Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Vedtagelse

Endelig vedtagelse af Lokalplan 074 - Søagerhusene

Klima, natur og miljø Tilbage

Byrådet i Egedal Kommune har den 30. august 2023 vedtaget ovenstående plan endeligt.

Tilbage

Lokalplan 074 - Søagerhusene

Lokalplanen har overordnet til formål at fastlægge rammerne for, at området udvikles som et grønt og attraktivt byområde med tæt-lav- og etageboliger, indendørs og udendørs fællesfaciliteter og servicefunktioner, daginstitution og offentligt tilgængelige grønne friarealer.

Lokalplanområdet er opdelt i 3 delområder. Delområde A omfatter den eksisterende daginstitution med vej og parkeringsplads samt det nordvestlige grønne friareal. Området udlægges til offentlige formål i form af daginstitution og rekreativt areal. Daginstitutionen overføres til byzone med lokalplanens vedtagelse.

Delområde B omfatter boldbanerne og resten af skolens område og udlægges til boligområde med blandede boligformer, herunder dobbelt- og rækkehuse samt etageboliger. Lokalplanen giver mulighed for etablering af op til 10.100 m2 ny boligbebyggelse fordelt på op til 112 nye boliger. Bebyggelsen kan udføres som række- eller kædehuse i 1-2 plan samt etageboliger i to plan. 

Delområde C udlægges til en aktivitetsplads, som kan indrettes med f.eks. indhegnet boldbane, legeplads, overdækket uderum til loppemarked m.v. I lokalplanen stilles krav om etablering af mindst 290 m2 indendørs fællesfaciliteter i form af enten bibeholdelse af gymnastiksal, etablering af et nyt fælleshus eller en kombination.

Lokalplan 074 for Søagerhusene i Smørum erstatter lokalplan 64, som blev vedtaget i 2021. Lokalplan 074 følger op på Byrådets beslutning i 2022 om at ændre de planmæssige rammer for området.

Høring og politisk behandling

Lokalplanforslaget blev behandlet på kommunalbestyrelsesmøde den 26. april 2023. Efterfølgende har det været i offentlig høring i perioden 3. til 31. maj 2023, hvor der er kommet 5 høringssvar. Endvidere blev der den 23. maj afholdt et borgermøde med ca. 20 deltagere. Der er ikke klaget over afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering.

På baggrund af de indkomne høringssvar, er der foretaget ændringer af planen. Ændringerne drejer sig især om at byggefelt 1a og 2a flyttes længere væk fra skel, samt at mulighederne for udstykning indskrænkes for at sikre at lokalplanen bliver administrerbar ved udbygning i etaper.

Den politiske behandling af høringssvar i forbindelse med den endelig vedtagelse af planen fremgår af referatet fra Byrådsmøde, der kan ses på kommunes politikerweb: Dagsordener og referater fra Byrådet | Egedal Kommune

Bemærk at der til referatet er et bilag med behandling af alle høringssvar.

Retsvirkninger

Når en lokalplan er offentlig bekendtgjort, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, med mindre der forinden er meddelt dispensation til det.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse om at vedtage planen kan påklages til Planklagenævnet senest den 6. oktober 2023.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Egedal Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Egedal Kommune. Hvis Egedal Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/

Klagefrist

Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Opsættende virkning

En klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Informationer

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier