Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Høring

Endelig vedtagelse af Lokalplan 69 Ganløse, Liselund

Klima, natur og miljø Tilbage

Byrådet i Egedal Kommune har den 29. juni 2022 vedtaget ovenstående lokalplan endeligt.

Tilbage

Planen er offentligt bekendtgjort den 25. juli 2022

Lokalplan 69 – Ganløse, Liselund
Lokalplanen har til formål at muliggøre, at den tidligere gård Liselund, Strædet 1 i Ganløse, kan udstykkes og sælges til ny anvendelse. Lokalplanen giver mulighed for, at ejendommen fremover vil kunne anvendes til en bred vifte af formål, bl.a. boliger, liberalt erhverv, institution og forenings- og fritidsformål.
Lokalplanen har til formål at sikre, at hovedhuset udelukkende anvendes til foreningsformål/ medborgerhus og kan bruges til aktiviteter som bl.a. undervisning, møder, café, udstillinger, fester/sammenkomster med videre.
Lokalplanen sikrer, at ejendommens væsentligste bevaringsværdier fastholdes, herunder den firelængede gårdstruktur, stuehuset og den åbne forhave. Lokalplanen giver samtidigt mulighed for, at de tidligere driftsbygninger kan nedrives og erstattes af lignende trelænget bebyggelse.

Afgørelse om miljøvurdering

Der er i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) udført en screening af planens påvirkning af miljøet.
Screeningen viser, at planen ikke medfører væsentlige ændringer af miljøet. På den baggrund har Byrådet besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Resumé af screeningen samt uddybning af afgørelsen fremgår af lokalplanens redegørelse.

Retsvirkninger

Når en lokalplan er offentlig bekendtgjort, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, med mindre der forinden er meddelt dispensation til det.

Klagevejledning

Byrådets endelige vedtagelse af planen kan, hvad angår retlige forhold påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Planklagenævnet via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Egedal Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget her.

Klagefrist

Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Opsættende virkning

En klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier