Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Høring

Forslag til tillæg til spildevandsplanen for Bassin A1, Kildedal

Klima, natur og miljø Tilbage

Byrådet i Egedal Kommune har den 20. december 2023 vedtaget at fremlægge ovenstående tillæg i offentlig høring.

Tilbage

Dette tillæg til Egedal Kommunes spildevandsplan omfatter eksisterende separatkloakkerede oplande A1, A1a, A1b og A8 i Smørum, og beskriver forholdene vedr. udvidelsen af regnvandsbassin A1. Udvidelsen af bassin A1 er en del af den samlede regnvandshåndteringsstrategi for Kildedal. Tillægget ændrer ikke på kloakforholdene for oplandet.

Tillægget udgør, sammen med eksisterende spildevandsplan, plangrundlaget for flytning og udvidelse af regnvandsbassin A1.

Miljøvurdering

Der er i henhold til Miljøvurderingsloven udført en vurdering af påvirkning af miljøet. Miljøvurderingen omfatter den udarbejdede Regnvandsstrategi for Kildedal og de to tillæg til henholdsvis Egedal og Ballerup Kommuners spildevandsplaner.

Miljørapporten er offentliggjort sammen med nærværende tillæg d. 21. december 2023 og findes nedenfor.

Høring og politisk behandling

Tillægget med tilhørende miljørapport er i 8 ugers offentlig høring i perioden 21. december 2023 – 21. februar 2024.

Synspunkter, ændringsforslag eller indsigelser angående tillæg til spildevandsplanen skal sendes skriftligt til Klima_natur_miljoe@egekom.dk eller:
Egedal Kommune, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke - Att: Klima, Natur og Miljø.

Synspunkter, ændringsforslag eller indsigelser angående miljøvurderingen skal sendes skriftligt til miljovurdering@egekom.dk eller:
Egedal Kommune, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke - Klima, Natur og Miljø.

Høringssvar skal være kommunen i hænde inden høringsperiodens udløb.

Klagevejledning

Du kan klage over miljøvurderingen, hvis det handler om retlige spørgsmål. Der kan dermed kun klages, hvis du mener, at regler er fortolket forkert, eller at kompetence- eller procedureregler ikke er overholdt.

Klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via Nævnenes Hus, som du finder her. Du logger på Klageportalen med MIT-ID eller NEM-ID. Gebyret for at klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Egedal Kommune. Hvis Egedal Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/ .

Klagefrist

Klagen skal være indgivet inden 8 uger fra miljøvurderingens offentliggørelse. Udløber klagefristen på en lørdag eller en helligdag forlænges fristen til den følgende hverdag. Miljøvurderingen er offentliggjort d. 21. december 2023.

Hvis du vil indbringe miljøvurderingen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra miljøvurderingens offentliggørelse, jf. miljøvurderingslovens § 54.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier