Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Vedtagelse

Bekendtgørelse af Lokalplan 073 for Stengårdsskolen - offentlige formål samt Kommuneplantillæg 2

Kommune og lokalplan Tilbage

Bekendtgørelse af Lokalplan 073 for Stengårdsskolen - offentlige formål samt Kommuneplantillæg 2

Tilbage

Lokalplan 073 for Stengårdsskolen – offentlige formål

Lokalplanens formål er at udvide områdets anvendelsesmuligheder ift. kommunens nuværende og fremtidige behov. Den digitale lokalplan kan læses her: https://egedal.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/305

Tillæg 2 til Kommuneplan 2021

Kommuneplantillæg 2 sikrer lokalplangrundlaget ved at justere afgrænsningen for ramme-områderne R2-12 og BE-15. Det digitale kommuneplantillæg kan læses her: https://egedal.viewer.dkplan.niras.dk/plan/7#/7344

Høring og politisk behandling

Planenerne var i offentlig høring i perioden den 2.-31. oktober 2023, hvor der indkom 2 høringssvar. Endvidere blev der den 10. oktober 2023 afholdt et borgermøde med ca. 15 deltagere. På baggrund af de indkomne høringssvar, er der foretaget mindre ændringer af planerne. Ændringerne drejer sig om redaktionelle rettelser i redegørelsesafsnittet.

Den politiske behandling af høringssvar i forbindelse med den endelige vedtagelse af planerne fremgår af referatet fra Byrådsmøde, der kan ses på kommunes politikerweb: https://www.egedalkommune.dk/politik/byraadet/dagsordener-og-referater-fra-byraadet/

Bemærk, at der til referatet er et bilag med behandling af alle høringssvar.

Retsvirkninger

Når en lokalplan er offentlig bekendtgjort, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre der forinden er meddelt dispensation til det.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse om at vedtage planerne kan påklages til Planklagenævnet senest den 18. januar 2024.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Mit-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Egedal Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Egedal Kommune. Hvis Egedal Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/

Klagefrist

Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Opsættende virkning

En klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Informationer

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier