Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Afgørelse

Endelig vedtagelse af Lokalplan 075 Langekær - offentlige formål

Klima, natur og miljø Tilbage

Byrådet i Egedal Kommune har den 30. august 2023 vedtaget ovenstående plan endeligt.

Tilbage

Lokalplanen omfatter den kommunalt ejede matrikel nr. 5tæ, Ølstykke By, Ølstykke, der ligger i den nordøstlige del af boligområdet Langekær på grænsen til boligområdet Park Allé, som det fremgår af luftfoto og matrikelkort herover. Adgang til området foregår fra vej- og parkeringsarealet Vægten og de omkringliggende cykel-/gangstier i boligområdet.

Det primære formål med lokalplanen er at muliggøre en bredere anvendelse og en eventuel, fremtidig udvidelse af de bygninger, der i dag huser daginstitution Langekær. Herudover har lokalplanen til formål at sikre arkitektonisk kvalitet og sammenhæng med det omkringliggende boligområde. Endelig skal lokalplanen muliggøre en opgradering af og kvalitet i lokalplan-områdets friarealer. Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til offentlig såvel som privat service, institutioner, undervisning og fritidsformål. Lokalplanen fastlægger et udvidet byggefelt og en maksimal bebyggelsesprocent på 35. Bygningshøjden må maksimalt være 4,5 m og 1 etager. Lokalplanen indeholder ikke p-anlæg til biler, men stiller krav om cykelparkering og affaldssortering på matriklen.

Som følge af, at Byrådet har vedtaget at planen ikke skal miljøvurderes, er der tilføjet et sammenfattende afsnit med vurdering (screening) af planen med afgørelse i henhold til miljøvurderingsloven og dens brede miljøbegreb om, at planen ikke kræver udarbejdelse af miljøvurdering.

Høring og politisk behandling
Planen var i offentlig høring i perioden 3. april til den 8.maj 2023 og kommunen modtog 4 høringssvar som primært omhandlede planens mulighed for at tillade bebyggelses højde i op til 8,4 m og 2 etager. På baggrund af de indkomne høringssvar, er der foretaget ændringer af planen ift. bygningshøjde og etageantal.
Den politiske behandling af høringssvar i forbindelse med den endelig vedtagelse af planen/planerne fremgår af referatet fra Byrådsmøde, der kan ses på hjemmesiden her.
Bemærk at der til referatet er et bilag med behandling af alle høringssvar.

Retsvirkninger
Når en lokalplan er offentlig bekendtgjort, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre der forinden er meddelt dispensation til det.

Klagevejledning
Kommunens afgørelse om at vedtage planen og at planen ikke skal miljøvurderes kan påklages til Planklagenævnet senest 5. oktober 2023 (4. uger fra bekendtgørelsesdato).
Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Egedal Kommune via klageportalen.
Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
I klageportalen sendes din klage automatisk først til Egedal Kommune. Hvis Egedal Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.
Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget her.

Klagefrist
Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Opsættende virkning
En klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Links

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier