Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Bolig Spildevand og kloak Spildevandsplan Plan- og perspektivperioder Planperiode

Planperiode

Området er planlagt separatkloakeret, hvor spildevandet ledes til Stenløse Renseanlæg og tag- og overfladevand nedsives. Det overordnede princip for afvanding består i, at vejvand fra mindre veje udledes på overfladen på vejene i v-profiler, hvor det forsinkes før afledning til nedsivning. Byggefelter skal så vidt muligt håndtere regnvand på egen grund ved nedsivning, grønne tage og anvendelse af regnvand. Da grundene etableres med fuld kælder og stor befæstelse, er det ikke muligt med en fuldstændig lokal håndtering af regnvandet. Byggefelter, der etableres med adgang ud til grønne områder gives derfor mulighed for at udlede regnvand direkte til hertil. Byggefelter, der ikke har direkte adgang til grønne områder kan aflede overfladevand, der ikke håndteres lokalt, til v-profilet i bygader/kvartersgader/sivegader. Vejvand fra Dam Holme håndteres i en grøn midterrabat, hvor det forsinkes inden tilslutning til vejvandsledningen i den eksisterende del af Dam Holme. Der etableres overløbs mulighed fra midterrabatten til den grønne fletning via v-profiler i bygader/kvartersgader/sivegader, i lukkede render eller ledningsført.

Afledningsretten, altså hvor mange liter i sekundet der må udledes fra hver storparcel, kan udregnes med følgende formel:

Afløbsretten(l/s) = afløbskoefficienten * matriklens areal(ha) * 110(l/s/ha) * 1,3

Afløbskoefficienten fastlægges ud fra arealanvendelsen og kan findes under "regler og retningslinjer". De 110 l/s/ha er den dimensionsgivende regn, og 1,3 er en klimafaktor.

  • Etape 1 - 2018/19
  • Etape 2 - 2019/20

Campusområdet er den sydligste del af Egedal By. Området planlægges som blandet bebyggelse og plejeboliger. Der er planlagt ca. 800 boliger i Campusområdet. Området er planlagt separatkloakeret, hvor spildevand ledes til Ølstykke Renseanlæg og tag- og overfladevand i videst muligt omfang nedsives. Det tag- og overfladevand der ikke kan nedsives, forventes forsinket og udledt til Stenløse Å.

  • Forventet 2020/21

Områderne i Stenløse Syd er udlagt som spildevandskloakeret. Dette betyder, at tag- og overfladevand på de enkelte matrikler skal nedsives. Det er ikke tilladt at tilslutte tag- og overfladevand fra private matrikler, til vejafvandingssystemet.

Spildevand ledes til Stenløse Renseanlæg.

Vejafvanding ledes via bassin til Værebro Å.

  • Storparcel 96 - 2019
  • Storparcel 90 - 2019
  • Barnekær - 2019

Området er planlagt separatkloakeret.

Værebro Erhverv er beliggende i industriområdet Værebro i Ølstykke. Byggemodningen af Værebro Erhverv er bestående af 8 storparceller, udgørende et areal på ca. 35.430 m2 samt et vej- sti- og rabatareal på 2780 m2. Spildevand ledes via offentligt ledningsnet til Ølstykke Renseanlæg. I forbindelse med LAR vil overfladevandet på parceller, og på stikvejen, afledes til en separat regnvandsledning med afløb til nedsivningsbassin. Overfladevand uden for parceller ledes via terræn til bassin.

Etape nord planlægges til 100 % afledning af tag- og overfladevand.

  • Etape syd - byggemodning endnu ikke planlagt

Området er planlagt spildevandskloakeret. Dyvelåsen er et område beliggende i Smørumnedre med et areal på ca. 170.000 m2. Området er udlagt til udstykning af parcelhusgrunde med et omkringliggende grønt område. Der planlægges at etableret LAR-anlæg (Lokal Nedsivning af Regnvand) til håndtering af regnvand fra vej- og parkering arealer i området. LAR-anlæggene planlægges etableret med 14 regnbede, hvor vandet renses. Herefter ledes det rensede overfladevand til nedsivning i otte landskabeligt forbundne områder. LAR-anlæggene dimensioneres til en gentagelsesperiode på 5 år. LAR-anlæggene skal samlet set aflede regnvand fra ca. 12.000 m2 planlagt bolig- og stamvej, samt parkeringsarealer. Alt vandet renses gennem filtermuld i regnbede og nedsives efterfølgende i grøfter mellem parcellerne, samt i bassiner i områdets vest- og nordlige grønne område som er anlagt i landskabelige lavninger. Terrænmodelleringen og den naturlige gravitation sikrer, at vandet ledes mod de grønne områder mod vest og derfra videre mod nord. Der etableres et regnvandslaug til håndtering af LAR-anlæggene. Du kan læse vedtægterne for regnvandslauget i bilagene. Hver enkelt matrikel skal ligeledes så vidt muligt håndtere regnvand på egen grund.

Området planlægges separatkloakeret.

Spildevand ledes til Måløv Renseanlæg og tag- og overfladevand udledes til nærliggende vandløb - Tunbækken. Afløbstal for de enkelte matrikler og udledning af overfladevand til Tunbækken afhænger af områdets nedsivningspotentiale, samt eventuelle krav i en udledningstilladelse.

Modning af grunde i takt med salg

Forventet 2020/21

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier