Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Afgørelse

Spildevandsplantillæg for bassin A1 i Kildedal er vedtaget

Klima, natur og miljø Tilbage

Tilbage

Egedals kommunalbestyrelse har den 19. juni 2024 vedtaget spildevandsplantillæg for bassin A1 i Kildedal.

Forslag til spildevandsplantillæg med tilhørende miljøvurdering har været i 8 ugers høring fra den 21. december 2023 til den 21. februar 2024.

Spildevandsplantillægget er udarbejdet i overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens § 32.

Spildevandsplantillægget findes under "Dokumentation & Tilladelser".


Miljøvurdering af spildevandsplantillæg for bassin A1 i Kildedal

Spildevandsplantillægget er omfattet af § 8, stk. 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 4 af 03/01/2023). På baggrund heraf er der udarbejdet en miljøvurderingsrapport. Miljøvurderingsrapporten har været offentliggjort samtidigt med den offentlige høring af spildevandsplantillægget.

Der er ikke indkommet bemærkninger direkte til miljøvurderingsrapporten i høringsperioden.

Miljøvurderingsrapporten og den sammenfattende redegørelse findes under "Dokumentation & Tilladelser".


Klagevejledning

Spildevandsplantillægget kan i henhold til Miljøbeskyttelsesloven ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Den ledsagende miljørapport kan påklages med hensyn til retlige spørgsmål til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. Miljøvurderingslovens § 48, stk. 4 (LBK nr. 4 af 3. januar 2023).

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Mit-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Egedal Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Egedal Kommune. Hvis Egedal Kommune fastholder afgørelsen, sender Egedal Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget.


Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt og offentliggjort på kommunens hjemmeside www.egedalkommune.dk. Denne afgørelse er meddelt og offentliggjort den 26. juni 2024, hvor klagefristen er den 24. juli 2024.

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen, hvilket vil sige senest den 26. december 2024.


Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Egedal Kommune

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Akut hjælp

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier