Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Tilladelse

Tilladelse til etablering af grundvandsboring på Risbyvej 43, 2765 Smørum

Klima, natur og miljø Tilbage

Egedal Kommune meddeler tilladelse til etablering af grundvandsboring på Risbyvej 43, 2765 Smørum

Tilbage

Egedal Kommune meddeler tilladelse til etablering af boring på Risbyvej 43, 2765 Smørum.

Boringen har til formål at indvende grundvand til husholdningsformål til ejendommen på Risbyvej 43.

Tilladelsen kan ses under relevante dokumenter nedenfor.

Klagevejledning til tilladelsen efter vandforsyningsloven

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødeva-reklagenævnet.
Klagefristen er 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen af afgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Klagen skal indgives senest den 10. maj 2023.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Egedal Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.
I klageportalen sendes din klage automatisk først til Egedal Kommune. Hvis Egedal Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til be-handling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en
3 af 5
begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør heref-ter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevarekla-genaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/ 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier