Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Dispensation

Dispensation til etablering af ikke-erhvervsmæssigt dyrehold i byzone på matr. Nr. 13h Smørumovre By, Smørum og 1ci Smørumnedre By, Smørum

Klima, natur og miljø Tilbage

Egedal Kommune giver dispensation til dyrehold af 10 får på matr. Nr. 13h Smørumovre By, Smørum og 1ci Smørumnedre By, Smørum efter Miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 8, stk. 3.

Tilbage

Kommunen har modtaget en ansøgning om at etablere et dyrehold af 10 får til bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo.

Afgørelsen kan læses i dokumentet via link nedenfor.

Klagevejledning

Dispensationen er offentliggjort d. 13 oktober 2022

Afgørelser vedrørende kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg hvor kommunalbestyrelsen har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelsen af driften kan påklages jf. § 23 i Miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

Dispensationen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger, regnet fra modtagelsen af denne afgørelse, dvs. senest den 10-10-2022.

Påklage af dispensationen kan ske af adressaten for afgørelsen, enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen, sundhedsstyrelsen samt af visse interesseorganisationer.

Du kan klage via Klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du skal logge på Klageportalen med Nem-ID. Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Denne afgørelse kan prøves ved domstolene inden 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt eller – såfremt dispensationen påklages – senest 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier