Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Høring

Bekendtgørelse af Forslag til Lokalplan 074

Klima, natur og miljø Tilbage

Tilbage

Bekendtgørelse

Forslag til Lokalplan 074 -Søagerhusene

Byrådet i Egedal Kommune har den 26. april 2021 vedtaget at fremlægge ovenstående planforslag i offentlig høring.

Planen kan ses her

Forslag til Lokalplan 074 -Søagerhusene

Lokalplanen har overordnet til formål at fastlægge rammerne for, at Søagergrunden udvikles som et grønt og attraktivt byområde med tæt-lav- og etageboliger, indendørs og udendørs fællesfaciliteter og servicefunktioner, daginstitution og offentligt tilgængelige grønne friarealer.

Det nye Byråd besluttede i 2022 at ændre i rammerne for, hvordan området skal udvikles. Forslaget til lokalplan 074 følger op på denne beslutning. Med forslaget lægges der op til flere ændringer af de planmæssige rammer for udviklingen af Søagergrunden. Lokalplanområdet udvides til også at omfatte den eksisterende daginstitution, der udlægges et areal på ca 5.500 m2 til rekreativ anvendelse i den nordlige del af området og ny boligbebyggelse reduceres fra højst 3 til højst 2 etager.

Lokalplanområdet er opdelt i 3 delområder. Delområde A omfatter den eksisterende daginstitution med vej og parkeringsplads samt det nordvestlige grønne friareal. Området udlægges til offentlige formål i form af daginstitution og rekreativt areal. Daginstitutionen overføres til byzone med lokalplanens vedtagelse.

Delområde B omfatter boldbanerne og resten af skolens område og udlægges til boligområde med blandede boligformer, herunder dobbelt- og rækkehuse samt etageboliger. Lokalplanen giver mulighed for etablering af op til 10.100 m2 ny boligbebyggelse fordelt på op til 112 nye boliger. Bebyggelsen kan udføres som række- eller kædehuse i 1-2 plan samt etageboliger i to plan. 

Delområde C udlægges til en aktivitetsplads, som kan indrettes med f.eks. indhegnet boldbane, legeplads, overdækket uderum til loppemarked m.v. I lokalplanen stilles krav om etablering af mindst 290 m2 indendørs fællesfaciliteter i form af enten bibeholdelse af gymnastiksal, etablering af et nyt fælleshus eller en kombination.

Miljøvurdering

Lokalplaner og kommuneplantillæg er i udgangspunktet omfattet af krav om miljøvurdering. Imidlertid er der i henhold til miljøvurderingslovens § 8, stk. 2 vurderet, at planen kun medfører en mindre ændring af gældende plan. Der er derfor foretaget en screening af planen i henhold til miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, nr. 3 for at vurdere, om den kan medføre en væsentlig påvirkning på miljøet, som bør blive undersøgt nærmere.

På baggrund af screeningen er vurderet, at planen ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af miljøet. Byrådet har derfor besluttet, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Resumé af screeningen samt uddybning af afgørelsen fremgår af planens redegørelse.

Høring og politisk behandling

Planen er i offentlig høring i perioden 03. maj-31. maj 2023.

Synspunkter, ændringsforslag eller indsigelser skal indgives digitalt på nedenstående link:

https://egedal.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=307

Alternativt kan de sendes skriftligt til:

Egedal Kommune
Att.: Byplan og Byggesag
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Høringssvar skal være kommunen i hænde inden høringsperiodens udløb.

Borgermøde

Der afholdes borgermøde om planen den 23. maj 2023, kl. 18.30-20.00 i Egedal Rådhus.

Retsvirkninger

Når et forslag til en lokalplan er offentliggjort, må der i henhold til § 17 i planloven ikke bygges på de omfattede ejendomme eller i øvrigt ske en udnyttelse, der skaber risiko for en foregribelse af planens indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

Informationer

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier