Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Høring

Forslag til Lokalplan 075 – Langekær – offentlige formål

Klima, natur og miljø Tilbage

Byrådet i Egedal Kommune har den 29. marts 2023 vedtaget at fremlægge ovenstående planforslag i offentlig høring.

Tilbage

Byrådet i Egedal Kommune har den 29. marts 2023 vedtaget at fremlægge ovenstående planforslag i offentlig høring. Planen kan ses her. 

Forslag til Lokalplan 075 for Langekær, offentlige formål

Lokalplanen omfatter den kommunalt ejede matrikel nr. 5tæ, Ølstykke By, Ølstykke, der ligger i den nordøstlige del af boligområdet Langekær på grænsen til boligområdet Park Allé, som det fremgår af luftfoto herover. Adgang til området foregår fra vej- og parkeringsarealet Vægten og de omkringliggende cykel-/gangstier i boligområdet.

Lokalplanen muliggør en bredere anvendelse og en eventuel fremtidig udvidelse af de eksisterende bygninger, der i dag indeholder daginstitutionen Langekær. Herudover har lokalplanen til formål at sikre arkitektonisk kvalitet, bæredygtighed og sammenhæng med det omkringliggende boligområde. Endelig skal lokalplanen sikre større kvalitet i lokalplanområdets friarealer, som skal indrettes med opholds- og legeplads og anlægges så biodiversiteten fremmes. Lokalplanen fastlægger, at træerne inden for lokalplanens område skal bevares og suppleres i overensstemmelse med træpolitikken.

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til offentlig såvel som privat service, institutioner, undervisning, fritidsformål, herunder en eventuel udvidelse bygningerne til fx daginstitutions-formål. Lokalplanen fastlægger et udvidet byggefelt og en maksimal bebyggelsesprocent på 35. Bygningshøjden må maksimalt være 8,5 m og 2 etager, svarende til 1 etage med udnyttet tagetage så det passer ind i omgivelserne. Lokalplanen indeholder ikke p-anlæg til biler, men stiller krav om cykelparkering og affaldssortering på matriklen.

Miljøvurdering

Lokalplaner og kommuneplantillæg er i udgangspunktet omfattet af krav om miljøvurdering. Imidlertid er der i henhold til miljøvurderingslovens § 8, stk. 2 vurderet, at planen kun medfører mindre ændringer af gældende plan. Der er derfor foretaget en screening af planen i henhold til miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, nr. 3 for at vurdere, om den kan medføre en væsentlig påvirk-ning på miljøet, som bør blive undersøgt nærmere. På baggrund af screeningen er vurderet, at planen ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af miljøet. Byrådet har derfor besluttet, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Screeningen samt uddybning af afgørelsen er offentliggjort sammen med planen.

Høring og politisk behandling

Planen er i offentlig høring i perioden 3. april 2023 - 8. maj 2023 inkl. Påske. Høringssvar skal være kommunen i hænde inden høringsperiodens udløb. Synspunkter, ændringsforslag eller indsigelser skal indgives digitalt på nedenstående link:  https://egedal.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=308

Alternativt kan de sendes skriftligt til:
Egedal Kommune
By, Kultur og Fritid
Byplan og Byggesag
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Borgermøde

Der afholdes borgermøde om planen den 25. april 2023, kl. 18:30 – 20:00 på Egedal Rådhus i Byrådssalen.

Retsvirkninger

Når et forslag til en lokalplan er offentliggjort, må der i henhold til § 17 i planloven ikke bygges på de omfattede ejendomme eller i øvrigt ske en udnyttelse, der skaber risiko for en foregribelse af planens indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen om, at planen ikke er omfattet af krav om miljø-vurdering, kan du klage til Planklagenævnet.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klage-portalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Egedal Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Egedal Kommune. Hvis Egedal Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klage-portalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/

Klagefrist

Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Opsættende virkning

En klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Informationer

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier