er en liste med oversigt over de plante- og dyrearter, som enten er sjældne eller i fare for udryddelse, eller allerede er uddøde. Listen er opgjort ud fra retningslinjer som den internationale naturbeskyttelsesorganisation, også forkortet som IUCN, har udarbejdet. Listen vurderer de enkelte dyre- og plantearters risiko for at uddø.

Dog findes der mange rødlistede arter, som hverken er artsfredet eller på bilag IV-listen. Det er primært de udrydningstruede rødlistede arter som ligeledes kan være omfattet af artsfredning og placering på bilag IV-listen.

Habitatområderne for de forskellige bilag IV-, rødlistede- og fredede arter kan findes hos kommunen, hvis arten er registreret i nærområdet.

Arternes område kan desuden findes på Danmarks Naturdata: http://naturdata.miljoeportal.dk/speciesSearch

Vejledning til brug af Naturdata kan findes her: https://danmarksmiljoeportal.zendesk.com/hc/da/articles/115004287429-Naturdata-S%C3%A5dan-s%C3%B8ger-du-naturdata-via-Danmarks-Naturdata

Ved benyttelse af Naturdata kan oplysningerne være vejledende. Nye fund kan mangle, men dermed ikke ensbetydende med, at arten ikke kan forekomme i området.

Grøn mosaikguldsmed

I forbindelse med kommunesammenlægningen fik hver kommune tildelt en ansvarsart af daværende miljøminister Connie Hedegaard for at minde om det arbejde, der lå forud. Egedal Kommune fik tildelt grøn mosaikguldsmed. Arten er en Bilag IV art, ligesom den også er fredet, hvilket betyder, at den ikke må samles ind eller slås ihjel. De samme bestemmelser gælder ligeledes for artens æg og larver. Det er kun tilladt at indsamle tomme larvehuder. Arten har tidligere været rødlisten, hvor den var kategoriseret som "næsten truet", da den kun fandtes på få lokaliteter. Siden har en forøget aktivitet blandt guldsmedeinteresserede gjort, at arten er fundet på flere lokaliteter, hvorfor arten nu er klassificeret som "livskraftig".

Vidste du, at grøn mosaikguldsmed er inspirationskilden til kommunens Vild med Egedal logo?

I Egedal Kommune findes arten i søer og moser, der ikke er for næringsrige, og hvor solen kan skinne ned på vandoverfladen. Samtidig er planten krebseklo en nødvendighed for tilstedeværelsen af grøn mosaikguldsmed, da den lægger sine æg på planten. Du kan læse mere om grøn mosaikguldsmed i det udarbejdede materiale gennem linket nedenfor, hvor kommunens plan for arten også er opridset. 

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Ring til os

Telefonisk træffetid

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier