Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Afgørelse

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra det nye boligområde Egedal By Engparken samt en del af Egedal By Stationsområdet via regnvandsbassin og med styret udledning til Stenløse Å

Klima, natur og miljø Tilbage

Egedal Kommune, Klima, Natur og Miljø meddeler hermed tilladelse til den ansøgte udledning af tag- og overfladevand til Stenløse Å via regnvandsbassin og med styret udledning.

Tilbage

Egedal Kommune, Klima, Natur og Miljø har  modtaget en revideret ansøgning om udledning af tag- og overfladevand fra det nye boligområde ”Egedal By Engparken”, der etableres mellem Stenløse og Gl. Ølstykke samt overfladevand fra eksisterende oplande i Egedal By Stationsområdet. Udledningen vil ske via regnvandsbassin og med styret udledning til Stenløse Å.

Egedal Kommune meddeler hermed tilladelse til den ansøgte udledning af tag- og overfladevand til Stenløse Å via regnvandsbassin og med styret udledning. Udledningstilladelsen meddeles på vilkår, der fremgår af bilag 1.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat, en række landsdækkende foreninger og organisationer samt af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klageberettigede kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet ifølge § 9110 i Miljøbeskyttelsesloven.

Klagefristen er 4 uger fra tilladelsen bliver offentliggjort. Tilladelsen vil blive offentliggjort på Egedal Kommunes hjemmeside www.egedalkommune.dk. Klagefristen er den 14.07.2023.
Klagen skal ske skriftligt via Klageportalen på adressen https://kpo.naevneneshus.dk/. Her findes også vejledning til brugen af Klageportalen.


Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler først klagen, når de har modtaget et gebyr. Gebyret er fastsat til 900 kr. for private, og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder jf. § 18 i lov nr. 1715 af 27.12.2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet11. Indbetalingen sker med betalingskort samtidig med at klagen op-rettes på Klageportalen. Nævnet betaler gebyret tilbage, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.
Klageberettiget er ansøgeren, Embedslægen og enhver, der må anses at have væsentlig, individuel interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende organisationer, som er nævnt i Miljøbeskyttelseslovens §§ 99, 100.
Hvis der bliver klaget over afgørelsen, bestemmer Miljø- og Fødevareklagenævnet, om tilladelsen må udnyttes eller om I skal vente, til sagen er afgjort.


Ønsker I at indbringe afgørelsen for domstolene, skal I gøre det, inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt, ifølge Miljøbeskyttelseslovens § 101.


Påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder inden klagefristens udløb sker på ansøgers eget ansvar og indebæ-rer ingen indskrænkninger i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier