Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Afgørelse

Afgørelse om at ny hovedfjernvarmeledning mellem Måløv og Stenløse ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensrapport

Klima, natur og miljø Tilbage

Egedal Kommune har gennemført en screening for miljøvurdering af Vestforbrændnings projekt om etablering af ny hovedfjernvarmeledning mellem Måløv og Stenløse.

Tilbage

Egedal Kommune har vurderet og afgjort, at den del af projektet, som etableres i Egedal Kommune,  kan gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Afgørelse om at det konkrete projekt - Fjernvarmetransmissionsledning Måløv-Stenløse - ikke skal miljøvurderes

Egedal Kommune har den 29. september 2023 modtaget anmeldelse efter miljøvurderingsreglerne fra I/S Vestforbrænding. Anmeldelsen omhandler fjernvarmetransmissions-ledning Måløv-Stenløse.

Egedal Kommune skal som miljøvurderingsmyndighed vurdere, om projektet er miljøvurderingspligtigt og dermed om projektet forudsætter udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

ROMU har været berørt myndihed i forhold til de arkolægiske undersøgelser i projektområdet.

Afgørelse: Egedal Kommune har vurderet at projektet kan gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, jf. Miljøvurderingslovens[1]  § 21. Afgørelsen er offentliggjort på Egedal Kommunes hjemmeside.

Kommunens vurdering

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens (LBK nr. 4 af 3. januar 2023) Bilag 2, pkt. 3b – Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand. Som bilag til afgørelsen findes bygherrens udfyldte screeningsskema.

Egedal Kommune har gennemført en screening for miljøvurdering med baggrund i lovens Bilag 6, hvor der især er lagt vægt på:

  • at projektet ikke vil påvirke Natura 2000-områder.
  • at projektet ikke vil påvirke bilag IV-arter.
  • at projektet ikke vil påvirke grundvandsressoourcen i området.
  • at projektets dimension og ressourceforbrug er meget begrænset.

I/S Vestforbrænding gøres opmærksom på at eventuel etablering af mandskabs- og omlastepladser kan kræve landzonetilladelse.

I/S Vestforbrænding  gøres opmærksom på, at ved eventuel midlertidig grundvandssænkning med afledning til kloak eller eventuel afledning af sanitært spildevand fra mandskabsvogn, skal der søges tilladelse hos Egedal Kommunes spildevandsmyndighed.

ROMU er i dialog med bygherre om arkæologoske forundersøgelser af såvel trace som arbejdsarealer på steder, hvor disse ikke er placeret i eksisterende ledningstraceer og vejkasser.Bygherre har accepteret museets anbefaling.

Konklusion

På baggrund af screeningen vurderer Egedal Kommune at fjernvarmetransmissionsledning Måløv-Stenløse, hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter i området kunne medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet er derfor ikke miljøvurderingspligtigt.

Anden lovgivning m.v.

Vi gør opmærksom på, at der med denne afgørelse om, at der ikke er miljøvurderingspligt, ikke er taget stilling til evt. andre nødvendige tilladelser, herunder blandt andet tilladelser efter miljøbeskyttelsesloven.

Klageadgang

Afgørelsen om at der ikke skal laves en miljøvurdering i ovenstående sag kan påklages jf. miljøvurderingslovens § 49, stk. 1. Der kan udelukkende klages over retlige forhold. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet.

Klageberettiget er:

  • Ansøger
  • Miljø- og fødevareministeren
  • Enhver med retlig interesse i sagens udfald
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Klagen skal indgives inden fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt og offentliggjort på kommunens hjemmeside www.egedalkommune.dk, d. 5. januar 2024. Det vil sige senest den 2. februar 2024.

En eventuel klage skal sendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Du følger linket ”Link via www.borger.dk” eller Link via www.virk.dk” Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk med Nem-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. i gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage.

Miljø- og Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen, hvilket vil sige senest den 5. juli 2024.

[1] LBK nr. 1976 af 27/10/2021

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier