Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Høring

Bekendtgørelse af lokalplanforslag 066 – Daginstitution i Engparken

Klima, natur og miljø Tilbage

Byrådet i Egedal Kommune har d. 27. april 2022 vedtaget at fremlægge ovenstående planforslag i offentlig høring.

Tilbage

OBS - ny dato for borgermøde! Der afholdes borgermøde d. 14. juni kl. 18.30-19.30 i Byrådssalen på Rådhuset.

Byrådet i Egedal Kommune har d. 27. april 2022 vedtaget at fremlægge ovenstående planforslag i offentlig høring i otte uger. Du finder forslag til lokalplanen her: https://egedal.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/295/3960

Forslag til Lokalplan 066 – Daginstitution i Engparken

Formålet med lokalplanen er at udlægge området til blandet byformål og give mulighed for opførelse af daginstitution. Derudover er det lokalplanens formål at udlægge areal til vej og parkering i området.

Lokalplanen er udarbejdet primært for at give mulighed for opførelse af daginstitution, da der er et øget behov for flere pladser i dagtilbud for kommunens børn. Hele området i Engparken er tænkt som blandet bolig- og erhvervsformål. Daginstitutionen passer således fint ind i den kommende anvendelse af området.

Offentlig høring

Planforslaget er i høring i 8 uger fra d. 2. maj til d. 27. juni 2022. Synspunkter, ændringsforslag eller indsigelser skal sendes skriftligt til Egedal Kommune, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke eller ved at indgive et digitalt høringssvar på hjemmesiden. Du finder forslag til lokalplanen her: https://egedal.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/295/3960  

Høringssvarene skal være afgivet senest d. 27. juni 2022. Der afholdes et informationsmøde om Lokalplan 066 d. 14. juni kl. 18.30-19.30 i Byrådssalen på Rådhuset.

Retsvirkninger

Når et forslag til en lokalplan er offentliggjort, må der i henhold til § 17 i planloven ikke bygges på de omfattede ejendomme eller i øvrigt ske en udnyttelse, der skaber risiko for en foregribelse af planens indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

Afgørelse om miljøvurdering

Der er i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) udført en screening af planens påvirkning af miljøet. Screeningen viser, at planen ikke medfører væsentlige ændringer af miljøet. På den baggrund har Byrådet besluttet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af planforslaget. Resumé af screeningen samt uddybning af afgørelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

Klage over afgørelse om miljøvurdering

Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt miljøministeren og visse landsdækkende foreninger og organisationer.

Du kan kun klage over retlige spørgsmål. Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at regler er fortolket forkert, eller at kompetence-/procedureregler ikke er overholdt. Du kan derimod ikke klage over kommunens skøn i sagen.

Klagefristen er 4 uger fra bekendtgørelsen. Klagen har ikke opsættende virkning, med mindre Planklagenævnet bestemmer det. Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 hvis du klager som privatperson. Hvis du klager som virksomhed skal du betale et gebyr på 1800 kr. På Planklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk findes en vejledning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontaktinformation til hjælp med oprettelse af klagen.

Klager, der indsendes uden om Klageportalen vil som udgangspunkt blive afvist. Du kan søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom skal sendes til kommunen, som sender den videre til Planklagenævnet.

Planklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes afprøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter Planklagenævnets afgørelse.

Informationer

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier