Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Børnepasning og skole Skole Skoleliv Hjemmeundervisning

Hjemmeundervisning

Når du sender oplysninger om at du hjemmeunderviser dit barn, betyder det, at du erklærer at du vil sikre, at dit barn får undervisning, som lever op til det der bliver krævet i folkeskolen. Brug selvbetjeningsløsningen her på siden for at oplyse om at du hjemmeunderviser dit barn.

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen nr. 1396 af 5. oktober 2022

§ 35. Forældremyndighedens indehaver eller den, der faktisk sørger for barnet, skal medvirke til, at barnet opfylder undervisningspligten, og må ikke lægge hindringer i vejen herfor.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler nr. 1166 af 11. august 2022

Kapitel 8
Undervisning i hjemmet m.v.

§ 34. Hvis forældrene selv vil sørge for undervisning af deres børn i den undervisningspligtige alder, skal de meddele det skriftligt til kommunalbestyrelsen, før undervisningen begynder.

Stk. 2. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om, hvilke børn der skal deltage i undervisningen, hvor undervisningen foregår, og hvem der skal undervise børnene.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen tilbyder forældre, som kommunalbestyrelsen har godkendt til at træne deres barn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i hjemmet i henhold til § 32 a, stk. 1, i lov om social service, vederlagsfri specialpædagogisk rådgivning i hjemmet om undervisningen.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i hjemmet til børn omfattet af stk. 3, hvis barnets udvikling på grund af sprog- eller talevanskeligheder kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Tilbuddets omfang og indhold skal svare til, hvad der almindeligvis tilbydes elever i folkeskolen.

§ 35. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med den undervisning, børnene får i hjemmet m.v.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan hvert år lade afholde prøver i dansk, regning/matematik, engelsk, historie/samfundsfag og naturvidenskabelige fag for at sikre, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Den, der har undervist børnene, leder prøverne efter aftale med kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. Skønnes det, at undervisningen ikke har været forsvarlig, underretter kommunalbestyrelsen forældrene om, at der vil blive afholdt en ny prøve efter 3 måneder, og at børnene, hvis undervisningen stadig er mangelfuld, skal undervises i folkeskolen eller en anden skole, hvor undervisningspligten kan opfyldes, jf. § 33, stk. 2, i lov om folkeskolen.

Stk. 4. Når kommunalbestyrelsen skønner, at undervisningen er forsvarlig, kan den fritage for tilsynet.

§ 36. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler for afholdelse af prøver for børn, der ønsker at indstille sig til folkeskolens afsluttende prøver uden at have fulgt undervisningen ved skoler, der har ret til at afholde prøver..

Procedure

I henhold til Folkeskolelovens § 33, stk. 2 har forældre mulighed for at lade deres børn hjemmeundervise efter reglerne i lov om friskoler, private grundskoler m.m.

Hvis I ønsker at hjemmeundervise jeres barn skal I bruge den digitale selvbetjeningsløgning, Oplysning om hjemmeundervisning, her på siden.

Samtidig skal I som forældre meddele distriktsskolen, at I ønsker at hjemmeundervise jeres barn.
Det er distriktsskolen, der fører tilsyn med de hjemmeunderviste børn.

Tilsyn

Tilsyn med eleven føres af den skole, som er distriktsskole for eleven.

Der føres tilsyn 2 gange årligt efter gældende regler, som beskrevet i loven og kort medde-lelse om gennemført tilsyn sendes til Center for Skole og Dagtilbud.

Som en del af folkeskoleloven skal man også forholde sig til ”Elevens alsidige personlige ud-vikling” som beskrevet i Fælles Mål faghæfte 24.

Såfremt undervisningen ikke vurderes som tilfredsstillende efter 2. prøve og vejledning, meddeles dette til Dagtilbud og skole med fyldestgørende beskrivelse af mangler.

Center for Skole og Dagtilbud vil efterfølgende rette henvendelse til forældremyndighedsinde-haveren som beskrevet i loven.

Skulle man støde på forhold, der fordrer indberetning til de sociale myndigheder, skal dette finde sted efter samme regler, som er gældende i skolen.

Kontakt

Dagtilbud og skole

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Åbningstider

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Egedal Kommune

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Akut hjælp

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier