Skip til hoved indholdet
  Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Afgørelse

Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021

Kommune og lokalplan Tilbage

Byrådet i Egedal har den 22. december 2021 vedtaget Kommuneplan 2021.

Tilbage

Planen er offentligt bekendtgjort den 20. januar 2022 og kan ses nederst her på siden.
Kommuneplanen fastlægger de overordnede mål for den fremtidige udvikling og arealanvendelse i Egedal. Planen indeholder desuden mere detaljerede retningslinjer for arealanvendelsen samt rammer for lokalplanlægningen i de enkelte dele af kommunen.

Der planlægges for en 12 årig periode og kommuneplanen omfatter planlægning i såvel byerne som det åbne land.

Høring og politisk behandling

Forslag til Kommuneplan 2021 har været i offentlig høring i 8 uger i perioden 27. august 2021 - 24. oktober 2021 og kommunen modtog 68 høringssvar.
På baggrund af de indkomne høringssvar, er der foretaget ændringer af Kommuneplan 2021. Ændringerne drejer sig især om:

 • I byudviklingsområdet Kildedal Bakke udgår et område ved Schæfergården og et område ved Kildedal Station udlægges til erhverv i stedet for blandet byområde.
 • I Veksø nord reduceres erhvervsområdet (ramme E2-1) med 1 hektar.
 • I Egedal By Syd reduceres erhvervsområdet (ramme E2-3) med 2 hektar.
 • I Stenløse Syd reduceres boligområdet (ramme B4-2) med 4 hektar så den eksisterende gård fastholdes i landzone.
 • I Ølstykke Stationsby reduceres etageantal fra 5 til 4 etager i stationsområdet.
 • Afsnit om Klimatilpasning af Stenløse Å justeres i lyset af byrådets beslutning om at bevare Stenløse å samtidig med at byen klimatilpasses.
  Afsnit om natur og Grønt Danmarkskort uddybes og præciseres for at sætte mere fokus på kommunens enestående naturkvaliteter.
 • Udpegning af skovrejsningsområde reduceres indenfor interesse zonen for motorvejen.
 • Endelig er der foretaget mindre redaktionelle rettelser.

Den politiske behandling af høringssvar i forbindelse med den endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021 fremgår af referatet fra Byrådsmøde, der kan ses på kommunes politikerweb.  Bemærk at der til referatet er et bilag med behandling af alle høringssvar.

Retsvirkninger

Vedtagelsen af kommuneplanen betyder, at Byrådet kan udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne.
Byrådet skal virke for kommuneplanens gennemførelse.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse om at vedtage planen kan påklages til Planklagenævnet senest den 18. februar 2022
Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Egedal Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
I klageportalen sendes din klage automatisk først til Egedal Kommune. Hvis Egedal Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget her

Klagefrist

Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier