Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Høring

Bekendtgørelse af lokalplan 70 Egedal by - stationsområdet

Klima, natur og miljø Tilbage

Byrådet i Egedal Kommune har den 31. maj 2023 vedtaget ovenstående lokalplan endeligt.

Tilbage

Lokalplan 70 er en revision af den hidtil gældende lokalplan 46. Lokalplan 70 sikrer nye muligheder for en bedre balance mellem små og større boliger i Egedal By – Stationsområdet. Lokalplan 70 indeholder nye og mere detaljerede muligheder for at stille krav til arkitektur på bygninger og i byrum (facader, tagformer, farve, materialevalg, vinduer, døre og altanværn, belægninger, beplantede facader mv.), grønnere kantzoner langs gadefacader, bedre gårdrum ved fremadrettet at placere cykelparkering og storskrald i bebyggelsens stueetager, nye muligheder for at kræve mindst 10 % fælles tagterrasser på flade tage som supplement til gårdrum og nye muligheder for at regulere brugen af varehusgrunden og åbne op for fællesskabende events og mobile stadepladser på Rådhuspladsen.

Høring og politisk behandling

Planen var i offentlig høring i perioden 20. december 2022 – 24. januar 2023 og kommunen modtog 7 høringssvar. En del af disse omhandlede problemstillinger om forhold, der ikke kan reguleres af lokalplanen.

På baggrund af de indkomne høringssvar, er der foretaget ændringer af planen. Ændringerne drejer sig især om bedre sikring af regnvandshåndtering ved udstykning, sikring af regnvands- og jordhåndtering til brug for Landskabsbyen nord for stationsområdet med et nyt delområde C1. Desuden tilføjes redegørelsen nyt afsnit om jernbaneloven og bestemmelser om støj skærpes.

Den politiske behandling af høringssvar i forbindelse med den endelig vedtagelse af planen fremgår af referatet fra Byrådsmøde, der kan ses på kommunes politikerweb: https://www.egedalkommune.dk/politik/byraad/dagsordener-og-referater-fra-byraadet/

Bemærk at der til referatet er et bilag med behandling af alle høringssvar.

Retsvirkninger

Når en lokalplan er offentlig bekendtgjort, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre der forinden er meddelt dispensation til det.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse om at vedtage planen kan påklages til Planklagenævnet senest 4. juli 2023.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Egedal Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Egedal Kommune. Hvis Egedal Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/

Klagefrist

Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Opsættende virkning

En klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Informationer

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier