Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Grøn kommune Natur og biodiversitet Dyreliv og beskyttede natur Beskyttede naturtyper

Beskyttede naturtyper

Er der beskyttet natur på din ejendom, skal du søge kommunen om dispensation, før du ændrer naturtilstanden på din ejendom.

Gennem de sidste 60 år er der forsvundet mange naturområder i Danmark, og med dem også levestederne for mange vilde dyr og planter. Naturbeskyttelsesloven blev vedtaget i 1992, for at passe på den natur, vi har tilbage.

Du kan have områder med beskyttede naturtyper på din ejendom, og det betyder, at du ikke må ændre naturtilstanden på disse arealer. Du kan i nedenstående folder læse mere om beskyttede naturtyper.

Beskyttede områder

Der må ikke foretages ændringer i naturens tilstand i

 • Søer og vandhuller, der har et areal, som er større end 100 m2
 • Moser, enge, heder, overdrev, strandenge og strandsumpe, som hver for sig eller i sammenhæng har et areal, der er større end 2.500 m2.
 • Moser, der er mindre end 2.500 m2, hvis de ligger ved beskyttede vandløb eller søer.
 • De fleste vandløb er beskyttede

De beskyttede områder kaldes ofte "§3-områder", fordi de er beskyttede efter Naturbeskyttelseslovens §3.

Beskyttede områder i Egedal Kommune

Egedal Kommune registrerer og fører tilsyn med beskyttet natur i kommunen. Udpegningen af de beskyttede områder er ikke statisk, da naturområder kan vokse sig ud og ind af beskyttelsen.

Du kan se hvilke områder i kommunen, der er beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens §3 på kortet nedenfor. Som nævnt er udpegningen af de naturbeskyttede områder ikke statisk, så du skal betragte kortmaterialet som vejledende. Der kan være områder, der er beskyttet, selvom det ikke fremgår af kortet, og er området placeret på din ejendom, er det dit ansvar at passe på det. Er du i tvivl om et areals status kan du kontakte kommunen. Det er også muligt at se, hvor der er fredede områder i Egedal Kommune eller Natura 2000 områder, ved at klikke laget til i menuen i kortets øverste venstre hjørne (ikon med tre vandrette streger). I kortets øverste venstre hjørne er det desuden muligt at zoome ind og ud samt få vist kortet i fuld skærm.

Ændringer i tilstanden af beskyttet natur er ikke tilladt uden § 3 dispensation

Du må ikke ændre i tilstanden af den beskyttede natur. Eksempler på tiltag, der kan betyde ændringer i naturtilstanden på et areal kan være

 • Dræning
 • Opfyldning
 • Oprensning
 • Omlægning
 • Beplantning

Da der er tale om forbud mod ændring af naturområderne, betyder det, at hidtidig drift må opretholdes, men ikke intensiveres. Herunder må du ikke

 • Opstarte brug af gødning eller sprøjtemidler
 • Ændre sprøjte- eller gødningsmønster, herunder mængder/koncentrationer

Ønsker du at ændre tilstanden af et beskyttet areal, skal du søge om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 hos kommunen. Der skal foreligge særlige omstændigheder, for at kommunen kan give dispensation fra beskyttelsen.

Værdifuld natur på EU-niveau i Egedal

Alle EU-lande har udpeget en række naturområder, der tilsammen danner et netværk i hele Europa. Disse såkaldte Natura 2000-områder omfatter den mest værdifulde natur i Europa. I Danmark er der 252 Natura 2000-områder, som indeholder nogle af Danmarks største og mest værdifulde naturområder. De ligger fordelt i hele landet og rummer en stor del af den danske biodiversitet.

I Egedal Kommune har vi et stort Natura 2000 område, der hedder Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov (Natura 2000-område nr. 139, Habitatområde H123, Fuglebeskyttelsesområde F109). Natura 2000-området har et areal på 1.987 ha, og strækker sig fra Buresø i vest til Furesø og Frederiksdal Skov i øst. De store søer udgør over 1.100 ha.

Natura 2000-området ligger i kommunerne: Egedal, Furesø, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Allerød og Frederikssund. Indenfor vandplanområderne hovedvandopland Øresund og hovedvandopland Roskilde Fjord og Isefjord.

Natura 2000-området indeholder den øvre del af Mølleådalen med vandløbet Hestetangs Å/ Vassingerødløbet, de store søer Furesø, Farum Sø, Bastrup Sø og Buresø, adskillige moser, samt løvskovene Ganløse Eged, Terkelskov og Frederiksdal Skov. Mølleåsystemet udspringer i Bastrup Sø.

Ved den vestlige ende af Farum Sø ligger Farum Sortemose. Tidligere var der i mosen åbne enge og kær, der anvendtes til græsning og høslæt; i dag er den mange steder stærkt tilgroet med pil og birk.

Småsøerne, som ligger mellem Bastrup Sø og Buresø, er et særdeles fint rigkærsområde med stor artsrigdom og mange sjældne plantearter. Den lille skæv vindelsnegl findes i flere af områdets rigkær. Du kan læse mere om søerne som delvist ligger i Egedal Kommune her:

https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/buresoe/

https://www.egedalkommune.dk/media/4196/buresoe-bastrup-soe.pdf

Et stort antal større og mindre arealer i området er fredede. Blandt områdets fredninger kan nævnes: Frederiksdal, Vaserne, Bastrup- og Burre Sø, Mølleådalen, Sortemose og Krogenlund Mose. Flere af disse og områdets øvrige fredninger er små eller strækker sig kun lidt ind i området.

De væsentligste naturforvaltningsmæssige opgaver i området knytter sig til fortsat sikring af naturpleje på de sammenhængende, lysåbne naturarealer og til at forhindre en fortsat spredning af invasive arter.

Der er udarbejdet en statslig Natura 2000-plan som retter sig mod myndighedernes administration af områdets dyre og plantearter. Du kan se planen her:

natura-2000-plan-2022-27-n139-oevre-moelleaadal-furesoe-og-frederiksdal-skov.pdf

Den kommunale handleplan som fastlægger myndighedernes indsats i planperioden 2022-2027 er under udarbejdelse, og vil udkomme til sommer. 

Mange naturperler i Danmark er akut truede og i dette projekt vil vi redde de sjældne og sårbare naturtyper kildevæld, rigkær og avneknippemose. Problemet er, at naturen afvandes og gror til, at der er for mange næringsstoffer eller sprøjtegifte, og at der kommer arter udefra. Alt sammen noget, der ødelægger den fine natur.

Vi har sat os for at genskabe og pleje den sjældne og sårbare natur. Projektet hedder RigKilde LIFE, og vi er i gang fra 2015 til 2022 i udvalgte områder af Danmark. Det store projekt har et samlet budget på 46 millioner danske kroner.

Egedal Kommune indgår i EU Life-projektet RigKilde LIFE, der har til formål at genoprette naturtilstanden i de sjældne og sårbare mosetyper rigkær og kildevæld. Projektet er et samarbejde mellem Thisted, Struer, Jammerbugt, Høje-Taastrup, Faxe, Egedal, Allerød, Rudersdal og Furesø Kommuner samt Naturstyrelsen Fyn. Projektet startede i 2015 og løber indtil august 2022.

Du kan læse meget mere om projektet og områderne på projektets hjemmeside:

https://www.rigkildelife.dk/

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Ring til os

Telefonisk træffetid

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier