Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Afgørelse

Miljøscreeningsafgørelse ifm. Lokalplan 74 - Søagerhusene

Klima, natur og miljø Tilbage

Tilbage

Der er truffet afgørelse om, at lokalplanforslag 074 – Søagerhusene, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Lokalplanforslag 074 - Søagerhusene blev vedtaget af Byrådet i Egedal Kommune den 26. april 2023.

Byrådet ønsker en ændring af den gældende lokalplan, herunder bl.a. at udvide lokalplanens område til også at omfatte daginstitutionen Regnbuen, udlægge et større areal til offentlige formål, samt at reducere boligbebyggelsens maksimale antal etager fra 3 til 2. På den baggrund har Byrådet den 26. april 2023 vedtagtet lokalplanforslag 074 med henblik på offentlig høring i perioden 03.maj - 31. maj 2023.

Der er, jf. miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, nr. 3, foretaget en screening af planen for at vurdere, om lokalplanforslaget kan medføre en så væsentlig påvirkning på miljøet, at der skal foretages en miljøvurdering.

På baggrund af screeningen er det vurderet, at planen ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af miljøet. Byrådet har derfor besluttet, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Resumé af screeningen samt uddybning af afgørelsen fremgår af planens redegørelse.

Lokalplan 074 kan findes her:

https://egedal.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/307

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen om, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, kan du klage til Planklagenævnet. Klagen skal indgives senest den 20. juni 2023.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Egedal Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Egedal Kommune. Hvis Egedal Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget her:

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/

Klagefrist

Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Opsættende virkning

En klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Informationer

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier