Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Børnepasning og skole Skole Politikker og rammer Styrelsesvedtægt for folkeskolen

Styrelsesvedtægt for folkeskolen

Indledning

Styrelsesvedtægt for folkeskolen

I henhold til ”Lov om folkeskolen”(1),  kapitel 6, § 41 LBK nr. 1887 af 01/10/2021) fastsættes følgende vedtægt for folkeskolens styrelse i Egedal Kommune.

Vedtægten indeholder de beslutninger, Byrådet har truffet med hensyn til skolestruktur og skolernes omfang, samt de beføjelser, der er delegeret til skolebestyrelsen og skolelederen.

Bilagene til vedtægten giver en mere detaljeret information om de trufne beslutninger.

Vedtægten er fastsat af Byrådet efter indhentede udtalelser fra skolebestyrelserne.

 


(1) Herefter Folkeskoleloven.

Kapitel 1. Byrådet

§ 1

Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen, herunder at undervisningspligten overholdes for alle børn i kommunen.

Stk. 2.

Byrådet fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed og fører tilsyn med skolerne.

Byrådets tilsyn udøves via årlig statusrapport for folkeskolerne i Egedal Kommune, derudover afholdes en årlig skoleudviklingssamtale på samtlige af kommunens skoler.

Byrådet sikrer dialog med skolebestyrelsen gennem afholdelse af årlige dialogmøder, og som det fremgår af Folkeskoleloven, § 46a.

Stk. 3.

Byrådet træffer beslutning om:

A. Bevillinger til skolevæsenet og økonomiske rammer for de enkelte skoler.

B. Skolestrukturen.

 

Kapitel 2. Skolebestyrelsen

§ 2

Skolebestyrelsen udfører sin virksomhed i møder inden for de mål og rammer, der fastsættes af Byrådet og fører i øvrigt tilsyn med skolens samlede virksomhed, jf. Folkeskolelovens § 44.

Stk. 2.

Skolebestyrelsen fastsætter principper for undervisningens ordning, dvs.:

• Elevernes undervisningstimetal på enkelte klassetrin, skoledagens længde, understøttende undervisning og holddannelse.

• Udbuddet af valgfag.

• Specialundervisningen på skolen.

• Skole/hjem samarbejdet.

• Underretning af hjemmene, om elevernes udbytte af undervisningen.

• Arbejdets fordeling mellem lærerne (fagfordeling).

• Skemalægning.

• Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden lejrskoleophold, udsendelse i erhvervspraktik m.v.

• Undervisning i fritiden.

Stk. 3.

Skolebestyrelserne har ret til at få alle nødvendige oplysninger af skoleledelsen, herunder også i forbindelse med spørgsmål til konkrete områder, der henhører under skolelederens beslutningskompetence - jf. kapitel 3.

Stk. 4.

Skolebestyrelsen godkender:

• Inden for de økonomiske rammer skolens budget

• Undervisningsmidler

• Skolens ordensregler og værdisæt

• Inden for Byrådets retningslinjer, om voksne kan deltage i undervisningen i henhold til §3, stk. 8

Stk. 5.

Skolebestyrelsen vælger blandt dets medlemmer, hvem der deltager ved ansættelsesproces af ny skoleleder.

Stk. 6.

Skolebestyrelsen udarbejder forslag til Byrådet om skolens læseplaner.

Stk. 7.

Skolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til Byrådet om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole.

Stk. 8.

Skolebestyrelsen kan pålægge skolelederen at indhente udtalelse fra MED udvalg.

Stk. 9.

Skolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til Byrådet om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole.

Stk. 10.

Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, der forelægges skolebestyrelsen af Byrådet.

Kapitel 3. Skolens leder

§ 3 

Skolens leder har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen.

Stk. 2.

Skolens leder er over for Byrådet og skolebestyrelsen ansvarlig for, at de beslutninger, der træffes på skolen, er i overensstemmelse med gældende bestemmelser, fastsatte principper og inden for de mål og rammer, der er fastlagt af Byrådet.

Skolens leder skal arbejde ud fra de principper skolebestyrelsen har lagt for skolens virksomhed.

Stk. 3.

Skolelederens nærmeste foresatte er skolechefen for Dagtilbud og Skole.

Stk. 4.

Skolelederen leder og fordeler arbejdet mellem skolens ansatte.

Stk. 5.

Skolelederen træffer alle konkrete afgørelser, der vedrører de enkelte elever.

Stk. 6.

Skolelederen udarbejder forslag til skolebestyrelsen vedrørende principper for skolens virksomhed m.v., jf. kapitel 2.

Stk. 7.

Skolelederen udøver sin virksomhed i samarbejde med de ansatte.

Stk. 8.

Skolens leder er forpligtet til at give MED-udvalget alle ønskede oplysninger om skolens virksomhed, der ikke er personorienteret.

Stk. 9.

Skolens leder inddrager elever og sikrer, at der er etableret et elevråd på skolen.

Stk. 10.

Skolens leder er forpligtet til at samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning om tilrettelæggelse af skolens specialundervisning.

Kapitel 4. Elevråd

§ 4 

Der oprettes elevråd på de enkelte afdelinger i henhold til Bekendtgørelse nr. 695 af 23/06/2014 om elevråd i folkeskolen.

Fælleselevråd i Egedal Kommune

Stk. 2.

Fælleselevrådet består af elever fra alle afdelinger med elever i 4.-10. klasse.

Elevrådet vælges af og blandt eleverne i 4.-10. klasse.

Stk. 3.

Skolens leder har ansvaret for, at der vælges en elev-repræsentant til fælleselevrådet fra hver afdeling blandt 4.-10. klasses eleverne.

Kapitel 5. Klager


§ 5

Skolelederens konkrete beslutninger vedrørende skolens elever inden for de mål og rammer og principper, som Byrådet henholdsvis skolebestyrelsen har fastsat, kan ikke behandles af Byrådet, jf. Folkeskoleloven § 45, stk. 2.

Stk. 2.

Skolelederens afgørelse i henhold til stk. 1 og andre beslutninger og afgørelser, som træffes af skolelederen vedrørende skolens elever, kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed, jf. dog stk. 3 og 4.

Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at andre afgørelser kan indbringes for ministeren.

Stk. 3.

Afgørelser om henvisning eller afslag på henvisning til specialundervisning i henhold til Folkeskolelovens § 21, stk. 1, samt afgørelser om at tilbagekalde en henvisning kan inden fire uger fra afgørelsens meddelelse af forældrene, jf. Folkeskolelovens § 54 stk. 1 indbringes for Ankestyrelsen, Klagenævnet for Specialundervisning, jf. § 51 a.

Det samme gælder for afgørelser om henvisning, afslag på henvisning eller tilbagekaldelse af henvisning til specialskoler og specialklasser, jf. Folkeskolelovens § 20, stk. 2 og med henvisning til Folkeskolelovens § 51.

Stk. 4.

Afgørelser om søskendetilskud og fripladstilskud i henhold til Folkeskolelovens § 50, stk. 2, og afgørelser om afvisning af ansøgninger kan indbringes for Ankestyrelsen efter kapitel 10 i Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område.

Kapitel 6. Ikrafttræden og ændringsbestemmelser

§ 6 

Denne vedtægt træder i kraft den 21. december 2022

Samtidig ophæves Egedal Kommunes styrelsesvedtægt fra den 25. november 2020.

Stk. 2.

Ændringer af denne styrelsesvedtægt kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne.

Stk. 3.

Vedtagelse af eller ændringer i styrelsesvedtægten sker efter de almindelige regler for kommunale beslutninger og kræver kun én behandling i Byrådet.

 

Vedtaget den 21. december 2022

Byrådet

Egedal Kommune

Bilag til styrelsesvedtægt

Bilag 1. Skolestruktur

Distriktsopdeling

Egedal Kommune har fire distriktsskoler. Hver skole består af to - fire afdelinger. Til hver afdeling er tilknyttet en skolefritidsordning (SFO).

Antal klassetrin på kommunens folkeskoler

Skolerne i Egedal Kommune med angivelse af klassetrin er angivet i nedenstående skema:

Skole

Afdelinger

Klassetrin

Distriktsskole
Ølstykke
Søhøjskolen
Maglehøjskolen
0. - 9. kl. 
0. - 9. kl.
Distriktsskole
Stenløse


Bakkegårdsskolen
Lærkeskolen
Stengårdsskolen
Veksø Skole
0. - 9. kl.
0. - 9. kl.
0. - 9. kl.
0. - 6. kl.
Distriktsskole
Ganløse
Ganløse Skole
Slagslunde Skole
0. - 9. kl.
0. - 6. kl.
Distriktsskole Smørum Balsmoseskolen
Boesagerskolen
0. - 9. kl.
0. - 9. kl.
Ung Egedal Ung Egedal 10. kl.

Undervisning af tosprogede elever

Tosprogede elever tilbydes undervisning i dansk som andetsprog i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1053 af 29/06/2016. Ved tosprogede elever forstås børn, der har et andet modersmål end dansk og som først ved kontakt med det omgivende samfund lærer dansk.

Undervisning i fritiden

Skolerne kan inden for deres rammer og skolebestyrelsens principper tilbyde undervisning i fritiden, jf. Folkeskolelovens § 3, stk.6.

Skolefritidsordninger (SFO)

I henhold til Folkeskolelovens § 3, stk. 7 kan folkeskolen tilbyde børn optagelse i en skolefritidsordning, hvis børnene er optaget i skolen eller har nået den alder, hvor de tidligst ville kunne optages i en børnehaveklasse.

Bilag 2. Optagelse i folkeskolen, herunder indskrivning i børnehaveklasse

Alle forældre er sikret ret til at få indskrevet deres barn på den distriktsskole, som er beliggende i deres skoledistrikt.
Forældrene kan fremsætte ønske om at få deres barn optaget på én af de øvrige distriktsskoler i kommunen.

Kriterier for optagelse på anden distriktsskole

I Egedal Kommune er følgende retningslinjer vedtaget:

1. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner.

2. Elever der i forvejen har søskende på en afdeling og som bor i Egedal Kommune, optages før elever, der ikke har søskende på en afdeling.

3. Hvis elevtallet på en årgang i gennemsnit er 26 eller derover, optages ikke elever fra andre distrikter eller kommuner.

4. Et skoleskifte kan kun ske efter en drøftelse mellem forældre og skole.

5. Distriktsskolelederen træffer den endelige afgørelse om placering på en afdeling.

Procedure ved indskrivning

Indskrivningen og optagelse i folkeskolen finder sted efter de herom gældende regler. Indskrivningen annonceres offentligt af Dagtilbud og Skole.

Kriterier ved indskrivning i børnehaveklasse

Fordeling af børn efter skoleønsker mellem distrikter sker efter følgende kriterier:

1. Søskende.

2. Kapacitet. Hvis elevtallet i en børnehaveklasse er 24 eller derover, optages ikke elever fra andre distrikter.

Fordeling af børn i skoledistriktet mellem afdelinger sker efter følgende kriterier i prioriteret rækkefølge:

1. Søskende.

2. Kapacitet.

3. Afstandskriterium (2).

4. Forældrenes 2. prioritet afdelingsønske.

Distriktsskolelederen træffer den endelige afgørelse om placering på en afdeling.

Skoleudsættelse

Forældrene kan jf. Folkeskolelovens § 34, stk. 2 søge om at udsætte barnets skolegang et år begrundet i barnets udvikling.

Distriktsskolelederen har den endelige beslutningskompetence. Dette sker i tæt samarbejde med Dagtilbud og Skole og områdelederen på dagtilbud.

 


(2) Målt i kommunens interne GIS kortsystem på cykelafstand

Bilag 3. Rammer for undervisningen

Klassedannelse

Elevtallet i 3.-9. klasse må normalt ikke ved skoleårets start overstige 28. Byrådet kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i 3.-9. klasse, dog ikke over 30.

Fra og med skoleåret 2023/2024 gælder indfasning af klasseloft på 26 elever for 0.-2.kl. frem til skoleåret 2025/26. I skoleåret 2023/24 vil klasseloft på 26 være gældende for 0. klasserne.

Der kan dog undtagelsesvis dispenseres, så der opnås 28 elever i en klasse. Klasseloftet forventes fuldt indfaset i 2025 på alle årgange.

Timetildeling og fagenes timetal

Af bestemmelser i Folkeskoleloven om struktur og indhold fremgår det, at undervisningsministeren fastsætter et samlet årligt minimumstimetal for undervisningstimerne i fagene for hvert af klassetrinene 1.-9.

Ligeledes fremgår et minimumstimetal for antallet af årlige undervisningstimer i dansk, matematik og historie og et vejledende timetal for de øvrige fag på hvert klassetrin.

Undervisningens indhold

Undervisningen i fagene skal leve op til fagenes formål og de kompetenceområder og kompetencemål, som er beskrevet i Fælles Mål for fagene.

Valgfag

Ud over den almindelige undervisning skal eleverne på 7.-9. klassetrin tilbydes undervisning i forskellige emner og fag (valgfag): Valgfagene kan organiseres på tværs af klasser og klassetrin, eleverne på 7., 8. og 9. klassetrin skal vælge mindst et valgfag svarende til 60 undervisningstimer årligt.

Understøttende undervisning

Undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner suppleres af understøttende undervisning. Den understøttende undervisning skal anvendes til forløb, læringsaktiviteter m.v., der enten har direkte sammenhæng med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner, eller som sigter på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.

Skolens leder skal sikre sammenhæng mellem undervisningen i fagene, de obligatoriske emner og den understøttende undervisning.

Der skal etableres tilbud om lektiehjælp og faglig fordybelse inden for undervisningstiden.

Motion og bevægelse

Undervisningstiden skal tilrettelægges, så eleverne får motion og bevægelse i gennemsnitligt 45 minutter om dagen.

Undervisning i børnehaveklassen

Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde med børnenes personlige udvikling. Dette gøres ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets nysgerrighed og lyst til at lære og gør barnet fortrolig med skolen.

Undervisningen i børnehaveklassen skal skabe sammenhæng både mellem børnenes overgang fra hjem og børnehave til skolen og mellem børnehaveklassen, de efterfølgende klassetrin og SFO.

I børnehaveklassen foretages en obligatorisk sprogvurdering, en bogstavprøve og en motorikscreening.

Undervisning i 10. klasse

I Egedal Kommune er undervisningen i 10. klasse organiseret på 10. klassecentret i Jørlunde, som en afdeling under Ung Egedal jf. Lov om ungdomsskoler.

Undervisningen i 10. klasse omfatter ifølge Folkeskoleloven som obligatoriske fag dansk, matematik og engelsk i et omfang svarende til i alt 420 undervisningstimer årligt, brobygning eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv, en selvvalgt opgave og arbejde med en uddannelsesplan, herunder vejledning.

Undervisning af tosprogede elever

Undervisningen i dansk som andetsprog gives til elever, der ikke har et tilstrækkeligt kendskab til dansk sprog. Hvis eleven ved optagelse i skolen ikke har tilstrækkeligt kendskab til dansk til at kunne deltage i den almindelige undervisning, henvises til basisundervisning i dansk som andetsprog.

Denne undervisning foregår uden for klassens rammer og kan gives i form af:

• Modtagelsesklasser, hvor eleverne i begyndelsen har alle eller den overvejende del af deres timer, således at de efterhånden får en del af deres timer i en almindelig klasse.

• Særlige hold eller lignende eller som enkeltmandsundervisning

Den særligt tilrettelagte undervisning ophører, når det vurderes, at eleverne kan deltage i klassens almindelige undervisning med fornøden sprogstøtte, og senest efter 2 års forløb. I Egedal Kommune varetages denne undervisning af Distriktsskole Stenløse, afdeling Stengårdsskolen.

Tosprogede elever, der ved skolestarten efter endt undervisning i modtagelsesklasse eller som enkeltmandsundervisning, har behov for støtte, men som er i stand til at deltage i den almindelige undervisning, henvises til supplerende undervisning i dansk som andetsprog som en dimension i undervisningen i klassen, på hold eller lign. Omfanget af undervisningen og den forventede varighed fastsættes ud fra elevens behov.

Bilag 4. Specialundervisning og specialpædagogisk bistand

I Egedal Kommune arbejdes på at sikre tidlig indsats, når der er udfordringer omkring et barn eller en ung. Indsatsen er helhedsorienteret og sker i tæt samarbejde med familien.

En af folkeskolens opgaver er at skabe inkluderende læringsfællesskaber. Folkeskolen skal grundlæggende tilgodese alle børns læring og trivsel, og det betyder, jf. Undervisningsministeriets regler om inklusion, at børn med særlige behov så vidt muligt ikke skal udskilles til særlige undervisningstilbud, men undervises med deres kammerater i den almene undervisning.

Hvis skolen vurderer, at et barns udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand.

Specialundervisning kan gives til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte i specialklasser og specialskoler.

Der gives desuden specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn, hvis undervisning den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst ni undervisningstimer (12 lektioner).

Henvisning til specialundervisningen skal være baseret på den enkelte elevs undervisningsbehov.

Specialundervisningen skal følge de samme regler for fag, timetal, kompetenceområder, kompetencemål, elevplaner, afgangsprøver og test, som den almene undervisning.

Specialpædagogiske tilbud i Egedal kommune

I de særlige tilfælde hvor indsatser på almenskolen ikke har været tilstrækkelige, kan eleverne visiteres til andre undervisningstilbud.

Egedal Kommune råder p.t. over følgende undervisningstilbud til elever med særlige behov:

Tilbud

Afdeling

Målgruppe

Beskrivelse

Kompetencecenter SmørumBalsmoseskolen0. – 9.kl.Specialpædagogisk tilbud inden for folkeskolens rammer.
En bredere målgruppe med afsæt i autismespektrumforstyrrelser og lignende.
Kompetencecenter Ganløse


Ganløse Skole


0. – 9.kl.


Specialpædagogisk tilbud inden for folkeskolens rammer.
En bredere målgruppe med afsæt i ADHD
Kompetencecenter Stenløse
Lærkeskolen
0.-9. klasse,
dog 5.-9. klasse for læseklasse-tilbuddetSpecialpædagogisk tilbud inden for folkeskolens rammer.
En bredere målgruppe med afsæt i generelle indlæringsvanskeligheder eller tale-/høre-/læsevanskeligheder, herunder ordblindhed.
Læseenheden varetager ordblindeundervisning for alle af kommunens elever i diagnosticeret ordblindevanskeligheder.
10.kl. tilbud 10. klassecenter Jørlunde 10.kl Almenelever samt elever med særlige behov.

 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Hovedformålet med PPR´s arbejde er at yde rådgivning, supervision og sparring til ledere, medarbejdere, familier og elever i almenområdet. Særligt i forhold til børn med særlige behov, som ikke udvikler sig optimalt, samt en rådgivende funktion i forhold til forældre.

Endvidere tilbydes:

• konsultative og forebyggende indsatser.

• psykologisk bistand (0 – 18 år).

• tale-hørepædagogisk bistand (0 – 18 år).

• specialpædagogisk bistand (0 – 18 år).

• undersøgelse / udredning.

• rådgivning/vejledning af lærer, pædagoger m.fl.

• konsultativ supervision.

Bilag 5. Skolefritidsordninger

I Egedal Kommune er der til hver afdeling knyttet en SFO. På afdeling Slagslunde Skole er der endvidere en klub.

SFO omfatter børnehaveklasse -3. klasse, mens klub omfatter 4.-6. klasse.

Skolebestyrelsen udarbejder i samarbejde med SFO’ en på baggrund af retningslinjer fra Byrådet mål og indholdsbeskrivelser for det faglige og pædagogiske arbejde i SFO’ en.

SFO’ernes åbningstider

I ferier og på skolefridage er skolefritidsordningerne åbne i tidsrummet 6.30 – 17.00. Der kan være afvigelser fra dette afhængigt af lokale forhold og behov. De konkrete åbningstider kan ses på den enkelte skoles hjemmeside. I skolernes ferieperioder kan SFO´erne lægges midlertidigt sammen.

Lukkedage

SFO-erne har lukket mellem jul og nytår, grundlovsdag, fredag efter Kristi Himmelfartsdag samt de tre hverdage før påske.

Overgangstidspunkter

Overgangen fra børnehave til SFO foregår den 1. april. Overgangen fra SFO til klub foregår den 1. april.

Ind - og udmeldelse af SFO

Ind - og udmeldelse af SFO sker via den digitale pladsanvisning på www.egedalkommune.dk. Der er en måneds opsigelse til den 15. eller til den sidste dag i en måned.

SFO-takster

Byrådet fastsætter SFO-taksten og disse udmeldes på baggrund af det vedtagne budget. Oplysninger om SFO-taksten vil være tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Bilag 6. Andre forhold

Specialpædagogisk bistand til småbørn

I henhold til Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen (Bek. 999 af 15. september 2014), tilbydes specialpædagogisk bistand, hvis børnenes udvikling på grund af sprog- og talevanskeligheder eller af andre grunde kræver en særlig hensyntagen og støtte.

Formålet med den specialpædagogiske bistand er så tidligt som muligt at fremme udviklingen hos børn med særlige behov, således at de på lige fod med andre børn kan påbegynde skolegangen.

Befordring mellem skole og hjem

I henhold til Folkeskolelovens § 26 er Egedal Kommune forpligtet til at sørge for befordring mellem skolen og hjemmet eller i dettes nærhed af:

 1. elever, der har længere skolevej end

  • 2½ km. i børnehaveklasse og på 1.-3. klassetrin

  • 6 km. på 4.-6. klassetrin

  • 7 km. på 7.-9. klassetrin

  • 9 km. i 10. klasse

 2. elever, der har kortere skolevej, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særlig påkrævet.

 3. syge og invaliderede elever.

 4. elever, som er henvist til et skoletilbud uden for kommunen

I Egedal Kommune opfyldes denne forpligtelse ved at henvise eleverne til offentlige trafikmidler, skolebusser eller i helt særlige tilfælde til taxakørsel.

NB! Hvis skolegang vælges på en anden skole end distriktsskolen, dækkes transportudgifter ikke af kommunen.

Ferieplan for folkeskolerne

Byrådet træffer på et møde beslutning om antallet af skoledage, jf. Folkeskolelovens § 40, stk. 5.

Der er en fælles bindende ferieplan i Egedal Kommunes skolevæsen. Den fælles ferieplan udarbejdes af Dagtilbud og skole for en toårig periode.

Ferieplanen skal udarbejdes således, at efterårsferien falder i uge 42, mens vinterferien holdes i uge 7. Ferieplanen sendes til høring i skolebestyrelserne, således at ferieplanen på baggrund af høringssvarene kan endeligt besluttes af Dagtilbud og Skole.

De vedtagne ferieplaner er offentliggjort på kommunens og skolernes hjemmesider.

Konfirmationsforberedelse

Konfirmationsforberedelse planlægges på 7. eller 8. klassetrin efter aftale med sognepræsten.

Det skoleår, hvor eleverne tilbydes konfirmationsforberedelse, tilbydes ikke kristendomsundervisning.

Egedal Ungeindsats (Ungdommens Uddannelsesvejledning)

Egedal ungeindsats står for vejledning til elever i Egedal Kommunes grundskoler og hører under Ung Egedal.

Obligatoriske introduktionskurser i 8. klasser/individuel brobygning for elever i 9. klasse/praktik

Der afholdes obligatoriske introduktionskurser af en uges varighed på ungdomsuddannelser og som har relevans for den enkelte elev.

I 9. klasse tilbydes uafklarede elever forløb på to-10 dage på ungdomsuddannelser til støtte i valg af ungdomsuddannelse i de tilfælde, skolen vurderer behov herfor. I henhold til Folkeskoleloven § 9, stk. 3 kan der etableres praktik for elever i 8. og 9. klasse.

Sygeundervisning

Sygeundervisningen gives i henhold til Folkeskolelovens § 23.

Elever, der gennem længere tid pga. smittefare eller af hensyn til deres sundhed eller velfærd ikke kan undervises i skolen, undervises i deres hjem eller på den institution, hvor de opholder sig.

Omfanget af sygeundervisningen skal til enhver tid afpasses efter den enkelte elevs alder, helbredstilstand og øvrige forudsætninger.

Undervisningen tilrettelægges efter samråd med forældrene og eleven.

Aftaler indgået med andre kommuner / Region Hovedstaden

Der er med kommunerne i Region Hovedstaden indgået aftale om mellemkommunal afregning for elever, der går i skole og SFO i en anden kommune end hjemkommunen.

Bilag 7. Regler for valg af repræsentanter til skolebestyrelserne i Egedal Kommune

Skolebestyrelsens sammensætning

Skolebestyrelsen på hver skole består af syv-ni forældrerepræsentanter, to-fire medarbejderrepræsentanter og to- fire elevrepræsentanter afhængig af antallet af afdelinger. Alle medlemmer af skolebestyrelsen har stemmeret. Skolens leder og dennes stedfortræder varetager skolebestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.

Hvis der er specialklasser på skolen, skal mindst et af bestyrelsesmedlemmerne vælges blandt forældre i specialklassen. Hvis ikke det er muligt, skal et af bestyrelsesmedlemmerne varetage specialklasseforældrenes interesser i bestyrelsen.

For at sikre nærdemokratiet på skolerne skal alle afdelinger være repræsenteret af mindst en forældrerepræsentant, mindst en medarbejderrepræsentant og mindst en elevrepræsentant i skolebestyrelsen.

Skoleudvalget kan efter anmodning fra skolebestyrelsen bestemme, at et af dets medlemmer deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.

Valg af forældrerepræsentanter

Valgret og valgbarhed for forældrerepræsentanter.

Der henvises til §§ 5-7 i ”Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen” (BEK nr. 1074 af 14/9 2017) om valgret og valgbarhed. Valglisten skal være udarbejdet senest to uger før valgmødet.

Valgansvarlig

Der udpeges en valgbestyrelse for hver skole, bestående af skolens leder som formand, formanden for den siddende skolebestyrelse og et forældrevalgt medlem af den siddende skolebestyrelse.

Valgtidspunkt

Ordinære valg for en fireårig periode gennemføres efter at der har været holdt kommunale og regionale valg, og de skal være afsluttet senest den 31. maj det følgende år. Dagtilbud og skole udarbejder tidsplan for ordinære og forskudte valg i forhold til vedtagne regler, der sikrer at valgene er afsluttet senest den 31. maj.

Forskudt valg til skolebestyrelsen

Kompetence til at imødekomme en skolebestyrelses ønske om forskudt valg til skolebestyrelsen er uddelegeret til Dagtilbud og skole.

Når der første gang holdes forskudte valg, vælges fire medlemmer for en fireårig periode, tre medlemmer vælges for en toårig periode. Valgbestyrelsen afgiver indstilling til Skole- og Uddannelsesudvalget om, hvilke forældrerepræsentanter der vælges for henholdsvis en fireårig og toårig periode. Indstillingen afgøres ved lodtrækning, hvis forældrerepræsentanterne ikke kan blive enige om anden måde at afgøre spørgsmålet på.

Ved efterfølgende valg er valgperioden fireårig. Hvis der ikke længere skal være forskudte valg, afkortes valgperioden for indehaverne af de pladser, der er besat ved det sidste forskudte valg, til to år.

Valgmøde

Der afholdes valgmøde på hver af skolerne tidligst to uger efter hjemmene er blevet underrettet om valget.

Kandidatopstilling

Kandidatopstilling sker ved henvendelse til skolens leder senest en uge efter valgmødet.

Fredsvalg

Senest en uge før evt. afstemning skal være afsluttet, kan der mellem kandidaterne aftales en opstillingsrækkefølge med henblik på fredsvalg. Fristen for aftale om fredsvalg kan udsættes af valgbestyrelsen, hvis den har fastsat en frist for afhjælpning af eventuelle mangler. Ved fredsvalg betragtes de syv øverste i opstillingsrækkefølgen som valgte, mens resten betragtes som stedfortrædere i den rækkefølge, hvori de er opstillet.

Valg

Er betingelserne for fredsvalg ikke opfyldt, holdes der afstemning. Hjemmene orienteres om afstemningen, og der udsendes stemmemateriale mindst en uge før fristen for aflevering af stemmer.

Det nødvendige stemmemateriale i form af stemmeseddel med tilhørende konvolut, yderkuvert og stemmevejledning tilvejebringes ved valgbestyrelsens foranstaltning. Stemmesedlen udarbejdes på grundlag af de indgivne og godkendte kandidatopstillinger.

Stemmeafgivning kan yderligere ske ved elektronisk afstemning via internettet under forudsætning af at hjemmene orienteres om afstemningen og der udsendes stemmemateriale mindst en uge før fristen for aflevering af stemmer.

Det er Byrådets ansvar, at afstemningen tilrettelægges i overensstemmelse med de til en hver tid gældende regler og behandling af personoplysninger.

Opgørelse af valget

Valgbestyrelsen tæller stemmer straks efter udløbet af fristen for aflevering af stemmer. Valgbestyrelsen underretter de valgte og Skoleudvalget om valgets resultat.

Klager over valg

Fristen for klager er syv dage efter valgets endelige opgørelse. Klager rettes til valgbestyrelsen.

Bekendtgørelse af valgresultat

Valgresultatet offentliggøres på skolens hjemmeside og på skolens digitale platform ved valgets afslutning.

Skolebestyrelsens konstituering

Skolens leder indkalder til konstituerende møde, når valget er afsluttet.

Tiltrædelse

Skolebestyrelsen tiltræder 1. august ved skoleårets begyndelse.

Suppleringsvalg

Er der ved ledighed ingen stedfortrædere for skolebestyrelsens forældrerepræsentanter, indstiller skolebestyrelsen til skolechefen, at der holdes suppleringsvalg på skolen. Proceduren for suppleringsvalg er den samme som ved ordinære valg.

Vederlag til skolebestyrelsesmedlemmer

Byrådet har besluttet, at der ikke udbetales vederlag til skolebestyrelsesmedlemmer.

Valg af elevrepræsentanter

Skolelederen sikrer, at der vælges to-fire elevrepræsentanter afhængig af antallet af afdelinger af og blandt skolens elever hvert år senest i juni. Elevrepræsentanternes valgperiode er et år.

Valg af medarbejderrepræsentanter

Skolelederen sikrer, at der vælges to-fire medarbejderrepræsentanter afhængig af antallet af afdelinger af og blandt skolens medarbejdere hvert år senest i juni. Medarbejderrepræsentanternes valgperiode er et år.

 

 

Dagtilbud og skole
Egedal Kommune

Dronning Dagmars Vej 200,
3650 Ølstykke

Tlf. 7259 6000

Åbningstid

Mandag kl. 8-14

Tirsdag og onsdag kl. 10-14

Torsdag kl. 10-17.30

Fredag kl. 10-12

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier