Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Bolig Spildevand og kloak Nedbør- og klimatilpasning

Nedbør- og klimatilpasning

Klimaforandringer er en af de helt store udfordringer nu og i fremtiden. Vi må alle indstille os på at det danske klima er ved at ændre sig, og at risikoen for ekstreme vejrhændelser vokser.

Det er nødvendigt med tilpasning af vores systemer for at kunne håndtere de klimaforandringer, der vil komme nu og i fremtiden. Vi ved ikke præcis, hvad der vil ske, men vi ved, at der vil ske ændringer. Prognoserne for Danmarks fremtidige klima er, at vi får mere vand, vind og varme. Desuden vil der komme flere ekstremer som tørke, kraftigere vind og ikke mindst voldsommere regnskyl, specielt i sommerperioden. 

Du kan i menuen nedenfor læse mere om Klima- og nedbørstilpasning.

 

Spildevand og regnvand

De fleste byområder i Egedal Kommune er separatkloakerede. Det betyder, at husspildevand ledes til rensningsanlægget i én ledning, mens regnvand afledes til sø eller vandløb i en anden ledning. I en del af de ældre byområder er der fælleskloakering, hvor alt vand ledes i én ledning til rensningsanlægget. Kommunens kloakker er dimensionerede til at kunne håndtere en hverdagsregn. I takt med klimaforandringerne, og at vi hyppigere rammes af kraftigere regnhændelser, overbelastes kloaksystemerne stadigt oftere. Dette betyder større risiko for oversvømmelser og medfører særligt gener i fælleskloakerede områder, hvor regnvand blandet med husspildevand kan stige op gennem gulvafløb, toiletter og vejbrønde. For at undgå oversvømmelsesgener kan man forsøge at klimatilpasse. Én måde er at renovere og udvide kloaksystemet. Dette er dog dyrt og særligt voldsomme regnhændelser som skybrud og længerevarende kraftig regn vil stadig ikke kunne håndteres i kloakkerne. Derfor er der behov for at benytte andre metoder til håndtering af regnvand og spildevand.

Lokal afledning af regnvand (LAR)

Ved at afkoble regnvand fra kloaksystemet og i stedet håndtere det lokalt, mindskes presset på kloakkerne, vandet forsinkes på sin vej til vandløb og søer, og risikoen for oversvømmelser mindskes. I nye byområder integreres den lokale håndtering af regnvandet i byplanlægningen. Et eksempel er Stenløse syd, hvor alt regnvandet håndteres lokalt på den enkelte grund og udnyttes til f.eks. toiletskyl og havevanding. I allerede eksisterende byområder kan man ligeledes forsøge at håndtere regnvandet alternativt f.eks. ved at opsamle vandet til brug, nedsive det i regnbede eller faskiner eller ved at mindske befæstelsesgraden.

Afkobling af regnvand på egen matrikel 

Du kan selv være med til at mindske oversvømmelsesrisikoen ved at etablere LAR-anlæg på din grund. Ofte kan selv simple løsninger have en stor effekt. Hvis du afkobler alt regnvandet fra kloakken, kan der indgås en aftale med Novafos om delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget (højest 40 %). Novafos er ikke forpligtiget til at tilbagebetale, og vi anbefaler derfor, at du får tilsagn før projektet påbegyndes.

Du kan få idéer til, hvordan du kan klimatilpasse din grund her og læse mere om tilbagebetaling af tilslutningsbidraget her. Når regnvand nedsives eller udledes til søer eller vandløb, er det vigtigt at sikre sig, at det ikke har en negativ effekt på miljøet. Ønsker du selv at nedsive regnvand på din grund eller udlede regnvand direkte til vandløb eller sø, skal du derfor huske at søge om nedsivnings- eller udledningstilladelse hos kommunen. Du finder ansøgningsskemaerne her.

Mere intensiv regn og flere oversvømmelser

De sidste 10 år har budt på en ændring i nedbøren, og det har givet en række negative følgevirkninger, da vores kloak- og regnvandssystemer er reguleret til en anden type regnmønster. Vi står derfor over for en ny opgave og desværre findes der ingen umiddelbare kortsigtet løsninger, der kan håndtere de store regnmængder.

De øgede nedbørsmængder betyder, at vandstanden i vandløbene bliver højere, grundvandsstanden stiger og det eksisterende kloaksystem oftere overbelastes. Dette betyder igen øget sandsynlighed for oversvømmede kloakker med terrænoversvømmelser, vand i kældrene og oversvømmelser specielt i de lavtliggende områder. De øgede mængder regnvand betyder, at flere af de lavtliggende arealer, der oversvømmes kun kan kloakeres ved etablering af kostbare pumpeløsninger.

Nedbørsændringer i spildevandsplanen  

Egedal Kommune har allerede taget højde for nedbørstilpasninger i kommunens nye spildevandsplan, hvor alle nye anlæg klimasikres. Klimasikring af kloakker er dog ikke en sikkerhed mod oversvømmelser ved ekstreme regnhændelser.

Det er vigtigt, at kommunen er meget opmærksomme på at minimere konsekvensen af nedbørsmængderne i forbindelse med byudviklingen, herunder udlægning af nye boligområder til bebyggelse, ændringer i eksisterende områder, samt udnyttelsen af de lavest liggende arealer.

Egedal Kommunes klimatilpasningsstrategi 

Som led i Egedals arbejde med nedbørstilpasning indtænkes vandhåndtering og skybrudssikring i forbindelse med al fysisk planlægning, projektering og andre relevante arbejdsopgaver. Der er fokus på udvikling af det tværfaglige samarbejde med inddragelse af forsyningen, andre myndigheder og aktører samt kommunens borgere.

Det er Egedals mål:

• At bygninger, anlæg og andre samfundsmæssige værdier i videst muligt omfang tilpasses de fremtidige klimaudfordringer, herunder sikres mod skadevoldende oversvømmelser.

• At nedbørstilpasning og vandhåndtering fremover indtænkes fra start i al planlægning og andre relevante kommunale arbejdsopgaver og udnyttes til udvikling af nye tværfaglige løsninger, der skaber synergieffekt og merværdi for de investerede midler.

• At indsatsen for nedbørstilpasning løftes i fællesskab af kommunen, forsyningsselskabet og borgerne i Egedal.

I 2013 fik Egedal sin første klimatilpasningsplan, som indeholdt en kortlægning af risikoområder, en handlingsplan for nedbørstilpasning inklusive et sæt retningslinjer for Egedals arbejde med vandhåndtering og klimatilpasning. Retningslinjerne er videreført i Kommuneplan 2017. 

Risikokortlægning

I 2012 fik Egedal Kommune foretaget en kortlægning af risiko for oversvømmelse, hvor der blev udpeget ca. 30 områder, hvor risikoen for skadevoldende oversvømmelser vurderes at være særligt stor. Udpegning foregik ved at sammenholde de områder, hvor der er størst risiko for oversvømmelse fra nedbør, vandløb, kloak og grundvandsstigning med de områder, hvor en eventuel oversvømmelse vil medføre størst skader og gener.

Risikokortlægningen viser, at der i Stenløse By og i den nordlige del af Smørumnedre er en særlig koncentration af risikoområder. Der er samtidig kendskab til tidligere oversvømmelser i disse områder, hvorfor de er udpeget som prioriterede indsatsområder i forhold til nedbørstilpasning. 

Handlingsplan for nedbørstilpasning

Egedal Kommunes klimatilpasningsplan, som blev vedtaget i 2013, lægger op til, at klimasikring skal ske efter en tredelt strategi, hvor hurtigtvirkende løsninger gennemføres først. Første prioritet er forbedret oversvømmelsesberedskab, dernæst prioriteres klimasikring af eksisterende bygninger og anlæg, og endeligt gennemføres planlægning af projekter for langsigtet klimatilpasning.

I forbindelse med den langsigtede nedbørstilpasning vil der være særligt fokus på de udpegede risikoområder og indsatsområder. I det prioriterede indsatsområde i Stenløse vil Egedal og Novafos sammen undersøge mulighederne for etablering et klimaprojekt for omlægning af Stenløse Å. I det eksisterende byområder Smørumnedre undersøger Egedal muligheden for at afkoble regnvandet på kommunale ejendomme fra kloaknettet og i stedet håndtere regnvandet lokalt for at mindske oversvømmelsesrisikoen.

Derudover arbejdes der med at udvikle nye metoder til håndtering af regnvand på veje og fællesarealer byudviklingsområderne Dyvelåsen og Egedal By.

Egedal deltager sammen med Roskilde og Frederikssund Kommune i et projekt for stormflodssikring af Værebro Å. Projektet omfatter en højvandssluse ved Roskilde fjord samt diger langs strækninger af åen.

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Ring til os

Telefonisk træffetid

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier