Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Vedtagelse

Bekendtgørelse af lokalplan 071 Kildedal Bakke i Smørum

Klima, natur og miljø Tilbage

Byrådet i Egedal Kommune har den 28. juni 2023 vedtaget ovenstående lokalplan med tilhørende miljøvurdering endeligt.

Tilbage

Lokalplan 071 – område til erhverv og daginstitution på Kildedal Bakke

Byrådet i Egedal Kommune har den 28. juni 2023 vedtaget ovenstående lokalplan med tilhørende miljøvurdering endeligt.

Planen kan ses her.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre udviklingen af 1. etape i byudviklingsområdet Kildedal Bakke. Lokalplanen muliggør etablering af en ny stamvej, der sammenkobler Kongeåsen med Kongebakken, en erhvervsvirksomhed til kontor, forskning m.v. og en daginstitution samt tilhørende parkeringspladser. Den resterende del af arealet udlægges til grønne friarealer.

Miljøvurdering

Der er udført en miljøvurdering af lokalplanen. Miljørapporten har været offentliggjort sammen med planforslaget. Der er efterfølgende udarbejdet en et tillæg til miljørapporten, der indeholder en supplerende redegørelse for lokalplanens påvirkning af menneskers sundhed som følge af trafikstøj. Ligeledes er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse, der opsummerer hvordan miljøhensyn er varetaget i den endelige plan.

Høring og politisk behandling

Planen med tilhørende miljørapport har været i offentlig høring i perioden 10. februar til 9. april 2023, og der er i denne periode indkommet 90 høringssvar, herunder en underskriftsindsamling med 770 underskrifter. Høringssvarene drejer sig primært om utilfredshed med den planlagte vejforbindelse og deraf følgende trafik og støj, samt med miljøvurderingen, som anses for mangelfuld.

Efter høringen er der foretaget mindre justeringer af lokalplanen, herunder vedr. tværsnittet af den planlagte vejforbindelse. Som følge af den store bekymring for trafik og støj fra vejforbindelsen, har byrådet samtidigt med den endelige vedtagelse af lokalplan 071 truffet en principbeslutning om, at den planlagte vejforbindelse skal udføres med hastighedsdæmpende foranstaltninger, således at vejen kan skiltes til 40 km/t.

Referat fra den politiske behandling af lokalplan 071 samt af vejprojektet for Kongeåsen kan ses her.

Bemærk, at samtlige høringssvar, en tematisk behandling af indkomne høringssvar, den supplerende miljørapport samt den sammenfattende redegørelse kan ses af bilag til lokalplansagen.

Retsvirkninger

Når en lokalplan er offentlig bekendtgjort, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre der forinden er meddelt dispensation til det.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse om at vedtage planen og miljøvurderingen kan påklages til Planklagenævnet senest den 3. august 2023.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Egedal Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Egedal Kommune. Hvis Egedal Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/

En klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Informationer

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier