Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Dispensation

Dispensation til midlertidig tømning og færdiggørelse af nedsivningsbassin i Egedal By

Klima, natur og miljø Tilbage

Egedal Kommune giver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til midlertidig tømning og færdiggørelse af nedsivningsbassin og grøft på matr. 4h Ølstykke By, Ølstykke.

Tilbage

Den pågældende sø er et teknisk bassin, der bidrager til håndtering af overfladevand i Egedal By. Bassinet og nærliggende grøft søges færdigetableret, så disse lever op til deres funktion som hhv. regnvandsbassin og vandledning, hvor naturligt plante- og dyreliv kan trives. Derfor har Egedal Kommune givet dispensation til projektet.

 

Klagevejledning

Dispensationen er offentliggjort d. 20. januar 2022.

Klageberettigede kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen, senest den 17. februar 2022.

De klageberettigede, der kan klage efter naturbeskyttelsesloven, er:

  • - adressaten for afgørelsen
  • - ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
  • - offentlige myndigheder
  • - en berørt nationalparkfond, oprettet efter lov om nationalparker
  • - lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
  • - landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
  • - og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser

 

Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

 

Hvis der indkommer klager, vil ansøger blive orienteret efter klagefristens udløb. I tilfælde af klage, må dispensationen ikke udnyttes, før klagesagen er afsluttet.

 

Hvis man ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Klagegebyret opkræves af Nævnenes Hus. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan i øvrigt læse om reglerne på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier