Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Tilladelse

Landzonetilladelse til ridebane og overdækning af hundegård, Birkemosen 7

Byggeri og anlæg Tilbage

Tilbage

Egedal Kommune har givet tilladelse til at opføre 800 m² ridebane og 55 m² overdækning til hundegård på Birkemosen 7, 3650 Ølstykke, matr. nr. 10N, Skenkelsø By, Jørlunde. Tilladelsen er givet efter Lov om planlægning § 35. Sagsnummer 23/7425.


Afgørelsen er offentliggjort den 25. juni 2024. Klagefristen er 4 uger fra denne dato.


Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du skrive til landzone@egekom.dk.


Du kan klage over afgørelsen og vilkårene efter reglerne i Lov om planlægning § 58. Hvis du ønsker at klage, skal du klage til Planklagenævnet. Planklagenævnet tager stilling til såvel retslige spørgsmål som kommunens skøn i sagen.


Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.


Når du klager, skal du betale et gebyr. Hvis du klager som privatperson, er gebyret 900 kr. og 1.800 kr., hvis du klager som virksomhed eller organisation.


På Planklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk findes en vejledning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontakt information til hjælp med oprettelse af klagen.


Klager, der indsendes udenom Klageportalen, vil som udgangspunkt blive afvist. Du kan søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom skal sendes til kommunen, som sender den videre til Planklagenævnet.


Klagefristen er inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. I tilfælde hvor en afgørelse træffes indirekte og således ikke meddeles og offentliggøres, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor klageren har fået kendskab til afgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.


Planklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes afprøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter Planklagenævnets afgørelse.


Klagen har opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt erhvervsministeren og visse landsdækkende foreninger og organisationer.

Informationer

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Egedal Kommune

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Akut hjælp

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier