Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Vedtagelse

Endelig vedtagelse af Lokalplantillæg 02 – Skyttehal

Kommune og lokalplan Tilbage

Byrådet i Egedal Kommune har den 23. februar 2022 vedtaget ovenstående lokalplantillæg endeligt.

Tilbage

Lokalplantillæg

Lokalplantillæg 02 til lokalplan 10 har til formål at muliggøre opførelse af en hal syd for badmintonhallen til idræts- og fritidsformål. Der gives yderligere mulighed for, at hallen kan sammenbygges med badmintonhallen. Dertil gives mulighed for at anlægge en forplads mellem hallen og cykelstien langs Tranekærvej.

På baggrund af bemærkninger indkommet i høringsperioden, er der foretaget justeringer af planens redegørelse om Energi og Varmeforsyning.
Bemærkningerne medfører ingen ændringer i planens bestemmelser.

Planen er offentligt bekendtgjort på kommunens hjemmeside den 24. februar 2022.

Retsvirkninger

Når en lokalplan er offentlig bekendtgjort, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, med mindre der forinden er meddelt dispensation til det.

Klagevejledning
Byrådets endelige vedtagelse af planen kan, hvad angår retlige forhold påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Planklagenævnet via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Egedal Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videreforsendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget her.

Klagefrist
Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Opsættende virkning
En klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Informationer

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier