Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Bolig Spildevand og kloak Spildevandsplan Lov og plangrundlag

Lov og plangrundlag

Her på siden kan du finde lov- og plangrundlaget som spildevandsplanen bygger på og spiller sammen med.

De statslige vandplaner er en plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks søer, fjorde og åer i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Du kan læse mere om vandplanerne og se den gældende vandplan her.

Kommuneplanen er en langsigtet plan, som angiver visioner og mål for de kommende år. Kommuneplanen revideres hvert fjerde år, og når revisionen foreligger, skal spildevandsplanen bringes i overensstemmelse med den, samt eventuelt efterfølgende tillæg til kommuneplanen. Du kan se den gældende kommuneplan, samt tillæg, på kommunens hjemmeside.

En lokalplan indeholder bestemmelser om et mindre områdes udstrækning og karakter, og har dermed betydning for mængden af regn- og spildevand, der afledes fra de konkrete områder. 

Vandforsyningsplanen beskriver den nuværende og planlagte forsyningsstruktur for drikkevand. Bortskaffelsen af spildevand i kommunen, skal fastlægges under hensyntagen til relevante beskyttelseszoner omkring vandforsyningsanlæggene. Byrådet vedtog den gældende vandforsyningsplan i 2013. Det er vigtigt at beskytte områder med særlige drikkevandsinteresser (kaldet OSD), da grundvandsforekomsterne her skal kunne udgøre grundstammen i den fremtidige drikkevandsforsyning. For disse områder udarbejdes detaljerede indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, hvor risikoen for forurening fra spildevandsanlæg vurderes, og den nødvendige indsats for forebyggelse af forureningen beskrives. Se Egedal Kommunes indsatsplaner her.

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at vand fra et udløb kan afledes videre i vandløbet uden gener for omkringboende ved vandløbet. Det vil sige, at vandløbets fysiske tilstand og hydrauliske kapacitet skal respekteres. Derfor skal forudsætningerne i vandløbsregulativet overholdes. Hvis der i vandløbsregulativet er angivet maksimale tilledninger, skal disse respekteres. Hvis der ikke er udarbejdet et regulativ for vandløbet, eller regulativet ikke angiver maksimale tilledninger, må det konkret vurderes, om vandløbets hydrauliske kapacitet giver mulighed for forøget belastning.

En klimatilpasningsplan er omdrejningspunkt for kommunens klimatilpasningsindsats. Planen skal indeholde en kortlægning af risikoen for oversvømmelse og på baggrund heraf, skabe overblik og anvise tiltag til at imødegå risici og prioritere indsatsen. Egedal Kommune har en klimatilpasningsplan, som du kan læse her.

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier