Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Høring

Forslag til Lokalplan 073 for Stengårdsskolen - offentlige formål samt forslag til Kommuneplantillæg 2

Kommune og lokalplan Tilbage

Byrådet i Egedal Kommune har den 27. september 2023 vedtaget at fremlægge ovenstående planforslag samt forslag til kommuneplantillæg i offentlig høring.

Tilbage

Forslag til Lokalplan 073 for Stengårdsskolen – offentlige formål

Formålet med lokalplanen er at sikre at området kan anvendes mere bredt i forhold til kommunens nuværende og fremtidige behov. Planforslaget opdeler området i delområde A (skole, dagtilbud, fritidsformål mv.) og B (rekreativt grønt område, boldbaner, regnvandsanlæg mv). Planforslaget muliggør bebyggelse i op til 2 etager med maksimal højde på 10 m. Byggefelterne udvides, og der fastlægges en bebyggelsesprocent på maks. 40. Eksisterende træer skal i videst muligt omfang bevares jf. kommunens træpolitik.

Du kan se lokalplanforslaget her: Forslag til lokalplan nr. 073.

Forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2021

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med gældende kommuneplanramme BE-15 og R2-12, da lokalplanen muliggør anvendelse til dagtilbud på den sydlige del af R2-12, som omfatter Stengårdsskolens boldbaner. Derfor er der sammen med planforslaget udarbejdet et tillæg til kommuneplan 2021 som justerer rammeområdernes afgrænsning, så rammeområde BE-15 bliver udvidet, mens rammeområde R2-12 bliver tilsvarende mindre.

Du kan se kommuneplantillægget her: Forslag til kommuneplantillæg nr. 2

Miljøvurdering

Lokalplaner og kommuneplantillæg er i udgangspunktet omfattet af krav om miljøvurdering. Imidlertid er der i henhold til miljøvurderingslovens § 8, stk. 2 vurderet, at planerne kun medfører en mindre ændring af gældende planer. Der er derfor foretaget en screening af planerne i henhold til miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, nr. 3 for at vurdere, om den/de kan medføre en væsentlig påvirkning på miljøet, som bør blive undersøgt nærmere.

På baggrund af screeningen er vurderet, at planerne ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af miljøet. Byrådet har derfor besluttet, at planerne ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Resumé af screeningen samt uddybning af afgørelsen fremgår af planernes redegørelse.

Høring og politisk behandling

Planerne med tilhørende miljøscreening er i offentlig høring i perioden 2.- 31. oktober 2023.

Synspunkter, ændringsforslag eller indsigelser skal sendes skriftligt til planafdelingen@egekom.dk eller:

Egedal Kommune
Att: Byplan og Byggesag
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Høringssvar skal være kommunen i hænde inden høringsperiodens udløb.

Borgermøde

Der afholdes borgermøde om planerne den 10. oktober 2023, kl. 19-20.30 på Rådhuset, mødelokale 1.14, 1. sal. Af hensyn til forplejning kræver det tilmelding at deltage i borgermødet. Man tilmelder sig ved at skrive en mail til planafdelingen@egekom.dk. Tilmeldingsfristen er torsdag d. 5. oktober 2023.

Retsvirkninger

Når et forslag til en lokalplan er offentliggjort, må der i henhold til § 17 i Planloven ikke bygges på de omfattede ejendomme eller i øvrigt ske en udnyttelse, der skaber risiko for en foregribelse af planens indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen om, at planerne ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, kan du klage til Planklagenævnet.

Klagen skal indgives senest den 30. oktober 2023. Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Egedal Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Egedal Kommune. Hvis Egedal Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/

Klagefrist

Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Opsættende virkning

En klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Informationer

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier