Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Afgørelse

Bekendtgørelse af lokalplan 68 – Balsmoseskolen og Sødalen

Klima, natur og miljø Tilbage

Byrådet i Egedal Kommune har den 31. august 2022 vedtaget ovenstående plan endeligt.

Tilbage

Planen er offentligt bekendtgjort den 07. september 2022 og kan herefter ses på kommunens lokalplanportal.

Lokalplan 68 – Balsmoseskolen og Sødalen

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at udbygge skolen, indrette Sødalens arealer med flere muligheder for sport, rekreation leg og læring samt indarbejde overskudsjord fra byggeriet i parken Sødalen. Lokalplanen har desuden til formål at sikre de cykel- og gangstier, som ligger inden for lokalplanens afgrænsning.
Lokalplanen omfatter Balsmoseskolen og Sødalen som et samlet område hvor anvendelser i højere grad kan blandes, at arealer kan indrettes til flere formål samtidig og at der kan skabes nye sammenhænge på tværs i området.

Miljøvurdering

Lokalplaner og kommuneplantillæg er i udgangspunktet omfattet af krav om miljøvurdering. Imidlertid er der i henhold til miljøvurderingslovens § 8, stk. 2 vurderet, at planen kun medfører en mindre ændring af gældende planer. Der er derfor foretaget en screening af planen i henhold til miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, nr. 3 for at vurdere, om den kan medføree n væsentlig påvirkning på miljøet, som bør blive undersøgt nærmere.

På baggrund af screeningen er vurderet, at planen ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af miljøet. Byrådet har derfor besluttet, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Resumé af screeningen samt uddybning af afgørelsen fremgår af planens redegørelse.

Høring og politisk behandling

Planen var i offentlig høring i perioden 2. juni – 30 juni 2022 og kommunen modtog 16 høringssvar.
På baggrund af de indkomne høringssvar, er der foretaget ændringer af planen. Ændringerne vedrører i store træk:

  • der er indskrevet flere oplysninger om Novafos’ ledninger i forhold til placering og projektering af bebyggelser samt rettelse af den gældende afledningskoefficient for afledning af regnvand.
  • der gives mulighed for at indpasse en større mængde jord i på et større areal.
  • kravet om sammenhængende trækroner i randbeplantningen fjernes.
  • gives mulighed for, at tekniske anlæg og ovenlys på tage kan overskride den maksimale bygningshøjde med 0,5 m.

Den politiske behandling af høringssvar i forbindelse med den endelig vedtagelse af planen fremgår af referatet fra Byrådsmøde, der kan ses på kommunes politikerweb: https://www.egedalkommune.dk/politik/byraad/dagsordener-og-referater-fra-byraadet/

Bemærk at der til referatet er et bilag med behandling af alle høringssvar.

Retsvirkninger

Når en lokalplan er offentlig bekendtgjort, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, med mindre der forinden er meddelt dispensation til det.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse om at vedtage planen kan påklages til Planklagenævnet senest den 4. oktober 2022.
Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Egedal Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Egedal Kommune. Hvis Egedal Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/

Informationer

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier