Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Børnepasning og skole Skole Sprog og læring Specialundervisning

Specialundervisning

I Egedal Kommune arbejder vi målrettet for at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn og unge, også når funktionsnedsættelser gør det svært at leve op til de krav, som folkeskolen stiller. Vi har derfor tre Kompetencecentre, som har til opgave at give børn og unge med komplekse specialpædagogiske behov mulighed for at udvikle sig på lige fod med andre børn og unge.

Specialundervisningen i Egedal

Forskning om børns læring viser, at børn trives og udvikler sig bedst sammen med andre børn i deres vante rammer. Derfor har Egedal Kommune fokus på at sikre, at børn, som er i udfordringer, så vidt muligt får hjælp og støtte til at udvikle sig der, hvor de går i skole.

Specialundervisning er for børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte i specialklasser og specialskoler. Man kan tilbyde specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn, hvis det bliver vurderet at undervisning i den almindelige klasse kun kan blive gennemføret med støtte.
Specialundervisningen er en del af den specialpædagogiske bistand i folkeskolen, der bl.a. omfatter:

  • specialpædagogisk rådgivning til forældre, lærere eller andre, hvis indsats har væsentlig betydning for elevens udvikling.

  • særligt undervisningsmateriale og tekniske hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med undervisningen af eleven.

  • undervisning i folkeskolens fag og fagområder, der tilrettelægges med særlige hensyn til elevens indlæringsforudsætninger.

  • særligt tilrettelagte aktiviteter.

Det er skolelederen, der beslutter, om elever kan få specialundervisning på skolen. Det kan for eksempel være som støtte i den almindelige klasse. Denne støtte kan være rettet mod mere end en elev i klassen, og støtten arbejder ind i fællesskabet (læring og trivsel) i klassen.

Når det skal besluttes, om en elev skal have specialundervisning, sker det i samråd med eleven og forældrene.

Børn med omfattende behov for specialpædagogisk støtte på grund af svære fysiske eller psykiske handicap bliver henvist til specialundervisning. I Egedal har vi et visitationsudvalg med stærke faglige nøglepersoner, som på baggrund af visitationspapirer (beskrivelser, historik og observationer af barnets udfordringer) kan vurdere og træffe beslutning, om hvorvidt en elev har brug for et tilbud uden for almenskolen.

Skolen indstiller kun i samråd med forældre, og I vil blive inddraget og få kendskab til materialet, som bliver anvendt i indstillingen.

I Egedal Kommune arbejder vi målrettet for at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn og unge, også når funktionsnedsættelser gør det svært at leve op til de krav, som folkeskolen stiller. Foruden pædagogiske og specialpædagogiske indsatser på almenområdet, har vi derfor tre Kompetencecentre, som er beliggende på folkeskoler.

Kompetencecenter Ganløse - Ganløse Skole
Et kommunalt undervisningstilbud til børn og unge med diagnosen ADHD.

Kompetencecenter Smørum - Balsmoseskolen
Et kommunalt undervisningstilbud til børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF).

Kompetencecenter Stenløse - Lærkeskolen
Et kommunal tilbud til børn og unge med læse- og indlæringsvanskeligheder.

De har til opgave at give børn og unge med komplekse specialpædagogiske behov mulighed for at udvikle sig på lige fod med andre børn og unge (Folkeskoleloven § 20,2). Kompetencecentrene arbejder derfor specialpædagogisk for at sikre både faglig, social og personlig trivsel for de børn og unge, som det kommunale skolevisitationsudvalg har visiteret på baggrund af en indstilling fra skolelederen og en Pædagogisk Psykologisk Vurdering.

Kompetencecentrene er undervisningstilbud /gruppeordninger.

Hvert kompetencecenter er i stand til at optage en bred vifte af elever med komplekse specialpædagogiske behov, hvilket skaber en mangfoldighed svarende til den virkelighed, som eleverne vil møde i sin videre færd i samfundet. 

Når et barn/ en ung visiteres til et kommunalt kompetencecenter, indkalder lederen af kompetencecentret til et opstartsmøde, hvor både forældre og barnet/den unge kan bidrage til at planlægge den bedste opstart og skolegang i tilbuddet. Til mødet udleveres en også en forældrefolder, som giver praktiske oplysninger om hverdagen i kompetencecentret.

Børn og unge med komplekse specialpædagogiske behov har brug for et fagligt miljø, hvor de oplever at være i stand til at mestre deres hverdag. Kompetencecentrene er derfor organiseret således, at der er færre elever i klasserne end på almenområdet, flere voksne til at sikre trivsel og læring, og et tæt samarbejde med almenområdet. Læringsmiljøet er kendetegnet ved struktur, forudsigelighed, genkendelighed, og tydelig klasserumsledelse. Eleverne vil opleve, at medarbejderne tager hensyn til elevernes behov for differentiering, pauser, bevægelse og meningsskabelse, samt tager ansvar for relationen, når eleven ikke har overskud eller evner hertil.

Børn og unge med komplekse specialpædagogiske tilbydes muligheden for at være en del af et forpligtende fællesskab, hvor det betyder noget, at de møder op. Kompetencecentrene vægter fællesskabet ved at træne elevernes tolerance og forståelse for hinandens forskelligheder, træne elevens adfærdsregulering og sociale kompetencer, give eleverne bevidsthed om egne evner og mod til at bruge dem, lære eleven at acceptere egne vanskeligheder, booste elevens selvforståelse og selvværd, skabe forståelse for elevens perspektiv, og skabe sammenhæng mellem skole og fritid.

Børn og unge med komplekse specialpædagogiske behov har krav på udviklingsmuligheder, der svarer til deres evner. Kompetencecentrenes formål er at ruste eleverne til en fremtid med selvstændighed og forudsætninger for fortsat uddannelse i tæt samarbejde med hjemmet, psykolog, rådgiver, uddannelsesvejleder, SFO/klub og andre relevante samarbejdspartnere. Medarbejderne tager udgangspunkt i elevens samlede funktionsniveau, og forholder sig ikke blot til det endelige mål, men i særdeleshed til vejen mod mål. Derfor arbejdes der med handleplaner, der beskriver indsatsen, og der kan holdes møder på tværs af faggrupper for at skabe en helhedsorienteret indsats med oplevelsen af sammenhæng mellem skole, hjem og fritid. Tilmed tages der løbende stilling til, i hvilket omfang eleven kan have tilknytning til almenområdet.

I Egedal Kommune har vi valgt at styrke samarbejdet mellem almen – og specialområdet med fokus på de forebyggende indsatser. Dette understøttes af implementering af co-teaching som metode, implementering af to-voksenordning i indskolingen samt konsultativ bistand. Det betyder, at kompetencecentrene yder konsultativ bistand til almenområdet for at børn og unge har deltagelsesmuligheder og kan bevare tilknytningen til klassen, hvor de opleverfaglige og sociale fællesskaber. Det betyder tilmed, at den specialpædagogiske viden ikke kun findes i de tre kommunale kompetencecentre, men deles med medarbejderne i folkeskolen.

Kompetencecenter Ganløse
Yder konsultativ bistand indenfor adfærds- og opmærksomhedsforstyrrelser.

Kompetencecenter Smørum
Yder konsultativ bistand indenfor autismespektrumforstyrrelser.

Kompetencecenter Stenløse
Yder konsultativ bistand indenfor læse- og indlæringsvanskeligheder.

Fælleskabet er i fokus i Egedal Kommune, hvor pædagoger og lærere arbejder for at give alle børn og unge mulighed for at deltage i både sociale og faglige fællesskaber.

Målet er, at børnenes læring, trivsel og udvikling skal styrkes i de fællesskaber, de allerede er en del af.

Forskning om børns læring viser, at børn trives og udvikler sig bedst sammen med andre børn i deres vante rammer. Derfor har Egedal Kommune fokus på at sikre, at børn, som er i udfordringer, så vidt muligt får hjælp og støtte til at udvikle sig der, hvor de allerede indgår i et læringsfællesskab.

Stærke fagligheder samarbejder på tværs

Vi har styrket vores indsatser omkring børn og unge, som er i udfordringer.

Dagtilbud, skole og forvaltning arbejder tæt sammen for at kunne sætte tidligt og forebyggende ind med tiltag i hverdagen for børn og unge, der er i udfordringer i deres udvikling.

Det sker blandt andet på vores skoler, hvor relevante fagpersoner er samlet for at kunne understøtte lærere og pædagogers arbejde, så de sammen kan finde de rette handlemuligheder.

Samtidig tilbyder Egedal Kommunes PPR rådgivning og understøtter børn og unge med særlige behov.

Tæt samarbejde mellem dagtilbud, skoler og hjem

Et godt samarbejde mellem børn, forældre, pædagoger og lærere har afgørende betydning for barnets udvikling. Derfor vægter vi dialogen meget højt, så vi i fællesskab kan finde de bedste løsninger.

Kontakt

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Egedal Kommune

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Akut hjælp

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier