Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Høring

Bekendtgørelse af lokalplan 70 Egedal by - stationsområdet

Klima, natur og miljø Tilbage

Byrådet i Egedal Kommune har den 30. november 2022 vedtaget at fremlægge ovenstående planforslag i offentlig høring.

Tilbage

Forslag til Lokalplan 70 for Egedal By, Stationsområdet

Lokalplan 70 er en videreførelse og justering af bestemmelser fra hidtil gældende lokalplan 46. Lokalplan 70 supplerer med enkelte nye bestemmelser om bl.a. boligstørrelser, cykelparkering og storskrald skal integreres i randbebyggelsen, mere kantzoner langs gadefacader, fælles tagterrasser som supplerer friarealer samt bestemmelser for fællesskabende byrumsaktiviteter på Rådhuspladsen og i byrum mellem husene.

Desuden muliggøres en mindre glaspavillon til udvalgsvarer eller publikumsorienteret serviceerhverv ved Føtex. Planen indeholder mere detaljerede bestemmelser om skiltning og krav til arkitektur og belægninger for at sikre et bedre administrationsgrundlag ved udbud og fremadrettede ændringer i området. Ændringer af bestemmelser fra lokalplan 46 til lokalplan 70 fremgår med rød skrift i planforslaget.

Miljøvurdering

Lokalplaner og kommuneplantillæg er i udgangspunktet omfattet af krav om miljøvurdering. Imidlertid er der i henhold til miljøvurderingslovens § 8, stk. 2 vurderet, at planen kun medfører mindre ændringer af gældende plan. Der er derfor foretaget en screening af planen i henhold til miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, nr. 3 for at vurdere, om den kan medføre en væsentlig påvirkning på miljøet, som bør blive undersøgt nærmere.

På baggrund af screeningen er vurderet, at planen ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af miljøet. Byrådet har derfor besluttet, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Resumé af screeningen samt uddybning af afgørelsen fremgår af planens redegørelse side 22.

Høring og politisk behandling

Planen er i offentlig høring i perioden 20. december 2022 - 24. januar 2023. Synspunkter, ændringsforslag eller indsigelser skal sendes skriftligt til planafdelingen@egekom.dk eller:

Egedal Kommune
By, Kultur og Fritid
Byplan og Byggesag
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Høringssvar skal være kommunen i hænde inden høringsperiodens udløb.

Borgermøde

Der afholdes borgermøde om planen den 17. januar 2023, kl. 18:30 – 20:00 på Egedal Rådhus i Byrådssalen.

Retsvirkninger

Når et forslag til en lokalplan er offentliggjort, må der i henhold til § 17 i planloven ikke bygges på de omfattede ejendomme eller i øvrigt ske en udnyttelse, der skaber risiko for en foregribelse af planens indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen om, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, kan du klage til Planklagenævnet.

Klagen skal indgives senest den 17. januar 2023.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Egedal Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Egedal Kommune. Hvis Egedal Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/

Klagefrist

Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Opsættende virkning

En klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.​

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier