Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Dispensation

Dispensation for fortidsmindebeskyttelseslinje

Klima, natur og miljø Tilbage

Egedal Kommune har givet dispensation til etablering af vejanlæg indenfor en mindre del af fortidsmindebeskyttelseszonen omkring Kong Svends Høj i Smørum.

Tilbage

Vejanlægget etableres på matr.nr. 2m Smørumnedre By, Smørum samt tilstødende vejlitra 7000bd Smørumnedre by, Smørum.

Dispensationen er givet efter Lov om Naturbeskyttelse § 18 – fortidsmindebeskyttelseslinje – sagsnr. AC 22/4823. Afgørelsen er offentliggjort den 3. januar 2024. Klagefristen er 4 uger fra denne dato.

Der kan klages over afgørelsen. Klagen har opsættende virkning medmindre Miljø-og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Klageberettigede er offentlige myndigheder, adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur, miljø eller rekreative interesser, samt lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på https://naevnenes-hus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Hvis du klager som privatperson, er ge-byret 900 kr. og 1.800 kr., hvis du klager som virksomhed eller organisation.

På Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside www.naevneneshus.dk findes en vejledning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontaktinfor-mation til hjælp med oprettelse af klagen.

Klager, der indsendes uden om Klageportalen vil som udgangspunkt blive afvist. Du kan søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom skal sendes til kommunen, som sender den videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse, jf. Naturbeskyttelsesloven § 88.

Informationer

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier