Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Oplev Egedal Ud i naturen Naturområder Naturen ved Ølstykke

Naturen ved Ølstykke

Ved Ølstykke ligger de to bynære naturområder, Skenkelsø Sø og Storesølyngen, som hver især byder på store naturoplevelser.

Skenkelsø Sø

Skenkelsø Sø er en stor lavvandet sø på ca. 42 hektar med omgivende enge og rørsump. Søen er blevet drænet af flere omgange, senest i 1950’erne, hvor området efterfølgende blev anvendt til landbrugsjord. I år 2010 blev søen genetableret, med et ønske om at genskabe naturen fra før dræning, da søen har eksisteret i ca. 10.000 år inden den blev tørlagt. Engene omkring søen afgræsses af kreaturer som led i naturplejen efter genetableringen/naturgenoprettelsen.  Søen og vådområdet omkring søen giver et løft til den lokale natur, men har også indflydelse på naturen så langt væk som Roskilde Fjord, da vådområdet nedsætter næringsstofbelastningen af fjorden. Kjeld Hansen har i bogen ’Det tabte land’ beskrevet Skenkelsø Søs historie.

Området ligger tæt ved Ølstykke by, og der er flere stiadgange til området. Fra nord, ved den nye supercykelrute, er der en fantastisk udsigt over området.

Ved Skenkelsø Sø kan du opleve de sjældne fugle rørhøg og rørdrum. Rørdrummen kan bl.a. høres, når den laver sin karakteristiske dybe lyd i forårsmånederne. Det lyder, som når man blæser i en flaske. Der er observeret mange forskellige fugle i området, blandt andet er der observeret havørn og fiskeørn. Du kan se rapporten fra fuglelivets udvikling ved søen her.

Hvis området skal udvikle sig til et endnu smukkere og værdifuldt naturområde, er det vigtigt, at engene og søbredderne plejes, så området holdes lysåbent. Derfor skal eksempelvis tagrør, pil og kæmpe bjørneklo holdes nede. Området plejes derfor af græssende kvæg af robuste racer.

Der er fri adgang på de kommunale arealer, også inden for indhegningen. Nogle af arealerne ved Skenkelsø Sø er ejet af private lodsejere, så det er ikke muligt at gå hele vejen rundt om søen. Adgang sker på eget ansvar. Du er velkommen til at tage din hund med, men den skal være i snor på grund af ynglende engfugle og af hensyn til de græssende kreaturer. På det kommunale areal er der en kælkebakke og sammen med borgerne i området, har kommunen fået etableret fugleskjul, hundeskov, motionssti og madpakkehus.

Storesølyngen

Storesø-Lyngen er et fredet område på ca. 95 hektar med både moser, småsøer, pilekrat, birkeskov og enge. Der findes blandt andet et enestående rigkær med mange spændende arter som star og mosser. Storesø-Lyngen er oprindelig et tidligere søområde, der ved afvanding og dræning er omdannet til mose- og engområde. Fredningen har betydet at området i dag bærer præg af naturskov, hvor der flere steder sker tilpasning af flora og fauna uden menneskelig indgriben.

Der er adgang til området ad stierne og det er nemt at komme dertil fra Ølstykke by. Det er muligt at gå hele mosen rundt og videre mod nord til den nyplantede statsskov, Sperrestrup Skov.

For at holde området lysåbent og modvirke, at det gror til, er det vigtigt at udføre naturpleje. Kommunen samarbejder med borgerne i området om at få igangsat naturpleje, samt etablere en aktivitetsplads og en sansesti. Du kan se deres/borgergruppens/arbejdsgruppens profil på Facebook.

Den dominerende træart i Storesø-Lyngen er i dag birk, med en underskov af almindelig røn, hvidtjørn og hassel. Der er et rigt insektliv og et stort antal fuglearter. Egedal Kommune fik udarbejdet en fuglerapport fra området i 2015, som du kan se her.

Blandt de mere sjældne plantearter er skov-hullæbe, som er en orkidé, der bliver optil en meter høj. Skov-hullæbe er fredet og må ikke plukkes, graves op eller ødelægges. Stor flagspætte kan ofte høres i området med dens karakteristiske trommelyd på træstammerne. Det er muligt for svampeinteresserede at finde spiselig morkel, som med fordel kan bruges i saucer og stuvninger.

Tungegårdsgrøften

Tungegårdsgrøften er en ådal, der er omkranset af Sperrestrup Skov. Tungegårdsgrøften slynger sig smukt gennem et af de mange lysåbne områder i skoven. Grøften gennem ådalen har i tidligere tider været rørlagt, og arealet har været brugt til landbrugsmæssige formål og senere som græsningsareal.

I 2013 udarbejdede Naturstyrelsen og Egedal Kommune et fælles projekt, hvor åen i Tungegårdsgrøften atter blev frilagt, og vandstanden hævet. Ved at skabe en varieret natur i området er håbet, at der med tiden vil blive skabt et rigt og alsidigt plante- og dyreliv til gavn for naturen og dens gæster.

Sperrestrup Skov er en af de nye danske skove, der netop nu vokser sig større. Skoven blev anlagt i 1997. Den skal være med til at sikre rent grundvand, og der bliver hverken gødsket eller anvendt pesticider i skoven. I Sperrestrup Skov finder du en hundeskov, hvor hundene kan slippes løs. Naturstyrelsen ejer området.

Fra den brede eng midt i området er der er en smuk udsigt til Skenkelsø Mølle, rundhøjen Troldhøj og Storesø-Lyngen. Troldhøj er en rundhøj, der er dateret mellem 3.950 og 500 år f.v.t., og den er blot et af flere fortidsminder, der vidner om menneskelig aktivitet i området. Arealet afgræsses af kvæg i sommerhalvåret, og du er velkommen til at gå ind i foldene, men husk at holde hunde i snor.

I området kan være heldig at se Nordeuropas største rovfugl, havørnen. Havørnen har et vingefang på over 2 meter, og med dens brede firkantede vinger har den fået tilnavnet ”Den Flyvende Dør”.

Naturstyrelsen plejer naturen i området.

 

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Ring til os

Telefonisk træffetid

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier