Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Grøn kommune Vandløb og søer Regler og lovgivning

Regler og lovgivning

Vandløb og søer er værdifulde levesteder for dyr og planter, og vandløb bruges til afvanding. Derfor skal de vedligeholdes og leve op til regler og lovgivning.

Vandløb og søer

Vandløb og søer indgår som en vigtig del af vandets kredsløb. Mennesker har grebet ind i den naturlige afstrømning ved at dræne, lave nye vandløb, rørlægge og rette både små og store åer ud og tillede vand fra befæstede arealer og veje.

Vi mennesker er på den ene side interesseret i, at få ledt vandet væk og på den anden side at holde på vandet, og samtidigt sikre den vigtige naturmæssige værdi som vandløbene har. Disse interesser har altid givet anledning til uenighed. Derfor har der i flere hundrede år været regler for hvordan vand ledes væk, og i de sidste 30 år er der også kommet lovgivning for at sikre naturen i vandløb og søer. Herunder kan du finde viden om lovgivning og regulativer for Egedal Kommunes vandløb. 

Hvis du vil vide mere

Regler og lovgivning for søer og vandløb administreres af forskellige myndigheder. 

Både de kommunale og de private vandløb er omfattet af vandløbsloven, og må ikke ændres (dvs. uddybes, udrettes, gøres bredere, rørlægges e.l.) uden kommunens tilladelse. Læs mere om vandløbsloven.

Søer der står i forbindelse med dræn eller åbne vandløb, på en måde så hele systemet ligger på mere end én matrikel, er omfattet af vandløbsloven. Der gælder dermed de samme hovedregler for søer som for vandløb.

Søer over 100 m² er desuden beskyttede efter Naturbeskyttelseslovens § 3, der siger, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af disse.

Søer der er under 100 m² er også beskyttede, hvis de ligger i forbindelse med andre beskyttede naturtyper (f.eks. eng eller mose). I Egedal Kommune er der i alt registreret 615 § 3 beskyttede søer som samlet har et areal på over 2 km². 

Det daglige arbejde og administration med vandløb og søer i Egedal Kommune varetages af Klima, natur og miljø.

Vandløbene i Egedal er opdelt i offentlige og private vandløb. Uafhængigt af opdelingen er Egedal Kommune myndighed for alle vandløb indenfor kommunegrænsen

Vandløb og åers formål er at bortlede overskudsvand. For at sikre at dette formål kan opretholdes, er der vedtaget en vandløbsloven. Lovens formål er

  • At sikre at vandløb kan benyttes til afledning af vand, herunder navnlig overfladevand, spildevand og drænvand

Kommunevandløbene ejes ikke af kommunen, men af de enkelte bredejere - det er blot kommunen, der vedligeholder dem.

Egedal Kommune har i alt 48 kommunevandløb, der er sammenlagt ca. 120 km. Hertil kommer et ukendt antal private vandløb, som både omfatter åbne vandløb, rørlagte vandløb, grøfter, dræn mv. Hverken de kommunale eller de private vandløb må ændres (dvs. uddybes, udrettes, gøres bredere, rørlægges e.l.) uden kommunens tilladelse. Du kan læse de enkelte vandløbsregulativer, 'Links til vandløbsregulativer for Egedal Kommune', i fold-ud-menuen herunder.

De fleste af kommunevandløbene (og enkelte private vandløb) er målsat af de tidligere amter og disse målsætninger gælder, indtil nye bliver udarbejdet. Målsætningerne viser, hvilken tilstand vandløbene bør have. Det er kommunens ansvar at arbejde for at opfylde disse målsætninger.

I Egedal Kommune opfylder kun få af vandløbene deres målsætninger, og der er lang vej endnu, inden alle vandløbene har en god økologisk tilstand. Kommunen skal igangsætte forskellige foranstaltninger til forbedring af vandløbene, fx mindre udledning af spildevand, mere skånsom vedligeholdelse og flere restaureringsprojekter etc.

Egedal Kommune vedligeholder kommunens 53 offentlige vandløb. Kommunens vandløbsregulativer fastlægger kommunens og bredejernes pligter og rettigheder.

Kommunen har vedligeholdelsespligten for kommunens 48 offentlige vandløb, der alle skal være omfattet af et regulativ.

Et regulativ er et retsligt bindende dokument, der kan betragtes som uddybning til vandløbslovens almindelige bestemmelser.  Et regulativ kan omfatte bestemmelser for et enkelt vandløb eller for flere offentlige vandløb.

Regulativerne beskriver koter, bundbredde, faldforhold, vandløbets form, evne til at føre vand og vandløbets miljømæssige målsætning. Desuden indeholder et vandløbsregulativ altid bestemmelser om vandløbets vedligeholdelse og om vandløbsmyndighedens og bredejernes pligter og rettigheder.

Når regulativerne er vedtaget, udgør de retsgrundlaget for den daglige administration af de enkelte offentlige vandløb. Retsgrundlaget omfatter en række administrative forhold, der regulerer bredejernes handlemuligheder langs vandløbene, og som giver vandløbsmyndigheden rettigheder og pligter på disse strækninger. Derfor er vandløbsregulativerne vigtige administrative redskaber og det er vigtigt, at regulativerne overholdes, hverken mere eller mindre.

Regulativerne er en slags kontrakt mellem bredejerne og vandløbsmyndigheden. Dette betyder, at

  • overholdes regulativerne ikke af bredejerne, kan det give anledning til påbud, politianmeldelse og/eller erstatningssager fra vandløbsmyndighedens side.

  • overholdes regulativerne ikke af vandløbsmyndigheden, kan det give anledning til erstatningssager fra bredejernes side.

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Ring til os

Telefonisk træffetid

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier