Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Alle partier og liste står bag budgettet og en ansvarlig økonomisk politik fire år frem

Alle partier og liste står bag budgettet og en ansvarlig økonomisk politik fire år frem

Samtlige partier og liste i Egedal Kommune har indgået et budgetforlig med fokus på at skabe de bedst mulige rammer for velfærden i en tid, hvor den økonomiske krise presser kommunerne.

Verden har ændret sig markant efter Corona og med krig i Europa. Den økonomiske krise mærkes i den enkelte families privatøkonomi og i de kommunale budgetter. Det er på denne svære baggrund, at det kommunale budget for 2023-26 er lagt.

Trods den vanskelige økonomiske situation var det med stolthed, at borgmester Vicky Holst Rasmussen kunne erklære, at et budgetforlig nu er indgået med den bredest mulige opbakning:

- Krisesituationer kræver et fælles afsæt og forståelse mellem alle forligsparter. Vi har i fællesskab et ansvar for at leve op til en ansvarlig økonomisk politik. Den tradition for fælles ansvar betyder, at vi trods alt står i en gunstig økonomisk position, hvor vi tager ansvar for det samlede kommunestyres mulighed for at skabe de bedst mulige rammer for velfærd. Jeg synes, at vi er nået godt i mål med dette budgetforlig, hvor vi omhyggeligt har lyttet til borgernes ønsker og input undervejs. Der er truffet beslutninger og prioriteringer, der har været hårdere, end de har været i mange år. Men flere år med vækst og et vedholdende fokus på en kernesund økonomi gør, at der forsat er gode rammer for velfærden i Egedal Kommune.

Ansvarlig og grøn velfærdspolitik med afsæt i dialog

Egedal Kommune har gennem flere år været begunstiget af en sund økonomi og stor vækst. Det har betydet mange flere borgere og mere mangfoldige fællesskaber i de 17 bysamfund.

Det har også betydet en omfattende udvikling af de kommunale tilbud. Der åbnes i 2023 et nyt plejecenter og en vuggestue samt en lang række ud- og tilbygninger, der betyder en sikring af kapacitet og pædagogiske rammer til alle de mange børn.

Der investeres i udrulning af fjernvarme i et forhøjet tempo, fordi familiernes og kommunens energiudgifter skal i bedre balance. Med ansvar for den grønne omstilling og de stigende priser investeres der i ladestander-infrastruktur og anden grøn energiomlægning.

Egedals identitet er præget af sammenhæng, fællesskaber og tryghed. Det er værdier vi skal værne om for det er værdier vi som Egedal-borgere sætter højt. I den seneste måling viste der sig en markant stigning i Egedal-borgernes generelle tilfredshed med deres kommune med 21 pladser frem og 54 pladser frem i lysten til at anbefale Egedal til venner og familie. Vi fortsætter derfor vores mange initiativer med borgerbudgetter og et borgerudvalg, der hjælper os med at skabe en endnu bedre platform for dialogen mellem borgere, politikere og forvaltning. - Disse fremskridt skal vi værne om, samt udvikle på baggrund af dem. På trods af, at der i dette budget prioriteres og spares, så er det vigtigt at huske på, at den gode og sunde drift af vores kommunale servicetilbud i høj grad forbliver stabilt. Der er tilført 30 millioner kroner til denne basisdrift, fordi der er kommet flere børn i dagtilbud og flere ældre borgere, siger borgmester, Vicky Holst Rasmussen.

Besparelser og effektiviseringer samlet set

Der er samlet set besparelser for omkring 20 mio.kr. i budgettet. Der er igen en del besparelser på administration, men også på servicetilbud. Så vidt muligt er besparelserne foretaget ved at omlægge indsatser eller få andre aktører til at hjælpe med at udføre dele af aktiviteterne. Det påvirker rammerne for blandt andet børneområdet, men det er lykkedes at lægge et budget, der ikke påvirker kerneservicen og omsorgen.

Klubbernes kontingent vil stige med 150 kr. til 450 kr. pr. måned, for på denne måde at kunne sikre det pædagogiske arbejde med børnene på trods af lovgivningsophæng, ligesom vilkårene for den enkelte medarbejder er uændrede. Familieudvalget vil følge udviklingen i medlemstal.

Daginstitutionernes åbningstid forkortes med én time om ugen, så daginstitutionerne fremover har åbent i 50½ time pr. uge. Der er i mange institutioner få børn i ydertimerne, og der lægges vægt på, at de konkrete åbningstider i daginstitutionerne tilrettelægges og besluttes efter lokale behov og efter drøftelse med den lokale ledelse og forældrebestyrelse. Tre lukkedage i påskeugen vil betyde nødpasning for de familier, der har behov for det. Dagene før påske er valgt som lukkedage, da der i forvejen er få børn i institutionerne.

Det vigtigste i prioriteringerne omkring børn og unge har for budgetparterne været, at det ikke gik ud over normeringer og den pædagogisk kvalitet.

• Den samlede oversigt over besparelser for i alt 20 millioner kroner kan ses i bilaget: Budget 2023 26 Udgiftsreduktioner 

Et samlet byråd udtrykker tilfredshed i en svær situation

Aftalepartierne tæller alle partier og liste i byrådet: Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Lokallisten Ny Egedal, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten, og parterne udtrykker tilfredshed med budgetaftalen.

- Jeg er rigtig godt tilfreds med det brede samarbejde og en budgetaftale indgået med alle partier i byrådet. De seneste år har vi forbedret erhvervsindsatsen markant, og jeg er glad for, at vi intensiverer indsatsen ved blandt andet at etablere et erhvervsforum og fastholder beslutningen om, at dækningsafgiften i 2023 endegyldigt fjernes for Egedals virksomheder, siger 1. viceborgmester Charlotte Haagendrup (C).

- Vi glæder os til, at der med kommende planlægninger af byudviklingsprojekter tænkes flere seniorboliger ind i byområderne. Og derudover skal vi sammen med Seniorrådet følge arbejdet med at undersøge plejehjemsbeboernes selvbestemmelse og valgfrihed ift. ernæringsrigtig kost. Vi vil arbejde for stadigt bedre måltider, smag, samvær, samtale og hygge til vores ældre, siger 2. viceborgmester Ulrik John Nielsen (L).

- Det glæder mig meget, at vi har besluttet at træde ind i samarbejdet omkring Styrket Tværsektoriel Indsats for Børn og Unges Mentale Sundhed (STIME), hvor vi kan arbejde mere kvalificeret og målrettet med den forebyggende indsats for de sårbare børn og unge. Her får vi mulighed for at udvikle og afprøve nogle indsatser, der kan hjælpe børn og unge i psykisk mistrivsel og deres forældre, inden udfordringerne kræver mere gennemgribende behandling eller udvikler sig til en alvorlig psykisk lidelse, udtaler formand for Skole- og Uddannelsesudvalget, samt medlem af Økonomiudvalget Jens Skov (F).

- Forligsparterne søger om, at Egedal bliver frikommune på skoleområdet. Med denne budgetaftale giver vi vores velfærdsinstitutioner mulighed for mere frihed – dem der er tæt på borgerne ved, hvad der skal til. Derfor vil vi igangsætte en proces, hvor vi kigger indad og ser på alle de dokumenter, strategier og politikker, der kan ligge til hinder for, at medarbejdere, ledere og bestyrelser kan gøre netop det, der vurderes bedst i de enkelte situationer, siger Rikke Mortensen, medlem af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Medlem af Økonomiudvalget (B).

- Det er væsentligt, at vi fortsat har klimaomtanke i alle de valg, vi træffer. Vi er godt tilfredse med, at der nu afsættes 1,5 mio. kr. til afdækning af statslig medfinansiering af et stabilt netværk af ladestandere, så vi kan sikre markant bedre muligheder for opladning af el-biler i kommunen, siger Helle Bovien, næstformand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, medlem af Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, samt medlem af Økonomiudvalget (Ø).

- Jeg er glad for, at hensigten om, at Investeringsplanens indhold fastholdes, og at vi kan fortsætte vores ambitiøse renovering af bl.a. Egedals skoler. Jeg accepterer, at et flertal gerne vil have mere fleksibilitet i anlægsbudgettet, men er tilfreds med, at der fortsat er opbakning til langsigtet og ambitiøs planlægning, siger Karsten Søndergaard, medlem af Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget, samt medlem af Økonomiudvalget (V).

- Tildelingen af op til 10 mio. kroner til specialområdet i 2023 giver mulighed for at imødekomme dele af de stigende indsatser og udgifter, der har været i de seneste år, og handleplanen skal følges tæt. De 10 millioner kroner afsættes i et depot, der kan trækkes på ved særlige begivenheder på området i løbet af 2023. Vores mål er, at 2024 skal området være i økonomisk balance, siger Henriette Thirup-Bielefeldt, formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, samt medlem af Økonomiudvalget (A).

 

Politiske ønsker og udvidelser på driftsbudgettet

 

Nærhed og lokale løsninger

Vi vil, i fællesskab, frisætte vores skoler og institutioner, så der kommer en højere grad af ledelsesmæssig nærhed, kortere kommandoveje og færre politiske regler og rammer.

Vi ønsker, at vores velfærdsinstitutioner får mere frihed til at træffe borgernære beslutninger, da den nødvendige viden og baggrund findes der. Alle dokumenter, strategier og politikker besluttet af byrådet ønskes i en kommende proces gennemgået med henblik på at minimere træge beslutningsprocesser, som kan være en hindring for, at medarbejdere, ledere og bestyrelser kan gøre netop det, der vurderes bedst i de enkelte situationer.
Forligsparterne søger om, at Egedal bliver frikommune på skoleområdet. Med Velfærdsaftalen på skoleområdet gives der endnu mere øget lokal frihed til at tilrettelægge skoledagen med den længde og det indhold, der giver bedst mening for elever, forældre og ansatte.

Specialområdet

På specialområdet har indsatser og udgifter har været stigende i de seneste år. Borgere og pårørende der modtager disse indsatser, har udtrykt øget tilfredshed med området. Også i Egedal Kommune stiger udgifterne til området voldsomt i forhold til de muligheder, der er i det kommunale budget. Gældende lovgivning skal altid overholdes og Egedal Kommune skal sikre den bedst mulige service for alle borgere, men udgiftspresset har nu et omfang, som gør det nødvendigt at se med alvor på de budgetmæssige konsekvenser.
Handleplanen vedtaget i 2021 følges fortsat tæt. Og der er politisk opbakning til den inden for en styret økonomisk ramme.
Det betyder, at der i 2023 kan tildeles op til 10 mio. kroner til specialområdet, der er Egedals forholdsmæssige andel af stigningen på landsplan. De 10 millioner kroner afsættes i et depot, der kan trækkes på ved særlige begivenheder på området i løbet af 2023. Fra 2024 skal området være i økonomisk balance. Budgetparterne er enige i at indgå i STIME-projektet i Region Hovedstaden med henblik på øget forebyggelse. Finansieringen til dette skal findes inden for forebyggelsesrammen.

Klimafokus

Det er nødvendigt at være klimaambitiøse og vigtigt, at vi tager vores del af ansvaret for at reducere udledningen af CO2. Egedal er godt i gang med DK2020, der er kommunernes klimahandleplan.
Egedal Kommune har vedtaget, at reducere 50 % af CO2-udledningen for kommunens egne bygninger i 2030 (ift. 2007 niveau). Herudover en årlig reduktion på 2% frem mod 2030, hvilket svarer til en reduktion på 60%. I budget 2023 indføres der energibesparende lyskilder, og derved spares der 300.000 kr. De kommunale biler bliver elbiler, der flyves mindre, og der er fokus på kommunens investeringer og en grøn og bæredygtig indkøbsordning. Energipriserne vil sandsynligvis være stigende i den kommende tid. De indsatser, vi sætter i gang, vil mindske behovet for yderligere stigninger i energibudgetterne, og på sigt er der besparelser ved at opføre sig klimafornuftigt. For at være på forkant med de stigende energipriser afsættes et energidepot på tre mio. kr. til at håndtere potentielle ekstra udgifter.

Varmeplanlægning

Den langsigtede plan for udfasning af naturgas og overgang til fjernvarme er udfordret af krigen i Ukraine. I dette budget ligger der derfor også en allerede truffet beslutning om at afsætte 1,2 mio. kroner til at sikre en hurtig og smidig myndighedsbehandling af fjernvarmeudrulningen.

Ladestandere som ben i den grønne omstilling

Kommunens biler overgår i disse år til el. Der udskiftes også markant flere privatbiler i disse år til el. Det er godt for vores klima, og det vil Egedal Kommune gerne understøtte. Derfor er der udarbejdet en strategi for et stabilt netværk af ladestandere. Egedal Kommune kan søge statslige puljer til medfinansiering, og derfor afsættes der 1,5 mio. kr. til dette formål.

Erhvervsområdet

De seneste år har Egedal Kommune forbedret erhvervsindsatsen markant fra en bundplacering i DI’s undersøgelse til den absolutte top i Nordsjælland. Det er der et stort ønske om at bygge videre på. Sammen med erhvervslivet formuleres strategiske pejlemærker for de kommende års udvikling på erhvervsområdet med henblik på at stadfæste Egedals position som erhvervskommune. Ydermere etableres et erhvervsforum, hvor både de helt store virksomheder, de mellemstore virksomheder og de mange enkeltmandsvirksomheder kan indgå partnerskab med kommunen og rådgive kommunen. For at fremme erhvervsområdet i Egedal Kommune fjernes dækningsafgiften nu endegyldigt for Egedals virksomheder i 2023.

Rekruttering og fastholdelse

I 2022 besluttedes en omfattende plan for rekruttering og fastholdelse af Egedal Kommunes dygtige medarbejdere. Ligesom i resten af landet er netop dette tema et af de vigtigste i de kommende år for at kunne udføre de mange velfærdsopgaver. Planen følges med interesse, og der er fuld opbakning til nødvendige tiltag. Vi er glade og stolte over det store arbejde med at skabe tilknytning for vores elever og praktikanter som en god og sund pibeline ind i arbejdslivet. Vi vil fortsat arbejde med at anerkende og støtte indsatsen for at skabe en fleksibel arbejdsplads, hvor alle ansatte kan vokse og trives.

Åbenhed i rådhuskantinen

På rådhuset ligger en stor flot kantine med tilhørende professionelt produktionskøkken. Kantinen bruges i sagens natur til frokostafvikling for kommunens medarbejdere, primært ansatte på rådhuset og i sundhedscenteret. Der er ønske om at undersøge, hvorvidt kantinen kan åbnes op for arrangementer, erhvervsdrivende med lyst til cafe- eller restaurantdrift eller anden aktivitet.

Ældres mad og aktiviteter

Vi glæder os til, sammen med Seniorrådet, at følge arbejdet med at undersøge plejehjemsbeboernes selvbestemmelse og valgfrihed i forhold til ernæringsrigtig kost. Derudover ser vi frem til vurderingen af det hele måltid i sammenhæng med smag, samvær, samtale og hygge. Vi vil arbejde for stadig bedre måltider til vores ældre. Når evalueringen er færdig, drøftes den politisk primo 2023.

 

Anlæg

 

Investeringsplan 2028 ændres til et langsigtet anlægsprogram med plads til tidsnære politiske tilvalg. Hensigten er at gennemføre de besluttede prioriteringer fra Investeringsplanen.

Investeringsplan 2028 var en modig og vigtig politisk aftale, for at sikre stabil udvikling og vækst. De fleste af investeringerne er allerede gennemført eller er langt i planlægningen.
I en tid med inflation, dyrere byggeomkostninger og mangel på arbejdskraft, er anlægsudvidelser nødt til at følge udviklingen meget fleksibelt. Derfor vil vi i det kommende år genbesøge hele anlægsprogrammet for at se på det med nutids øjne.
Vi ved, og er enige om, at langsigtede planer skaber gode og vigtige muligheder for udviklingen af Egedal. På samme måde skal vi sikre, at de ikke bliver en forhindring i at træffe de politiske prioriteringer, der kan være nødvendige, og som skal tilpasses den nutid, vi står i. Anlægsrammen skal derfor både kunne indeholde langsigtede investeringer, samt tidsnære og politiske tiltag.

Fortsættelse af skolerenoveringer

Den omfattende skolerenovering, som er igangsat fortsættes i 2023. Beslutningen herom er truffet på trods af inflation og stigende byggepriser, da elever og medarbejdere har en naturlig forventning om et arbejdsmiljø med ordentligt indeklima og gode læringsmiljøer.

Alle forligsparter er enige om, at skolerenoveringsprojekterne er af meget stor betydning, da de er med til at skabe den fysiske ramme om vores allerede gode skoler for børn og voksne. Derudover skal der værnes om de kommunale bygninger, så vi får vedligeholdt klimaskærmen og ikke får flere udgifter grundet stigende energipriser. I 2023 fortsættes renoveringen i Smørumdistriktet med 53 mio. kr. afsat og 62,5 mio. kr. i 2024.
I Ølstykke fortsættes indsatsen også med 6,5 mio. kr. i 2023 og en del større beløb i de kommende år. 
I efteråret 2022 vil der blive taget stilling til analysen om priser på renovering af Lærkeskolen samt øvrig drøftelse om Stenløsedistriktet.

Byggemodning og byudvikling

Egedal vokser fortsat og kommer til det i mange år fremover. Denne vækst er nødvendig for at sikre, at der fortsat er boliger til familier i den arbejdsdygtige alder, imens flere ældre borgere naturligt træder ud af arbejdsmarkedet. Vi vil bruge mere energi på at byde vores nye borgere velkommen og sikre sammenhæng og fællesskaber på tværs af Egedal. I Egedal skal de mange nye familier føle sig som medborgere og indgå aktivt i Egedals mangfoldige foreningsliv, demokrati og naturtilbud.
I 2023 er der afsat 12 mio. kr. til byggemodninger i Egedal By samt midler til Kong Svends park og endelig færdiggørelse af Dyvelåsen. Herudover er der et ønske om flere seniorboliger i rækkehuslignende arkitektur ved fremtidige udviklinger i byområderne. Dette tænkes ind i kommende planlægninger af byudviklings-projekter.

Nye daginstitutioner

De mange nye familier sikrer helt små borgere i Egedal. De skal have gode rammer. Derfor bygges der nye dagtilbud i flere bydele i disse år. Der afsættes 40 mio. kr. over de næste to år til en ny daginstitution i Smørum, og der klargøres til en ny institution i Egedal By. På samme tid skal en række mindre investeringer sikre optimal institutionsindretning i de eksisterende institutioner. På trods af forbedring af prognoseværktøjer kan antallet af fødte børn og tilflyttere skabe uforudsete udsving. Derfor afsættes 3 mio. kr. i demografi-depot til at sikre en økonomisk ramme til flere børn end forudsat.

Bilag

Kontakt

Sekretariat for Politik og Ledelse

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
politikogledelse@egekom.dk

Ring til os

Åbningstider

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier