Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Dispensation

Dispensation for fortidsmindebeskyttelseslinje - Bøgevej 20 Ølstykke

Klima, natur og miljø Tilbage

Egedal Kommune har givet dispensation til udskiftning af eksisterende legetårn til et nyt legetårn på samme placering samt opsætning af et bord-bænkesæt og legehus på matr.nr. 7 pc Udlejre By, Ølstykke, Udlejre By, Ølstykke, Bøgevej 20, 3650 Ølstykke.

Tilbage

Egedal Kommune har givet dispensation til udskiftning af eksisterende legetårn til et nyt legetårn på samme placering samt opsætning af et bord-bænkesæt og legehus på matr.nr. 7 pc Udlejre By, Ølstykke, Udlejre By, Ølstykke, Bøgevej 20, 3650 Ølstykke.

Dispensationen er givet efter Lov om Naturbeskyttelse § 18 – fortidsmindebeskyttelseslinje - sagsnr. 23/7448. Afgørelsen er offentliggjort den 27. oktober 2023 2023. Klagefristen er 4 uger fra denne dato.

Der kan kun klages over retslige spørgsmål. Det betyder, at der ikke kan klages over kommunens skøn. Derimod kan der klages, hvis du mener, at regler er fortolket forkert, eller at kompetence-/procedureregler ikke er overholdt. Klagemyndigheden tager stilling til, om klagen kan realitetsbehandles. 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Når du klager skal du betale et gebyr. Hvis du klager som privatperson er gebyret 900 kr., og 1.800 kr. hvis du klager som virksomhed eller organisation.

På Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside www.naevneneshus.dk findes en vejledning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontaktinformation til hjælp med oprettelse af klagen.

Klager, der indsendes udenom Klageportalen vil som udgangspunkt blive afvist. Du kan søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom skal sendes til kommunen, som sender den videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Klagen skal være indgivet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra offentliggørelsen. I tilfælde, hvor en afgørelse træffes indirekte og således ikke meddeles og offentliggøres, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor klageren har fået kendskab til afgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klagen har opsættende virkning medmindre Planklagenævnet bestemmer andet.

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt erhvervsministeren og visse landsdækkende foreninger og organisationer.

Miljøministeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen.

Klageberettiget i forhold til Naturbeskyttelsesloven er: adressaten for afgørelsen, ejeren af ejendommen, offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse, jf. Naturbeskyttelsesloven § 88.

Informationer

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier