Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Afgørelse

Afgørelse om at ny hovedfjernvarmeledning mellem Egedal og Frederikssund ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensrapport

Klima, natur og miljø Tilbage

Tilbage

Egedal Kommune har gennemført en screening for miljøvurdering af Vestforbrændnings projekt om etablering af ny hovedfjernvarmeledning mellem Egedal og Frederikssund. Egedal Kommune har vurderet og afgjort, at den del af projektet, som etableres i Egedal Kommune, kan gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Afgørelse om at det konkrete projekt - Fjernvarmetransmissionsledning Egedal-Frederikssund - ikke skal miljøvurderes

Egedal Kommune har den 19. december 2023 modtaget anmeldelse efter miljøvurderingsreglerne fra I/S Vestforbrænding. Anmeldelsen omhandler fjernvarmetransmissions-ledning Egedal-Frederikssund.

Egedal Kommune skal som miljøvurderingsmyndighed vurdere, om projektet er miljøvurderingspligtigt og dermed om projektet forudsætter udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Afgørelse

Egedal Kommune har vurderet at projektet kan gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, jf. Miljøvurderingslovens § 21. Afgørelsen er offentliggjort på Egedal Kommunes hjemmeside.

Klagevejledning

Afgørelsen om at der ikke skal laves en miljøvurdering i ovenstående sag kan påklages jf. miljøvurderingslovens § 49, stk. 1. Der kan udelukkende klages over retlige forhold. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet.

Klageberettiget er:

• Ansøger
• Miljø- og fødevareministeren
• Enhver med retlig interesse i sagens udfald
• Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Klagen skal indgives inden fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt og offentliggjort på kommunens hjemmeside www.egedalkommune.dk, d. 24. januar 2024. Det vil sige senest den 21. februar 2024.

En eventuel klage skal sendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Du følger linket ”Link via www.borger.dk” eller Link via www.virk.dk” Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk med Nem-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. i gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage.

Miljø- og Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen, hvilket vil sige senest den 24. juli 2024.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier