Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Afgørelse

Bekendtgørelse af lokalplanforslag 69 Liselund i Ganløse

Klima, natur og miljø Tilbage

Byrådet i Egedal Kommune har den 23. februar 2022 vedtaget at fremlægge ovenstående planforslag i offentlig høring.

Tilbage

Byrådet i Egedal Kommune har den 23. februar 2022 vedtaget at fremlægge ovenstående planforslag i offentlig høring.

Forslag til Lokalplan 69 – Ganløse, Liselund

På baggrund af et ønske om at sælge hovedbygningen på den tidligere gård Liselund i Ganløse til foreningsformål, har Byrådet den 23. februar 2022 besluttet, at der skal udarbejdes en revision af lokalplan 60 for Liselund. Revisionen skal sikre, at hovedhuset udelukkende kan anvendes til foreningsformål/medborgerhus og bruges til aktiviteter som bl.a. undervisning, møder, café, udstillinger, fester/sammenkomster med videre.

Lokalplanen skal på alle andre områder videreføre lokalplan 60. Lokalplanen har således til formål at muliggøre, at ejendommen kan udstykkes og tages i brug til ny anvendelse, bl.a. boliger, liberalt erhverv, institution og forenings- og fritidsformål, dog således, at hovedbygningen udelukkende kan anvendes til foreningsformål/medborgerhus. Lokalplanen sikrer endvidere, at ejendommens væsentligste bevaringsværdier fastholdes, herunder den firelængede gårdstruktur, stuehuset og den åbne forhave, men giver samtidigt mulighed for, at de tidligere driftsbygninger kan nedrives og erstattes af lignende trelænget bebyggelse.

Afgørelse om miljøvurdering

Der er i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) udført en screening af planens påvirkning af miljøet.

Screeningen viser, at planen ikke medfører væsentlige ændringer af miljøet. På den baggrund har Byrådet besluttet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af planforslaget.
Resumé af screeningen samt uddybning af afgørelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

Høring og informationsmøde

Planforslaget er i høring fra den 3. marts 2022 til og med den 31. marts 2022.

Synspunkter, ændringsforslag eller indsigelser skal sendes skriftligt til Egedal Kommune, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke eller på e-mailadressen planafdelingen@egekom.dk og skal være kommunen i hænde inden høringsperiodens udløb.

Der afholdes et
informationsmøde om Lokalplan 69 tirsdag den 15. marts 2022 kl. 18-18:45 ved Liselund Stuehus
.

Retsvirkninger
Når et forslag til en lokalplan er offentliggjort, må der i henhold til § 17 i planloven ikke bygges på de omfattede ejendomme eller i øvrigt ske en udnyttelse, der skaber risiko for en foregribelse af planens indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

Klage
Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt miljøministeren og visse landsdækkende foreninger og organisationer.

Du kan kun klage over retlige spørgsmål. Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at regler er fortolket forkert, eller at kompetence-/procedureregler ikke er overholdt. Du kan derimod ikke klage over kommunens skøn i sagen.

Klagefristen er 4 uger fra bekendtgørelsen. Klagen har ikke opsættende virkning, med mindre Planklagenævnet bestemmer det. Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk..

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 hvis du klager som privatperson. Hvis du klager som virksomhed skal du betale et gebyr på 1800 kr. På Planklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk findes en vejledning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontaktinformation til hjælp med oprettelse af klagen.

Klager, der indsendes udenom Klageportalen vil som udgangspunkt blive afvist. Du kan søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom skal sendes til kommunen, som sender den videre til Planklagenævnet.

Planklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes afprøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter Planklagenævnets afgørelse.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier