Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Høring

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021–2033

Klima, natur og miljø Tilbage

Tilbage

Justering af Kommuneplanramme R3-6 Rekreativt område

Byrådet i Egedal Kommune har den 29. mats 2023 vedtaget at fremlægge planforslaget i offentlig høring.

Planforslaget kan ses på kommunens hjemmeside egedalkommune.dk   

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021 – 2033

Kommuneplantillægget har til formål at justere kommuneplanramme R3-6 Rekreativt område, så ejendommen Damvadvej 19 udgår.

Ejendommen udgør Damvad Mejeri, der er omfattet af kommuneplanramme R3-6 Rekreativt område, udlagt som et grønt rekreativt areal syd-vest for Ganløse Byområde.

Da Damvadvej 19 ikke længere skal være omfattet af det udlagte rammeområde til rekreative formål, er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, der ophæver Rammeområde R3-6 for ejendommen.

Der er ingen lokalplan for ejendommen. Fremtidige ændringer, herunder mulighed for at indrette 8 boliger i den eksisterende mejeribygning, kræver landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 10.

Miljøvurdering

Der er udført miljøscreening af kommuneplantillægget. Screeningen viser, at planen ikke vil medføre så væsentlig påvirkning af miljøet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering af planen.

På den baggrund har Byrådet besluttet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af planforslaget. Resumé af screeningen samt uddybning af afgørelsen fremgår af planforslagets redegørelse.

Høring

Planforslaget er i høring fra den 30. marts 2023 til og med den 25. maj 2023.

Synspunkter, ændringsforslag eller indsigelser skal sendes skriftligt til Egedal Kommune, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke eller på e-mailadressen planafdelingen@egekom.dk og skal være kommunen i hænde inden høringsperiodens udløb.

Der afholdes ikke borgermøde om planforslaget. Men har du brug for at vide mere om forslaget, kan du rette henvendelse til planafdelingen@egekom.dk

Retsvirkninger

Når et planforslag er offentlig bekendtgjort, må der i henhold til § 17 i planloven ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, med mindre der forinden er meddelt dispensation til det.

De midlertidige retsvirkninger gælder indtil det endeligt vedtagne kommuneplantillæg er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen om, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, kan du klage til Planklagenævnet.

Klagen skal indgives senest den 27. april 2023.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Egedal Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Egedal Kommune. Hvis Egedal Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelsefra-klageportal/

Klagefrist

Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Opsættende virkning

En klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Informationer

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier