Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Dispensation

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til renovering af Hove Kildeplads

Klima, natur og miljø Tilbage

Tilbage

Egedal Kommune giver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til renoveringsarbejder på Hove Kildeplads, matr.nr. 6b Hove, Smørum, da der foreligger særlige omstændigheder, der gør, at der kan dispenseres til dette, da arbejdet tjener en bred samfundsinteresse. Se mere i afgørelsen. 

Dispensationen er offentliggjort d. 28. februar 2024.

Klageberettigede kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen. 

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen og en eventuel klage skal indgives senest d. 27. marts 2024.

De klageberettigede, der kan klage efter naturbeskyttelsesloven er:

Adressaten for afgørelsen
Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
Offentige myndigheder
En berørt nationalparkfond, oprette efter lov om nationalparker
Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis formål er beskyttelse af natur og miljø
Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser
Hvis der indkommer klager, vil ansøger blive orienteret efter klagefristens udløb.

Hvis man ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med Mit-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Klagegebyret opkræves af Nævnenes Hus. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan i øvrigt læse om reglerne på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier