Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Dispensation

Dispensation for fortidsmindebeskyttelseslinje Lundevej 13 Smørum

Klima, natur og miljø Tilbage

Egedal Kommune har givet dispensation til, at der som forarbejde til udvidelse af Hovegård Transformerstation kan foretages arkæologiske forundersøgelser på matr. nr. 5a Hove By, Hove, Lundevej 13 2765 Smørum.

Tilbage

Dispensationen er givet efter Lov om Naturbeskyttelse § 18 – fortidsmindebeskyttelseslinje – sagsnr. AC 21/18768.

Afgørelsen er offentliggjort den 10. februar 2022. Klagefristen er 4 uger fra denne dato.

Du kan klage over afgørelsen. Klagen har opsættende virkning medmindre Miljø-og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Klageberettigede er adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur, miljø eller rekreative interesser, samt lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på borger.dk eller virk.dk. Klagen sendes i første omgang gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
Når du klager skal du betale et gebyr. Hvis du klager som privatperson er gebyret 900 kr., og 1.800 kr. hvis du klager som virksomhed eller organisation.

På Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside naevneneshus.dk findes en vejledning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontaktinformation til hjælp med oprettelse af klagen.

Klager, der indsendes uden om Klageportalen vil som udgangspunkt blive afvist. Du kan søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom skal sendes til kommunen, som sender den videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse, jf. Naturbeskyttelsesloven § 88.

Informationer

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier