Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Høring

Høring af vandløbsrestaurering af Hove Å (vandområde o8515_a og o8515_e)

Klima, natur og miljø Tilbage

Egedal Kommune offentliggør forslag til restaureringsindsats i Hove Å. Vandløbet er på udvalgte strækninger (”vandområder”) udpeget til at få foretaget fysiske forbedringer i medfør af bestemmelserne i indsatsbekendtgørelsen til Vandområdeplan 2016-2022

Tilbage

Baggrund

Projektet Hove Å har til formål at forbedre naturtilstanden i vandløbet og dermed sikre muligheden for opfyldelse af vandområdeplanens miljømål ”god økologisk tilstand”. Projektet omhandler udskiftning af bundmateriale, hvor blød, mudret, eller sandet ensformig bund udskiftes med gydegrus (stenblanding af 85% nøddesten og 15% singels uden flint) og enkeltliggende sten, der tilsammen øger den fysiske variation og dermed giver bedre leveforhold for både vandløbsinsekter og fisk. Ud over gydegrus vil der blive udlagt skjul til fisk i form af større sten eller dødt ved i vandløbet, der øger overlevelsen for ørreder. Desuden vil der på udvalgte strækninger blive udplantet skyggegivende træer i form af rødel for dels at beskygge og dermed begrænse grødevæksten i vandløbet, dels sikre vandløbsbrinkerne imod erosion.

I forbindelse med projektet vil der blive etableret midlertidige sandfang, der vil modvirke evt. sandtransport forårsaget af etableringen af projektet eller for at modvirke tilsanding af projektstrækningen nedstrøms.

Høringsmaterialet består af to dele, der er vedlagt denne høring som bilag. En forundersøgelse af de enkelte vandområder, der kortlægger behovet for og typer af indsatser og vurderer såvel de afvandings- som miljømæssige effekter af de foreslåede indsatser.  Desuden en senere udarbejdet projektbeskrivelse for hvert vandområde, der viser de endelige indsatser fastsat efter dialog med bredejere. Det er således projektbeskrivelserne, der redegør for det påtænkte projekt i høring, mens forundersøgelsen skal læses som baggrundsnotat.

Hove Å er grænsevandløb mellem Egedal og Roskilde Kommune, hvorfor denne høring sendes ud til borgerne i Egedal Kommune. Roskilde Kommune står for projektudførelsen.

Høring

Den 15. juni 2023 offentliggør Egedal Kommune restaureringsprojektet i 8 ugers offentlig høring i henhold til bestemmelserne i kapitel 7 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (BEK nr. 834 af 27/06/2016). Bemærkninger til høringen skal være kommunen i hænde senest 10. august 2023. Høringssvar skal sendes til vandloeb@egekom.dk

Videre proces

Projektet kræver endelig tilladelse efter vandløbslovens § 37, hvilket agtes meddelt efter, at bemærkninger til høringen er blevet vurderet.

 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier