Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Tilladelse

§16b tilladelse til Rytterbakken 2A, 3650 Ølstykke

Klima, natur og miljø Tilbage

Tilbage

På ejendommen Rytterbakken 2A ønskes eksisterende stalde, ridehus, ridebane og cafe godkendt. Der søges tilladelse til opførsel af 7 nye løsdriftskure, 2 nye servicebygninger benævnt, en ny møddingplads og en ny 54 m2 vaskeplads. Der ønskes tilladelse til et produktionsareal til dyreholdet (staldanlægget) samt tilladelse af husdyrgødningslagre på følgende størrelser: 

Produktionsareal på samlet 905 m2 stald
Overfladeareal husdyrgødningslager på 12 m2

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er ansøger, enhver med en individuel, væsentlig interesse i sagen samt forskellige myndigheder, foreninger og organisationer jf. kapitel 7 i Husdyrbrugloven (Lovbekendtgørelsen nr. 520 af 01. maj 2019).

Klagen skal være indgivet senest 4 uger efter, at afgørelsen er blevet offentligt annonceret og klagefristen er dermed 31. marts 2024.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Her logger du på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier