Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Høring

Forslag til tillæg til spildevandsplanen: Svalehøjvejs forlængelse i Værebro Erhvervsområde Egedal Kommune

Klima, natur og miljø Tilbage

Byrådet har i Egedal Kommune den 25. oktober 2023 vedtaget at fremlægge ovenstående tillæg i offentlig høring.

Tilbage

Dette tillæg til Egedal Kommunes spildevandsplan omfatter Svalehøjvejs forlængelse i Værebro Erhvervsområde jf. Lokalplan 24, og beskriver forholdene vedr. afledning af husspildevand samt tag- og overfladevand.
Tillægget udgør, sammen med eksisterende spildevandsplan, plangrundlaget for gennemførelse af kloakering af det udpegede område afgrænset til Svalehøjvejs forlængelse.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse 4 af 03. januar 2023) har myndigheder pligt til at miljøvurdere planer og programmer, der fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan have en væsentlig indvirkning på miljøet. I forbindelse med udarbejdelse af spildevandsplan skal der altid foretages en vurdering (screening) af, hvorvidt der er behov for at udarbejde en miljøvurdering.
Spildevandstillægget åbner mulighed for etablering af projekter, som er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2. Spildevandstillægget er en udvidelse af Ølstykke renseanlægs kloaksystem og er derfor omfattet af punkt 13a - Ændringer eller udvidelse af et allerede godkendt projekt – med henvisning til punkt 11c på bilag 2 - Rensningsanlæg. Tillægget dækker dog over et mindre område, som Ølstykke renseanlæg har kapacitet til at modtage spildevand fra. Tag- og overfladevand håndteres i regnvandsbassin med nedsivning.

Afgørelse

På baggrund af kommentarer i screening af tillæg til spildevandsplanen - Svalehøjvejs forlængelse i Værebro - vurderes det ikke at planen vil have en væsentlig påvirkning på miljøet. Afgørelsen begrundes særligt med, at tillægget nedsætter afløbskoefficienten fra 100 til 60 og vil således sikre større nedsivning lokalt og mindre håndtering af overfladevand i bassiner.

Høring og politisk behandling

Tillægget er i offentlig høring i perioden 31. oktober 2023 – 26. december 2023. Synspunkter, ændringsforslag eller indsigelser skal sendes skriftligt til Klima_natur_miljoe@egekom.dk eller:

Egedal Kommune
Klima, natur og miljø
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Høringssvar skal være kommunen i hænde inden høringsperiodens udløb.

Klagevejledning

Du kan klage over kommunens afgørelse om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering, hvis det handler om retlige spørgsmål. Der kan dermed kun klages, hvis du mener, at regler er fortolket forkert, eller at kompetence- eller procedureregler ikke er overholdt.

Klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via Nævnenes Hus, som du finder her. Du logger på Klageportalen med MIT-ID eller NEM-ID. Gebyret for at klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Egedal Kommune. Hvis Egedal Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/ .

Klagefrist

Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentliggjort, regnes fristen fra offentliggørelsen. Udløber klagefristen på en lørdag eller en helligdag forlænges fristen til den følgende hverdag. Afgørelsen er offentliggjort 9. februar 2023.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse, jf. miljøvurderingslovens § 54.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier