Skip til hoved indholdet
  Hjem Erhverv Miljø, landbrug og erhvervsaffald Miljøvurdering (VVM) Miljøvurdering af spildevandsplanstillæg - Kildedal

Miljøvurdering af spildevandsplanstillæg - Kildedal

Egedal Kommune er i gang med udarbejdelse af et tillæg til den dynamiske spildevandsplan - Bassin A1, Kildedal, for den kommende byudvikling i Kildedal og en del af Smørum.

Spildevandsplantillægget er omfattet af miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, idet det fastlægger rammerne for senere anlægsprojekter, der potentielt kan have en væsentlig indvirkning på miljøet, og Egedal Kommune har truffet afgørelse om, at der skal gennemføres miljøvurdering af tillægget. Derfor gennemføres der er en miljøvurderingsproces sideløbende med udarbejdesen af planforslaget.

Miljøvurderingsprocessen betyder, at spildevandsplanstillægget, herunder placeringer af regnvandsbassiner vurderes i en såkaldt miljørapport, og at miljørapporten offentliggøres samtidig med planforslaget. Miljørapporten udarbejdes i samarbejde med Ballerup Kommune og vil dække de 3 kommende byudviklingsområder i Kildedal samt for en del af Smørum. Spildevandsplantillægget muliggør, at der udledes overfladevand fra de eksisterende og kommende byområder til vandløb der munder ud i Natura 2000 område nr. 136, Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov. Natura 2000 området ligger ca. 5 km fra byudviklingsområderne. Miljørapporten indeholder derfor ligeledes en væsentlighedsvurdering af den potentielle påvirkning af området i henhold til habitatbekendtgørelsen.

Proces
Forud for miljøvurderingen afgrænses miljørapportens indhold i et afgrænsningsnotat. Berørte myndigheder bliver hørt om denne afgrænsning. Det vurderes foreløbigt, at de berørte myndigheder er:

 • Miljøstyrelsen,
 • Ballerup Kommune,
 • Frederikssund, Roskilde, Halsnæs og Lejre Kommune,
 • Novafos,
 • Vejdirektoratet
 • Banedanmark
 • Kroppedal Museum
 • ROMU
 • Energinet
 • Egedal Kommune (Klima, Natur & Miljø samt Byplan & Byggesag)

Forslaget til spildevandsplanstillæg for Kildedal medfører ikke grænseoverskridende miljøpåvirkninger, og der foretages derfor ikke en høring af berørte stater.

Efter høringen af berørte myndigheder inddrages eventuelle høringssvar og den endelige afgrænsning af miljørapportens indhold fastlægges. Miljørapporten udarbejdes sideløbende med forslag til spildevandstillægget for Kildedal, og dokumenter fremlægges i en 8 ugers offentlig høring, hvor både offentligheden og berørte myndigheder høres.

Høringen vil blive offentliggjort på Egedal Kommunes hjemmeside med høringer og afgørelser:

Link til Høringsportalen

Efter den offentlige høring inddrages eventuelle høringssvar og der udarbejdes en sammenfattende redegørelse, som beskriver hvordan miljøhensyn er inddraget i planlægningen. Spildevandstillægget behandles af kommunalbestyrelsen med henblik på vedtagelse og offentliggøres sammen med den sammenfattende redegørelse.

Den foreløbige tidsplan for planlægning af spildevandsplantillægget i Kildedal og den tilhørende miljøvurdering er:

Tidsplan
Hvornår Hvad
MARTS '23

Offentliggørelse af procesoplysninger og afgørelse om miljøvurdering

MARTS '23 2 ugers høring om afgrænsning af indholdet i miljørapport
MARTS - SEPTEMBER '23 Udarbejdelse af miljørapport
OKTOBER '23 Politisk behandling af spildevandsplantillæg inkl. Miljørapport

NOVEMBER '23
- JANUAR '24

Offentlig høring af planforslag inkl. Miljørapport i min 8 uger
MARTS '24 Politisk behandling af endelig vedtagelse af spildevandsplantillæg inkl. Miljørapport og sammenfattende redegørelse
APRIL '24

Offentliggørelse af endelig vedtagelse af spildevandsplantillæg inkl. miljørapport og sammenfattende redegørelse

 

Lovgrundlag
Forslag til Spildevandsplantillæg for Kildedal udarbejdes efter reglerne i Spildevandsbekendtgørelsen: BK nr. 1393 af 21. juni 2021. Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Miljøvurdering af planforslaget gennemføres efter reglerne i miljøvurderingsloven med senere ændringer: LBK nr. 4 af 3. januar 2023. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Væsentlighedsvurdering i forhold til den potentielle påvirkning af et natura 2000 område gennemføres efter reglerne i Habitatbekendtgørelsen: BEK nr 2091 af 12. november 2021. Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Oplysninger
Miljøoplysninger der anvendes til miljøvurderingen offentliggøres sammen med planforslaget og miljørapporten på kommunens hjemmeside.

Bemærkninger eller spørgsmål til processen kan rettes til: klima_natur_miljoe@egekom.dk

 

KLAGEVEJLEDNING

Forhold der kan påklages:
Du kan klage over kommunens afgørelse om, at der skal gennemføres miljøvurdering, hvis det handler om retlige spørgsmål. Der kan dermed kun klages, hvis du mener, at regler er fortolket forkert, eller at kompetence- eller procedureregler ikke er overholdt.

Klagemyndighed
Klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via Nævnenes Hus, som du finder her
Du logger på Klageportalen med MIT-ID eller NEM-ID. Gebyret for at klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr.

Klagefrist
Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentliggjort, regnes fristen fra offentliggørelsen. Udløber klagefristen på en lørdag eller en helligdag forlænges fristen til den følgende hverdag. Afgørelsen er offentliggjort 10. marts 2023

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse, jf. miljøvurderingslovens § 54.

Hvem kan klage?
Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan indgive klage.

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Telefonisk træffetid

Dette område kan kontaktes gennem kommunens hovednummer 7259 6000. 

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Egedal Kommune

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Akut hjælp

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier