Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Dispensation

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje på Johannedalsvej 13b Ølstykke

Byggeri og anlæg Tilbage

Tilbage

Egedal Kommune har givet dispensation til at opføre udhus på 100 m² på Johannedalsvej 13B, 3650 Ølstykke, matr. nr. 7AA, Udlejre By, Ølstykke.

Dispensationen er givet efter Naturbeskyttelsesloven § 65, stk. 2. Sagsnummer 24/1294

Afgørelsen er offentliggjort den 27. marts 2024. Klagefristen er 4 uger fra denne dato.

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du skrive til byggesag@egekom.dk. 

Du kan klage over afgørelsen og vilkårene efter reglerne i Naturbeskyttelsesloven § 78. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager ved at oprette din klage i Klageportalen på Nævnenes hus. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Hvis du klager som privatperson, er gebyret 900 kr. og 1.800 kr., hvis du klager som virksomhed eller organisation. 

På Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside naevneneshus.dk findes en vejledning i, hvilke oplysninger en klage skal indeholde samt kontaktinformation til hjælp med oprettelse af klagen. 

Klager, der indsendes udenom Klageportalen, vil som udgangspunkt blive afvist. Du kan søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis du har en særlig grund til det. Ansøgning herom skal sendes til kommunen, som sender den videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afgør klagen, og nævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 

Klagen skal være indgivet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra offentliggørelsen. I tilfælde, hvor en afgørelse træffes indirekte og således ikke meddeles og offentliggøres, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor klageren har fået kendskab til afgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klagen har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevarenævnet bestemmer andet.

Klageberettiget i forhold til Naturbeskyttelsesloven er: 

  • adressaten for afgørelsen, 
  • ejeren af ejendommen, 
  • offentlige myndigheder,
  • En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
  • lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
  • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
  • landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse, jf. Naturbeskyttelsesloven § 88.

Informationer

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier