Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Vedtagelse

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021–2033

Klima, natur og miljø Tilbage

Byrådet i Egedal Kommune har den 30. august 2023 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021–2033 endeligt.

Tilbage

Byrådet i Egedal Kommune har den 30. august 2023 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021–2033 endeligt.
Tillægget er offentligt bekendtgjort den 6. september 2023 og kan ses på kommunens hjemmeside egedalkommune.dk

Areal der udgår af Rammeområde R3-6
Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021 – 2033
Kommuneplantillægget har til formål at justere kommuneplanramme R3-6 Rekreativt område, så ejendommen Damvadvej 19 udgår.
Ejendommen udgør Damvad Mejeri, der er omfattet af kommuneplanramme R3-6 Rekreativt område, udlagt som et grønt rekreativt areal sydvest for Ganløse Byområde.
Da Damvadvej 19 ikke længere skal være omfattet af det udlagte rammeområde til rekreative formål, er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, der ophæver Rammeområde R3-6 for ejendommen.

Der er ingen lokalplan for ejendommen.
Fremtidige ændringer, herunder mulighed for at indrette 8 boliger i den eksisterende mejeribygning, kræver landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 10.

Afgørelse om miljøvurdering
Der er udført miljøscreening af kommuneplantillægget. Screeningen viser, at tillægget ikke vil medføre så væsentlig påvirkning af miljøet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering.
På den baggrund har Byrådet besluttet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af kommuneplantillægget. Resumé af screeningen samt uddybning af afgørelsen fremgår af tillæggets redegørelse.

Retsvirkninger
Når et tillæg er offentlig bekendtgjort, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med tillæggets bestemmelser, med mindre der forinden er meddelt dispensation til det.

Klagevejledning
Byrådets endelige vedtagelse af tillægget kan, hvad angår retlige forhold påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse.
Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Planklagenævnet via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
I klageportalen sendes din klage automatisk først til Egedal Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget her.

Klagefrist
Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Opsættende virkning
En klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Informationer

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier